Ziyaretçi Defteri

Değerli ziyaretçilerimiz sayfamızın sonunda email kontakt forum var eleştiri ve tavsiyelerinizi bize yazınız ve burada yayınlayalım inşallah!

Gön­deren: Murat Cesur
Konu: Eser­leriniz için teşekkür
Hocam önce­lik­le bu güzel hizmeti insan­lığa sun­duğunuz için sizi canı gönülden tebrik ediy­o­rum… kita­plarınızı aldım ve sizi sürek­li takip ediy­o­rum… özel­lik­le kita­plarınız­da pay­laşmış olduğunuz dualar gerçek man­a­da çok etk­ili ve bir o kadar etk­isi gözler önünde… rab­bim sizlere başarılar versin… yeni kita­plarınızı hey­can ile bek­liy­o­rum… selam ve dua ile kalın hocam… elleriniz­den öper­im..

Murat Cesur


Gön­deren: Sal­i­ha Sez­er
Konu: Sara hastalığı geçti
Selamün aleyküm hocam;
Ben­im yeğen­im sara has­tasıy­dı. Dok­tor­lar öyle teşhis koy­muşlardı. Senel­er­den beri günde 3–4 defa bayılıy­or­du. Göz­leri dönüy­or­du. Şid­detli şek­ilde titreme oluy­or, bazende ağzın­dan köpük­ler geliy­or­du. Bende aileme siz­den bah­set­miş­tim, İyi ki size geldil­er. Duru­mu size anlatın­ca siz bu duru­mun biraz fark­lı olduğunu ve bu has­taya musal­lat olan üç harflilerin bulun­duğunu ve bu üç harflil­er terk edince düzelme şan­sının yük­sek olduğunu söylemişsiniz. Gereken­leri yap­mışsınız. Ve Alla­ha ne kadar şükret­sek azdır. Has­tamızın bayıl­ması ve rahat­sı­zlığı tama­men geçti. Dok­tor­lar bile şaşırdılar. Nere­den düzeldiği­ni sor­du­lar ve hapı ve ilacı­da tama­men kestil­er. Hocam nasıl teşekkür ede­ceği­mi bilemiy­o­rum. Allah ömrünüze ömür kat­sın iyi­ki varsınız.


Mail No: 195
Gön­deren S. Kaya
Konu Teşekkür­ler
Hocam ben emek­li bir öğret­menim, uzun süre say­fanız­dan ve yazdığınız eser­ler­den siz­leri takip ettik­ten son­ra güven­i­mi kazandığınız için siz­leri aradım, mek­tubunuz bana ulaştığı gün üç müjdeli haber aldım.

Yazılarınızı kul­lan­maya başlayın­ca­da baş­ta aile­vi sıkn­tılarımız olmak üzere bir çok prob­lem­ler kendil­iğin­den hal­lol­maya başladı. Duanın gücüne zat­en inancımız son­suz ama ‘at sahib­inin elinde kişn­er’ mis­ali duanın etk­isi de insan­dan insana fark etmek­te­dir. Artık sizin dualarınıza inancımız yazılarınız­dan son­ra daha da art­mış oldu. Bizlerde sizin gibi değer­li insan­larımızı dualarımız­dan eksik etmiy­oruz.

Emek­li öğret­men S. Kaya

——————————————————————————–

Mail No: 194
Gön­deren Prof Dr Ş. Balık­tay
Konu Kapak yazısı, teşekkür­ler
”500 Aşk Duası” adlı kitabınıza önsöz yaz­mak­la gerçek iyil­iğinizin insan­lığa tanıtıl­masın­da ben­im de bir nebze katkım olsun iste­d­im. Bu fır­satı ve şere­fi bana verdiğiniz için teşekkür eder, başarılar diler­im.
İnsanoğlu­nun ilk ezo­ter­izme yani gizli ilim­lere olan mer­akının başlangıcı ilk çağlara, insan­lığın doğuşu­na dayanır. Mer­ak duy­gusu fıtri yani doğuş­tan gelen bir melekedir. Bu meleke ile birçok kimse emel ve arzu­ları­na ulaş­mak için derin araştır­malara gir­miştir. Ken­disi­ni ve tüm mevcud­iyeti­ni yok­tan var eden, çalışana emeğinin karşılığını esirge­meyen, her an alıp ver­mek­te olduğu­muz nefe­si bizlere bahşe­den yaratıcı kudretin var­lığını tespit ve tas­dik etmişlerdir. O gizli gücün yardımı ile de arzu ve istek­ler­ine daha kolay ulaş­mayı umarak ona ken­di­ni sevdir­menin, onun­la daha yakın­dan irt­iba­ta geç­menin yol­larını aramış bu üstün çaba sonun­da da Allah’ın ve daha son­ra­ki çağlar­da da habib­inin de mem­nun kala­cağı dua ve niya­zlara tam bir itikat ve cid­diyetle ağır­lık ver­m­eye başlamış, irade-i kudret sayesinde birçok şeye tahakküm ederek manevi yol­la birçok istek­ler­ine vasıl olmuşlardır.

Bir ilim adamı gözüyle bak­tığımız­da, Sayın Mustafa Yiğit’in hazır­lamış olduğu aşağı­da­ki dua ve havas eser­leri;
1.) Dualar ve Tıl­sım­lar,
2.) Şifa İnci­leri,
3.) Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son!
4.) Mucize Dualar ve Dav­etler / Aşk Duaları,
5.) Havas Hazi­ne­si ve Sır­lar ilmi 1. 2.
6.) Dualarım ve Zikir­ler­im,
7.) 500 Aşk Duası…
İnsan­lığa fay­dalı ve abartısız Allah dost­larının ilim ve irfan­la kalp­leri ve gönül­leri nurla dol­muş, o eşsiz nadide zat­ların denen­miş veciz niya­zlarını bir araya toplamış ve yedi­den yet­mişe herkesin okuyup isti­fade ede­bile­ceği bir şek­ilde bizlere takdim etmiştir.
Eser­leri­ni beğeniyle okudum ve gerçek­ten ilginç bul­dum. Ken­disiyle de bir kaç defa görüştüm, hoş soh­bet­ler­im­iz oldu. Ken­disi­ni manevi ve ruhani ilim­ler sahasın­da yetiştir­miş, çeşitli ırk­lara men­sup; sayısız insan­ların ken­di­sine başvur­duk­larını ve isti­fade ettik­leri­ni müşa­hede ettim ve ken­di şah­sı­ma bir Müs­lü­man olarak gurur duy­dum. İnşal­lah havas ilim­leri konusun­da çalış­malarının devamını dil­er, daha çok insana ve insan­lığa fay­dalı olması konusun­da Yüce Yaratan­dan niyaz eder, başarılarının devamını temen­ni eder­im…

——————————————————————————–

Mail No: 193
Gön­deren Astrolog, Yazar, Nuray SAYARI
Konu Kita­plarınız için teşekkür
Sayın Mustafa Yiğit hocam kita­plarınızı yıl­lar önce almıştım. Bizler­le pay­laştığınız muaz­zam dua ve bil­gi­leriniz için size son­suz teşekkür­ler­i­mi sunarım. Sizin eser­lerinizi herkese tavsiye ediy­o­rum. Günümüz şart­ların­da hacı hoca işlerinden rant sağlayan bir takım insan­lara muaz­zam eser­lerini­zle yardım­cı olmak­tasınız. Bu sayede insan­lar ALLAH ile kul arası­na 3,cü bir kişiyi sok­muy­or­lar inanıy­o­rum ki; sizin eser­leriniz sayesinde dua ederek negatif ener­ji­lerinden arın­abilir­ler. Ayrı­ca nasıl dua edilme­si gerek­tiği­ni de öğrenebilir­ler İnanıl­maz rehber­lik etmişsiniz.

ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN.

Saygılar

NURAY SAYARI

——————————————————————————–

Mail No: 192
Gön­deren Dr. M. Çolak Ameri­ka
Konu Cin­den kur­tul­ma, mem­nuniyet ve teşekkür
Değer­li Mustafa hocam sizin namınızı amerikadan 2001 sen­esinde değer­li bir dos­tum­dan işit­miş­tim. Ayrı­ca sizi yine o gün­lerde Ada­pazarın­dan bir hoca bana tavsiye etmişti. Yapılan büyüler­den ve cin­ler­den ızdırap çekiy­or­dum uyku­larım bana zehir olmuş­tu. Kendi­mi cam­dan atmaya kalkıy­or­dum ve bazen ken­di kendime ve bazende san­ki res­im­ler­le konuşuy­or­dum. Türkiye manevi yön­den bana san­ki zin­dan olmuş­tu. Kendi­mi kilisede daha rahat ve huzurlu hissediy­or­dum. Ben­im üzer­imde zarar veren müs­lü­man olmayan cin­ler vardı. Onlar beni kilis­eye yön­lendiriy­or­lardı. Kısacası anlatıla­may­a­cak sıkın­tılar ve prob­lem­ler yaşıy­or­dum. Onlar­dan nel­er çek­tiği­mi bir Allah biliy­or, birde ben. Başım­dan belalar eksik olmuy­or­du. Kendim Amerika’da tah­sil gör­müş bir tıp dok­tu­ru olarak cin­lerin var­lığı­na dahi inan­mayan birisi ola­ma­ma rağ­men artık birçok dok­tor psikolog ve hoca ve medyum­lar­dan da yardım almaya başlamıştım. Fakat rahat­sı­zlık­larım­da hiç bir değişme olmuy­or­du. Eşim­le beraber sizi ziyaret etm­eye karar verdik ve Türkiye’deki mekanınız­da sizi ziyaret ettik. İyi­ki sizi bul­duk. İyikide varsınız. Üzer­ime okudunuz, rahat­sız eden var­lık­ları uza­k­laştırdınız. O gün­den itibaren üzer­im­den büyük bir ağır­lığın kalk­tığını büyü­lerin çözülm­eye baaşladığını his­met­m­eye başlamıştım. İlerleyen gün­lerde rahat­sı­zlık­larım­dan tama­men kur­tul­dum. Daha son­ra hazır­ladığınız kita­pların tamamını set olarak satın aldım. Kita­plarınızı mem­nuniyetle okudum ve beğenerek değer­li dost­ları­ma­da tavsiye etm­eye devam ediy­o­rum. Allah bir daha ümmeti Muhammede böyle kötü gün­ler göster­mesin. Sizide tavsiye etm­eye devam ede­ceğim.
Dr. M. Çolak Ameri­ka

——————————————————————————–

Mail No: 191
Gön­deren Asuman Düs­sel­dorf
Konu Tesekkür, min­net­tar­lik
Sayin Misir­li Mustafa Hocam size bu ikin­ci tesekkürüm kuvvetli nefesini­zle sorun­lari­mi gider­di­niz. Yasadigi­mi hay­atin anlami­ni agacin yesili­ni kusun ucusunu yeni anla­maya basladim. Yardim­lar­iniz­dan dolayi size min­net­darim Allah sizi hic dar­da koy­masin ail­eni­zle bir­lik­te mut­lu bir yasam diliy­o­rum düs­sel­dorf­tan selam­lar herkeze tavsiye ediy­o­rum iste haki­ki bir yardim­ci diy­o­rum selam­lar

Asuman Düs­sel­dorf

Mail No: 190
Gön­deren Dr Müm­taz Firidin
Konu Teşekkür
Mısır­lı Mustafa hocamın kita­plarını gerek Almanya’da gerekse İsviçrede bulun­duğum zaman­lar­da sıkı bir şek­ilde takip ettim ve halen ediy­o­rum da.

Hocamın almış olduğu kaliteli eğitim ken­disinin Ara­pçaya son derece vakıf olması yük­sek eğiti­minide yine bir arap ülke­si olan Mısır’da yap­ması onu ayrı­calık­lı yapıy­or.

Bun­dan da öte­si hocam kişi­lik olarak yapıcı, çalışkan, dürüst, ver­im­li bir kişil­iğe sahip­tir. Hazır­lamış olduğu eser­leri tüm insan­lara hitap ede­cek şek­ilde aktar­ması ve herkesin hizme­tine sun­ması ben­im gözümde ken­disi­ni ayrı­calık­lı kılıy­or.

Hocamın eser­ler­ine devam etmesi en büyük temen­nimdir.

Ken­di­sine yüce ALLAH tan her zaman muvafffakiyetler diliy­o­rum
iyi­ki varsınız hocam

Saygılar

Diş Heki­mi Müm­taz Firidin

——————————————————————————–

Mail No: 189
Gön­deren Ser­ap Yeşil­li, Almanya
Konu: Teşekkür, Allah razı olsun!
Sevgili Mustafa Hocam ben Düs­sel­dorf­dan Ser­ap 1 ay önce size gelmis­dik arkadaslarim­la cünkü cok cid­di prob­lem­ler­im var­di hat­ta uyku bile uyuyamiy­or­dum bu sorun­larim yüzün­den siz biliyorsunuz.Hic bir sey­im yol­un­da git­miy­or­du rüyalarim­da korku­larim ask hay­a­tim da hep yari­da kaliy­or­dum ama sizin bana ver­mis oldugunuz dualar­la öyle büyük mucizel­er yasadim ki her gün size dua ediy­o­rum Allahim siz­den razi olsun iyi­ki Allahin ara­ciligiy­la size ulasabilmisim ve siz bana yardim etmi­tiniz…
Sizin beni koru­maya alman­i­zla hay­a­tim degis­di korku­larim bit­ti ve huzu­ra eris­dim ve en önem­lisi aylardir sevdigim­den ayriy­dim bana tekrar yazip pis­man­lik­lar­i­ni söyle­di halan etk­isindey­im ve her gece huzur icinde uyuy­or ve mut­luyum Allahim da sizi her iki cihan­da mut­lu etsin.Bu sadece ben­im degil yan­im­da gelen arkadaslari­ma­da yazdık­larının büyük etk­i­leri oldu hep­imiz cok tsk ediyoruz..Allaha emanet olun hocam.
Ser­ap Yeşil­li, Almanya

——————————————————————————–

Mail No: 188
Gön­deren Ulrike Schmitz / Alman
Konu: Dankeschön! / Teşekkür
Seit Jahren hat­te ich immer wieder Prob­leme (pri­vat, beru­flich,…). Manch­mal wusste ich ein­fach nicht weit­er bis mir eine Fre­undin Misir­li Mustafa Hoca emp­fohlen hat. Seit­dem hil­ft er mir bei meinen Prob­le­men.
Zum Beispiel – Ich hat­te große Schwierigkeit­en auf der Arbeit. Meine Chefin hat mich regel­recht aus­ge­beutet. Mustafa Hoca hat mir geholfen. Ich habe inner­halb von zwei Tagen eine neue Arbeitsstelle gefun­den! Ich bin sehr zufrieden mit mein­er neuen Arbeitsstelle und werde dort anerkan­nt.
Vor eini­gen Monat­en wurde mir meine Woh­nung gekündigt. Ich hat­te drei Monate Kündi­gungs­frist. Ich habe gesucht und gesucht, aber nichts vernün­ftiges gefun­den oder wurde vom Ver­mi­eter abgelehnt. Ich habe Mustafa Hoca um Hil­fe gebeten und er hat mir Gebete geschrieben. Jet­zt habe ich eine wun­der­schöne Woh­nung.
Ich bin sehr glück­lich, dass es Men­schen mit ein­er solchen Begabung gibt, die anderen helfen.
Vie­len Dank für Alles!!!
Ulrike Schmitz

———————————–

Türkç­eye Ter­cüme:

Senel­er­den beri iş yerinde hep prob­lem­ler­im oluy­or­du, Bir tanıdık arkadaşım bana mısır­lı Mustafa hocayı tavsiye etti. Mustafa hoca bütün prob­lem­ler­imde bana yardım­cı oldu.

Mesela: İş yer­imde çok büyük prob­lemim vardı. Şefim beni hak­sız yere düpedüz sömürüy­or­du. Mustafa hoca bana yardım­cı oldu ve 2 günde yeni iş bul­dum. yeni iş yer­im­den çok mem­nunum ve orda herkes beni tanıdı sev­di.

Birkaç gün önce ev sahibim bana çıkış ver­di. Ev bul­mam için 3 ay gibi bir sürem vardı aradık aradık ev bula­madık mısır­lı hoca bize dua yazdı ve kısa zaman­da hari­ka bir ev bul­duk otu­ruy­oruz. Çok çok mut­luyuz. Böyle çok yetenek­li ve kabiliyetli yardım sev­er bir hoca ile tanış­mak­tan da çok mem­nun ve mut­luyum.
Her şey için teşekkür­ler.
Ulrke Schmitz!

——————————————————————————–

Mail No: 187
Gön­deren Prof Dr Ş. Balık­tay
Konu: Teşekkür
Sayın Mustafa Hocam,
Önce şimdiye kadar aileme yap­tığınız can­dan yadım­larınız­dan dolayı teşekkür eder­im. İnşal­lah senel­erce çek­tiğimiz sıkın­tılar sizin güçlü dualarınızı tan­rım kab­ul eder ve böylece tam şifaya kavuşarak biter.

——————————————————————————–

Mail No: 186
Gön­deren Teşekkür ve Takdir
Konu: Doç. Dr. Suat Sarıbaş
Sevgili Mustafa Hocam­la 2 yıl önce tele­fon­la tanıştık. O ana kadar üzer­imde­ki sıkın­tıları atmak için gitmediğim medyum ve hoca kalmamıştı. Bırakın sıkın­tılarım­dan kur­tul­mayı, daha da beter bir hale düşmüştüm. Hızlı bir şek­ilde kilo veriy­or ve geceleri panik atak nöbet­leriyle uyanıy­or, saba­ha kadar güneşin doğ­ması için dua ediy­or­dum. Hay­at­tan zevk ala­maz hale gelmiş, aile düzen­im bozul­muş­tu. Üniver­site kariy­er­imde de büyük düşüşler yaşıy­or­dum. Mustafa Hocam­la daha ilk konuş­malarımız­da ona karşı büyük bir yakın­lık his­set­tim. Önceleri tele­fon­dan dualar oku­maya başladı. Daha son­ra­ki konuş­malarımız­da soh­bet­ler­im­iz ilerledikçe içimde­ki vesvese ve sıkın­tılar­dan kur­tul­duğu­mu his­set­tim. Bana bazı içile­cek yakıla­cak ve üzer­imde taşı­nacak dua ve ayet­leri gön­dere­ceği­ni söyle­di. Açıkçası adres­i­mi verirken nasıl olsa gön­der­mez diye düşün­müştüm. Ama yanılmışım. Mad­di olarak senden hiçbir bek­len­tim yok demişti. Söz verdiği gibi bir kar­goy­la gön­derdik­leri­ni aldım, 2 ay içerisinde uygu­ladım. İlerleyen dönem­lerde sıkın­tılarım yavaş yavaş kay­boldu, kariy­er­imde doçent unvanını aldım. Şu anda yazdığı ve bası­ma hazır olan bir kitabın arkası­na yazıl­mak (ve inter­net say­fasın­da ziyaretçi def­ter­ine ekle­mek) üzere bu satır­ları kaleme alıy­o­rum. Ken­disi bu konu­da ilim sahibi öte­ki dünyayı düşü­nen, hayır­lara vesile olan bir zat­tır. Onun­la karşılaştırdığı için Yüce Allah’ıma şükrediy­o­rum. İnşal­lah Rab­bim onun vesile­siyle dertli olan­lara şifa dağıt­sın.

Mustafa Hocam,

Allah size sağlık ve güç versin ki, şifa dağıt­ma­da vesile olun.
Saygı ve Sevgi­ler­im­le!
Doç. Dr Suat Sarıbaş

——————————————————————————–

Mail No: 185
Gön­deren Muam­mer xxx Türkiye
Konu: Mısır­lı Mustafa hoca ( Mustafa Yiğit) in adını kul­lanıy­or­lar
Değer­li hocam ben sizi 1988 den bu yana tanıy­o­rum mısır­da­da berab­erdik suu­di ara­bi­s­tan­da­da.. bu güne kadar sizi tavsiye ettiğimin­san­ların hep­si mem­nun­lar ve duacılar. bizede tanıdık­larımıza­da par­alı parasız hep yardım­cı oldunuz. fakat çok üzüldüğüm bir durum var bura­da birisi senin adını kul­la­narak bu işleri yapıy­or hat­ta hocalığ­da senin yazdığın kita­plar­dan yapıy­or. sizi müsay­it bir zaman­da arayayım yada ben­im sende tele­fon numarasm var beni ararsan detaylı konuşalım.
Allah ilminizi ve yardımınızı daim etsin!
Muam­mer xxxx size değer veren eski bir dos­tunuz
————————————————————-
Muam­mer kardeşe cevap:
Değer­li Muam­mer kardeş, biliy­or­sun bu dünyanın birde öte­ki tarafı var. Ben­im say­fam­dan alın­tı yapanımı ararsın, say­fam­da­ki kita­plarımı vb her şeyi ken­di say­fası­na ekleyen­ler­i­mi ararsın, ben­im adımı kul­lanan­larımı ararsın, hep­side mev­cut. Fakat ben­im onlar­la uğraş­maya ayıra­cak ne zamanım var nede kariy­er­im buna müsaade etmez. Kimin suçu varsa Allahın huzu­run­da anlaşırız. Ben rahatım sende gayet rahat ol. İyi­lik yapan­da kötülük yapan­da ken­di­sine yapar. Bu dünya etme bul­ma dünyasıdır. Büyük mahkeme Allahın huzu­run­dadır. Saygı ve sevgi­ler­i­mi sunuy­o­rum.
Mısır­lı Mustafa Hoca (Mustafa Yiğit)

——————————————————————————–

Mail No: 184
Gön­deren Şenay, İzmir
Konu: Önce Allah’ın son­ra sizin say­enizde 20 yıl­lık dargın­lık bit­ti.
Hoca­mam­calarım 20 sene­den beri dargın­lardı ve bir­bir­leriyle konuş­muy­or­lardı. Yazdık­larınız sayesinde barıştılar ve aile­cek görürüşüy­oruz. Tüm sülale mut­luyuz. allah dünya var oldukça sizide var etsin.

Mail No: 183
Gön­deren Deni­zli­den Muham­met Güçlü
Konu: 500Aşk kitabı hay­atımı değiştir­di, Eser­leriniz için teşekkür ve min­net bor­cu
Hocam yazmış olduğunuz bir­birinden değer­li 7 adet kitabınızı satın aldım ve ne ararsam hep­si mev­cut artık aşk meşk müş­teri kıs­met için hocalar ve medyum­lar bun­dan son­ra beni soya­may­a­cak­lar. 10 sened­den beri kazandığım bütün var­lığımı onlara yedirdim. Hele hele 500 aşk duası ve tıl­sım­lar adlı kitabınız hay­atımı değiştir­di. diğer­leri­ni den­e­m­eye henüz zamanım olmadıa­ma aşk kitabın­dan ne yap­sam hemen tutuy­or, hocam bende sizin gibi hoca ola­mazmıyım bana bu konu­da yardım­cıolur­musunuz? size ne kadar teşekkür etsemde azdır. ben size hep duacıyım­sizde beni unut­mayın
Deni­zli­den Muham­met Güçlü

——————————————————————————–

Mail No: 182
Gön­deren Semi­ha , İstan­bul
Konu: Çocuğu­muza senin adını vedik
Hoca biz 14 sene­lik evliy­iz ve ben­im 4 defa çocuğum düştü hep ölü doğ­du. sizin gön­derdiğiniz dualar­la son son çocuğu­mu hayır­lısıy­la dünyaya getirdim ve erkek olduğu içinde bey­im­le anlaşarak adını­da mustafa koy­duk. sizinde dediğiniz gibi şifayı veren Allah siz vesile oldunuz. aynı sıkın­tıyı çeken tanıdık­lara­da sizi tavsiye ede­ceğiz inşal­lah.
Allah razı olsun ve sizi evlat­larınıza bağışlasın.
Semi­ha İstan­bul

Mail No: 181
Gön­deren Manevi Kızınız Emine
Konu: Son­suz teşekkür
Çok değer­li hocam size nasıl teşekkür ede­ceği­mi bilemiy­o­rum senel­erdir büyü­den muz­darip ne huzu­u­ru­muz ne aile geçim­imiz nede bereke­timiz kalmış git­tiğimiz her hoca kandırıp paramızı aldı soyul­duk ve çare­siz kaldığım bir anda dua edip ağlarken inter­nette sizi gördüm sit­enizde bir sıcak­lık samimiyet­lik bul­dum ve çok dua edip yal­vardığım o anda rab­bim sizi vesile etti ulaşıp aile­mi ikna etmem zor olduysa­da illa ben mustafa hocam­la görüşücem inş umudum olu­cak ded­im 3 yuıldır allah razı olsun ben­im­le uğraştınız sabır­la parayı söz konusu bile etmeden her arayışım­da bana bir abi bir baba gibi hem destek hemde şifa oldunuz ben­im 2kızım doğ­duk­ların­dan 3yaşına kadar ağladılar ne gece uykusu ne gündüz dok­tor­lar birşeyi yok diy­or­du 3. çocuğum­da siz vesile oldunuz hamile iken yazdığınız duayı taşıdım ve çocuğum doğun­ca­da ona yazdınız bu çocuğum okadar sakin gece uykusu çok düzen­li allah razı olsun siz­den yol­unuz açık olsun inş herza­man dualarımız dasınız ben de manevi kızınız olarak herza­man duanızı istiy­o­rum
MANEVİ KIZINIZ EMİNE

——————————————————————————–

Mail No: 180
Gön­deren Dr. Yetkin Güran
Konu: Teşekkür ve Takdir
Sayın kardeşim Mustafa Hoca,
Bana kır­mızı mürekke­ple yazdığın duaların çok muaz­zam etk­isi­ni gördüm. Duaların Mucizesi­ni tespit etmiş poz­i­tif bil­im­ci bir tıp dok­toru olarak sunu söyleye­bilir­im ki metafizik’i alem­lerin sır­rı­na erişmiş derin vasıfların­la bilmediğimiz alem­ler­den insan­lara tıp ilminin aciz kaldığı vakalar­da bile sev­gi, saadet ve şifa dağıtıl­masın­da tavas­su­tu­nun ve başarılarının devam etmesi­ni, birçok dok­torun yan­lış teşhis ve tedavi­leri ile per­işan durum­da ölüme terk ettik­leri hasta­lar namı­na temen­ni ediy­o­rum.
Dr. Yetkin Güran

——————————————————————————–

Mail No: 179
Gön­deren Ben Mer­al, Cin­den kur­tul­dum
Konu Yardımınız için teşekkür
Hocam beni bunalı­ma sokan ve bana küfür eden bu may­mun cin­lerin şer­rinden kur­tul­dum. yedi aydan beri çok rahatım

——————————————————————————–

Mail No: 178
Gön­deren Osman K. Dan­i­mar­ka.
Konu Nefis bağlılığı prob­lemim say­enizde hal­loldu.
Ben­im eşsiz hocam, biliy­or­sun bende nefis baglili­gi var­di. Size geldik­ten son­ra say­enizde baglik prob­lemimiz cözüldü. ve bunun­la bir­lik­te üzer­imde ara ara sid­detli sebe­bi bel­li olmayan agri ve kasil­malar oluy­or­du. olar­da git­ti insal­lah öyle bir durum bir daha yasamay­iz. seni seviy­oruz hocam. tavsiye ediy­oruz.
——————————————————————————–

Mail No: 177
Gön­deren: nuray
Konu: Hocam Yılanı öldürdün! ben kur­tul­dum
Değer­li hocan size önce min­neti­mi sunuy­o­rum. ben adıya­man­dan Nuray. Hocam sie nasıl anlat­a­cağımı ve nere­den başlay­a­cağımı bilemiy­o­rum. ben­im gözüme senel­er­den beri yılan­lar görünüy­or ve zaman zaman­da bun­lar beni ırhat­sız ediy­or­lardı. gitmediğim hoca ve çel­madığım kapı kalmamıştı. bir gün sendenn fay­da gören bir arkadaşım bana senden bah­st­mişti. fakat git­tiğim hocalar­dan fay­da bul­mayın­ca artılk ümidimde kalmamıştı onun için hiç oralı olmamış ve nerede olduğunu dahi sor­mamıştırm. bir kaç gece uykuya dala­cağım anda yine üç harflil­er yılan şek­linde etrafımı sardılar. tam o ande biri gel­di ve onları öldürdü. ben kur­tul­dum. ama kendime geldiğimde çok yorgun­dum. sevin­dim ama ne yazık­ki ikin­ci gece üçüncü gece onlar yine beni sıkıştır­maya devam ettil­er ve ben­im­le dal­ga geçtik­leri­ni anladım. bir cuma gece­siy­di tam 4 saat boyun­ca 40 yasin okudum ve yarab­bi beni bu durum­dan kur­tar ded­im. gece rüyam­da ne görey­im misir­li mustafa hoca bu yılan­ları öldüre­cek dedil­er. inan­madıgım halde sana gelmiş­tim. iyi­ki gelmişim okuduğunuz ve verdiğniz dualar­la Allah o melun­ları üzer­im­den aldı. sizde vesile oldunuz. gece gündüz size dua ediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 176
Gön­deren: Nuray, Almanya
Konu: Cin­ler­den kur­tum yuvam­da kur­tul­du
Hocam ben nuray, beni cin­ler boğ­maya calışıy­or­du nefes almak­ta güçlük çekiy­or­dum, geceleri hay­al görüy­or ve evde tıkırtılar ve yürüme ses­leri işi­tiy­or­dum, yazdığın duaları taşıdım ve okudum. san­ki dünyaya yeniden doğ­dum. Yıl­lar­ca bu bunalımı çek­tim. Allah sizin vesil­eni­zle bana şifa ver­di. Ne kadar dua etsem azdır.

Ayrı­ca hane­m­izde aşırı geçim­si­z­lik­ler oluy­or­du, kimi kaşık büyüsü, kimi kara büyü, kimi hoca ve medyum­lar­da papaz büyüsü olduğunu söyledil­er ama bir çare ve çözüm bula­mamıştık. Ne zaman bir topluma girip çık­sak, bir düğüne bayra­ma git­sek eve gelince bir bir­im­ize giriy­or­duk. Alla­ha şükür bun­ların hep­si düzel­di. Dünya­da rahatlık olduğunu anladık. İnşal­lah o karan­lık gün­lere tekrar geri dön­mey­iz. iyi­ki varsın hocam

——————————————————————————–

Mail No: 175
Gön­deren: Yıl­maz, İstan­bul
Konu: 500 Aşk duası kitabınız daha­da muaz­zam
Değer­li hocam sen bulun­maz bir nimetsin. Yazdığın kita­pların hep­si bende var ve yeni çıka­cak eser­lerinizi ve gelişmeleri takip ediy­o­rum. Ben işi­mi göre­cek bir tane sağlam aşk duası ararken sen bir değil beş değil tam 500 tane vefk dua ayet azimet tıl­sım vb ter­ti­p­leri nere­den ve nasıl bul­dun­sa Allah yedi geçmişine rah­met eylesin kitap­ta­ki ter­ti­p­lerin hep­si inandırıcı ve 3 tanesi­ni dened­im üçüde tam tut­tu. Yan­lız bazı dualar­da baş harfleri büyük yazmışşın onun bir sır­rı var­mı? Tıl­sım­ları ve vefk­leride el yaz­malar­dan kopy­alamışsın­ki hiç bir değişik­lik ve oyna­ma olmamış bu gidişle bende hoca ola­cağım inşal­lah. zat­en yazdık­larım­da tutuy­or. sende bana biraz ön ayak oldun­mu bu iş tamamdır. bu işin esprisi tabii hoca kim ben kim ben tek­stil­ciy­im işimde senin sayende gayet iyi gidiy­or. biz sana duacıyız sende bize duacı ol yeter.

——————————————————————————–

Mail No: 174
Gön­deren: Murat Keser, Almanya
Konu: Teşekkür
Mustafa abi, sıkıldığım, kendi­mi yan­lız his­set­tiğim umut­su­zluğa düştüğüm anda hızır gibi imdadı­ma yetiştin. Oku­muş olduğun ve yazdığın dualar bana ilaç gibi gel­di. Allah seni başımız­dan eksik etmesin. Sağlığı­na duacıyız.

——————————————————————————–

Mail No: 173

Gön­deren: Nuran… Almanya
Konu: Bende oğlum­da cin­ler­den kur­tul­duk
Hocam bazı şey­leri kelimel­er­le anlat­mak ifade etmek çok çok zor. ben ve oğlum büyüler­den ve cin­ler­den çok çek­tik. bu güne kadar çal­madığımız kapı gitmediğimiz dok­tor kalmadı. oğlum daha 2,5 yaşın­dayken anne bak geliy­or­lar diye köşelere bakıy­or ve bana cin­leri gös­teriy­or bazende onları görünce derin bir çığlık atıy­or­du. senin verdiğin duaları kul­landık Alla­ha bin­lerce dafa şükür­ler olsun. oğlum­da bende kur­tul­duk. hocam özür diley­erek söyle­mek zorun­dayım ben­im gerçek adım nuran değil tekrar o üç harflil­er bize musal­lat olmasın­lar diye nuran yazdım. affı­na sığınıy­o­rum. her gün sana duacıyım.

——————————————————————————–

Mail No: 172
Gön­deren: Fat­ma .… Man­isa
Konu: Kitabın­da­ki duayı okudum işime geri döndüm
Hocam selam;

Ben Man­isadan yazıy­o­rum. beni küçük bahanel­er­le 5 senedir çalıştığım işim­den çıkar­mışlardı. Senin yazdığın Havas hazi­ne­si ve sır­lar ilmi 1.2 adlı kitabını almıştım. O kitap­ta­ki şeyh abdur­rah­man sami efen­dinin evradı mukarra­bin zikir duasını 61 defa okudum. beni hemen geri işime öağırdılar. çok sev­inöliy­im ve sana­da çok dua ediy­o­rum kitabını­da herkese tavsiye ediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 171
Gön­deren: Meli­ha, Yurt dışı
Konu: Has­tamızın sarası bayıl­ması git­ti..
Selamün aleyküm hocam;

Ben­im yeğen­im sara has­tasıy­dı. Dok­tor­lar öyle teşhis koy­muşlardı. Senel­er­den beri günde 3–4 defa bayılıy­or­du. Göz­leri dönüy­or­du. Şid­detli şek­ilde titreme oluy­or, bazende ağzın­dan köpük­ler geliy­or­du. Bende aileme siz­den bah­set­miş­tim, İyi ki size geldil­er. Duru­mu size anlatın­ca siz bu duru­mun biraz fark­lı olduğunu ve bu has­taya musal­lat olan üç harflilerin bulun­duğunu ve bu üç harflil­er terk edince düzelme şan­sının yük­sek olduğunu söylemişsiniz. Gereken­leri yap­mışsınız. Ve Alla­ha ne kadar şükret­sek azdır. Has­tamızın bayıl­ması ve rahat­sı­zlığı tama­men geçti. Dok­tor­lar bile şaşırdılar. Nere­den düzeldiği­ni sor­du­lar ve hapı ve ilacı­da tama­men kestil­er. Hocam nasıl teşekkür ede­ceği­mi bilemiy­o­rum. allah ömrünüze ömür kat­sın iyi,ki varsınız.

——————————————————————————–

Mail No: 170
Gön­deren: Gün­ther Gruner (Alman)
Konu: Dankbar (Min­net­tar)
Mustafa YİĞİT ist ein guter Men­sch der vie­len Menchen hil­ft, man muß auch daran glauben was M. Yig­it macht.

Ich Gün­ther Gruner habe sofort großes Ver­trauen gefasst.

Gott hat Ihm diese Gabe gegeben und ich danke Gott dafür

————————————————————————

Ter­cüme;

Mustafa Yiğit çok iyi bir insan ve çok insana yardım ediy­or. Mustafa Yiğit’in yap­tık­ları­na canu gönülden inanıy­o­rum.

Ben Gün­ther Gruner ona son­suz güveniy­o­rum. (üzer­imde çok büyük bir güven bırak­tı) Allah ona bu hediyeyi ver­di. Bu sebepten Allah’a çok şükrediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 169
Gön­deren: Banu. … Istan­bul
Konu: Aşk duaları kitabını dened­im, müthiş

——————————————————————————–

Mail No: 168
Gön­deren: M… Ham­burg / Almanya
Konu: Esim hemen döndü
Sevgili hocam, ben ham­burgdan yaziy­o­rum, senin mek­tubun dün elime ulasti. Hani sen bazi insan­lar­da ben bura­da duaya baslay­in­ca etk­isi basliy­or dedindiya daha ben dualara basla­madan ben­im esim bu gün eve gel­di. Akli­ma senin sözün gel­di. Ben sim­di bun­lari napim. Kul­laniy­i­mi tor­paga­mi gömim. bana yazarsan sevinir­im. Sim­di­den cok tesekür eder­im ben M.…

——————————————————————————–

Mail No: 167
Gön­deren: Ankara’dan Pak­ize…
Konu: Teşekkür ve dua…

Sn. Mustafa Hocam,
Yak­laışk 2,5 yıldır dert­ler­ime der­man oldunuz… Önce­lik­le Allah siz­den razı olsun…
Sizin­le tanış­man, hay­atımın alt üst olduğu, yaşam­dan eli­mi eteği­mi çek­tiğim ve artık en büyük çare­si­z­lik­ler içinde kaldığım bir günde tanıştım. Bu yeryüzünde, eşiniz ben­z­eriniz yok. İnsan­ların mad­di çıkar­lar sağladığı, zor durum­da­ki insan­ların zayıflık­larını kul­landığı şu dünya­da sizin gibi bir insan karşı­ma çık­tı. Herşey­den önem­lisi, para konusunu daha birkez ağzınıza aldığınızı görmed­im. Üst üste ara­maları­ma rağ­men, sıkıl­madan sabır­la din­leyip en yoğun zaman­larınız­da dahi dualarınız, iyi niyetiniz ve yardım­larınız ile beni hay­a­ta bağladınız.
İşi­mi kay­bet­tiğim, git­tiğim her iş görüşmesin­den hüs­ran­lar içinde döndüğüm o gün­lerde, o eşi ben­z­eri bulun­maz dualarınız ile tüm kapılarımı açtınız… San­sım öyle açıldı ki, bana uygun olmayan üst görevler­den daha iş tek­li­fi aldım.
Evlilik konusun­da, şan­sım kapalı idi. Kimse ile iletişime geçe­mez iken, say­enizde mut­lu bir evlilik kur­ma yol­un­da kıs­met­ler­im açıldı.
Elime geçen, iyi kötü küçük par­alar dahi bir­d­en kay­bolur iken, say­enizde paramın bereketi gel­di.
geceleri uyku uyuya­maz, sürek­li ağlar iken şim­di say­enizde o kadar rahatım, kafam dinç…
Mas­ter der­s­ler­ine o kadar çalış­ma­ma rağ­men, geçemiy­or aklım ders almıy­or­du ve say­enizde sınavlarımı verdim.
Sevgili Hocam, Allah siz­den bin­lerce kez razı olsun…
Bu yazımı okuyan tüm insan­lara şunu söyleye­bilir­im, Mustafa Hoca eşi ben­z­eri bulun­maz, işine son derece vakıf ve önce­lik­le çok iyi bir insan…
Cüz-i bir mad­diy­at karşılığın­da her der­di­nize der­man olmaya çalış­masının yanın­da daha da önem­lisi olmay­a­cak iş için sizi asla oyala­maz…
Dünya­da herşeyi yapacağını beyan eden o kadar insan var­ki, lüt­fen onlara kan­mayın.
Kalbiniz aklınız rahat bir şek­ilde herkes ona güvenebilir.
Hocam bin­lerce kez teşekkür­ler­i­mi sunuy­o­rum…
Size min­net­tarım.

Ankara’dan Pak­ize…

——————————————————————————–

Mail No: 166

Gön­deren:

Konu:

Ben Kayseri’den İsmail Hakkı .Sela­mun Aleykum BÜTÜN İSLAM alem­ine Selam­lar olsun ki Müs­lü­man olarak dünyaya getirlmişiz. Allah’ın ayet­lerinde­ki mucizeleri tam ilmiyle biz vatan­daşların yararı için uygu­layan MUSTAFA HOCAMIZDAN RABBİMİZ RAZI OLSUN Kİ BİZİ İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ BU AİLEVİ SIKINTILARDAN KURTARDIĞINA BEN BİZZAT ŞAHİTLİK EDERİM. Değer­li Hocam Sizi önce Allah’a daha son­ra sizi sev­en ve sayan bütün emeğinizin geçtiği insan­lara Emanet ediy­o­rum. Şükrü Kandemir/KAYSERİ

——————————————————————————–

Mail No: 165

Gön­deren:
Güler … Türkiye

Konu:
Sevgilime kavuş­tum, göz yaşlarım din­di

Hocan, ben erz­in­can­dan güler başının belası, hani günde on defa arayan. hocam iyi­ki varsın artık mucizel­erede inan­maya başladım. ben­im namus mese­lem yüzün­den ağlaya ağlaya bir deri bir kemik kalmıştım. verdiğin ve okuduğun dualar ve ayrı­ca senin yazdığın kita­plar sayesinde ayilel­er anlaştı barıştık düğünümüzüde yap­tık. artık sana dua etmek­ten baş­ka birşey düşüne­miy­o­rum. olay­ları uzun uzun anlat­mıy­o­rum sen zat­en herşeyi biliy­or­sun.

——————————————————————————–

Mail No: 164

Gön­deren:
Fatih… edirne

Konu:
Teşekkür

Hocam ben edirne­den fatih 7 senedir yap­tığınız yardım­ları unut­madım say­enizde hay­atım­da pek çok şey değişti artık geceleri uyuy­o­rum ve hiç bir şey artık beni rahat­sız edemiyo mad­di yardım­larını­zla­da üniver­siteyi başarıy­la bitirmek üzerey­im. siz olmasay­dınız emi­nim şuan ki duru­mum­da olmazdım ömrümün sonuna kadar bu iyi­lik­lerinizi hatır­li­cam yeni kita­plarınızı­da sabırsı­zlık­la bek­liy­o­rum Allah biz müs­lü­man­ları hep sizin gibil­er­le karşılaştırsın. Sağlığınıza hep duacıyız Allah uzun ömür­ler versin

——————————————————————————–

Mail No: 163

Gön­deren:
Suna / Hol­lan­da

Konu:
Cin­ler­den ve büyüler­den kur­tul­dum, teşekkür­ler

Hocam, sizle tanıştım mem­nun oldum. ilminize ve bil­ginize hayran kaldım. Dualarını­zla sakin, mut­lu ve huzurluyum. Şey­tanın şer­rinden kur­tulup, hay­a­ta iyi niyetle tutun­mak­tayım. ALLAH siz­den razı olsun..
Saygılar,
Suna
Hol­lan­da

——————————————————————————–

Mail No: 162

Gön­deren:
Bankacı

Konu:
20 Yıl­lık aşkımız say­enizde devam ediy­or.

Hocam ben bankacı, biraz önce tele­fon­da konuş­muş­tuk. Önce Yüce Mevla’nın son­ra­da senin sayende verdiğin dualar­la yuvamızı kur­duk. Aradan da tam 20 yıl geçti. Ben emek­li oldum. Eşimde emek­li. huzur ve muhab­be­timiz devam ediy­or. Yir­mi yıldır siz­leri unut­madık. Zaman zaman sizi anıy­or ve kulak­larınızı çın­latıy­oruz. Sizin­le tanıştığımız­da 2 tane kitabınız vardı. Şim­di 7- 8 tane olmuş. Allah devamını getirsin. Her zaman duacınızım.

——————————————————————————–

Mail No: 161

Gön­deren:
Yasemin Asker / Hol­lan­da

Konu:
Yardımını­zla Kur’anı ve doğruyu bul­dum!

HOCALARIN HOCASI..Şu üç gün­lük fani dünyada..Her tür­lü ağrılara, sızılara..Maddi, manevi sıkıntılara..Görülür, görülmez kazalara..Bitmez fitne, fesat, devasa musi­bet ve belalara..Rağmen yaşa­mak mucize DUALARINLA güzel.. Gönüllerde büyüdüm, hak yol­un­da yürüdüm, hayır­lı gün­ler gördüm..Kur’an-ı doğru bul­dum, inanıp sev­en oldum, Ayet­leri okudum..Doğru yol­lara daldım, dost­lara selam saldım, namaz­dan sevap aldım..Sevabımı çoğalt­tım, günahımı azalt­tım, Şey­tana taşı attım, ben de ALLAH kuluyum.. bun­ların hep­si sizin yardımını­zla ve sizin dualarını­zla oldu. Çok mut­luyum. Sizin gibi dost­lara selam olsun.

——————————————————————————–

Mail No: 160
Gön­deren: Tamer Yiğit / Ankara
Konu: Teşekkür
Sevgili hocam sıkın­tılarım­dan kur­tul­mam­da yardım­cı olduğunuz için size teşekkür ediy­o­rum.
Çok rahat­ladım. arkadaşlarıma,eşime,dostuma sizi öner­iy­o­rum Türkiye,ye geldiğinizde görüşmek dileğiyle,
Alla­ha emanet olun. saygılarım­la
Tamer Yiğit / Ankara

——————————————————————————–

Mail No: 159
Gön­deren: birisi..
Konu: evlendim, yüzüm güldü, hay­al­im gerçek­leşti
Mustafa hocam mer­ha­ba,
İnter­net sit­enizi tavsiye üzer­ine bul­dum, inceled­im ve etrafta­ki dolandırıcı sahtekar­lar­dan biri olmadığınıza kanaat geldim.
Hocam ben­im 3 senedir üstesin­den gelemediğim,çözüme ulaştıra­madığım beni gün­den güne acı­dan öldüren ve içi­mi kemiren bir aşk prob­lemim vardı.
Kısaca konuyu size şöyle özetleye­bilir­im; Bun­dan 3 sene evvel bir beyle tanıştım bana verdiği vaadlere ve yeminlere kanarak onun­la beraber oldum. fakat 3 yıldır ha bu gün ha yarın evleneceğiz diye hep bahanel­er­le beni atlatıy­or­du. Sonun­da­da olan­lar oldu ve baş­ka birisiyle tanışıp beni ter­ket­ti. inti­har­larımı düşün­med­im. Bur­da anlat­mak istemiy­o­rum ama tah­min­im 30–35 civarın­da hoca ve medyu­ma da baş vur­dum geri dön­me­di. sizi aradığım­da siz bana güzel nasi­hat­lar­da bulunup Allah­tan hayır­lısını iste­me­mi bunun­da hayır­lıysa geri dön­mesi­ni değillse kıs­met kapımın açık olması için yardım­cı ola­cağınızı söyle­di­niz. ben sizi kuzu kuzu din­led­im hak verdim ama mut­la­ka namusumu tem­i­zle­mek için onun­la geçi­cide olsa evlen­mem gerekiy­or­du. Uzun lafın kısası bana gön­derdiğiniz ter­ti­p­leri uygu­layın­ca, beni aradı ve rüyasın­da ona ben­im­le evlen­mesinin hayır­lı ola­cağını beni daha çok üzmeme­si gerek­tiği­ni söylemişler ve sabahın kçründe beni aradı ve evleniy­oruz dedi. halen Alla­ha şükür evlendik ama halen inanamıy­o­rum. demek­ki bazen hay­allerde gerçek oluy­or­muş. ben­im bu yazdık­larımı­da ziyaret defteine ekle ama adımı yaz­ma eşimin kulağı­na gider­se sıkın­tı olmasın. allah tut­tuğunu altun etsin.

——————————————————————————–

Mail No: 158
Gön­deren: Hemşire Zeynep Hanım!
Konu: Herkes gibi teşekkür!
Değer­li hocam ben hemşire Zeynep hanım; Bu çeke­meyen haset insan­ların yap­tık­ları kötü büyü­lerinden senel­erce çek­tik. anamız­dan emdiğimiz süt bur­nu­muz­dan gel­di. sonun­da Allah seni karşımıza çıkardı ve senin duaların sayesinde bu düş­man­ların ve en çok­ta sıkın­tı çek­tiğimiz bu Afrikalının büyü­lerinden kur­tul­duk. Dünya­da rahatlık var­mış. Allah sırtınızı yere getirmesin.

——————————————————————————–

Mail No: 157
Gön­deren: Mehmet .…/ Mühendis
Konu: Kita­plarınız için teşekkür! ve Dua .…
Sayın hocam; Yıl­lardır eser­lerinizi takip ediy­or ve beğeniyle okuy­or ve fay­dalanıy­o­rum. Dua Allah ile kul arasın­da bir köprüdür. Fakat bu duaların­da sizin eser­lerinizde gerçek ve mak­bul olan­larını bula­biliy­oruz. Havas ilim­leri ile ilgili konu­lar­da Türkçe olarak güve­nilir çok fazla eser bula­madığımız için sabırsı­zlık­la sizin yeni eser­lerinizi takip ediy­oruz. İnşal­lah yeni eseriniz Beş yüz aşk duası (500 Aşk Duası) adlı eserinizin de gerçek man­a­da baş­ta aile­vi prob­lem­leri olan­lar dahil her kes­im­den ihtiyaç sahip­lerinin fay­dalanacağı ve duacı ola­cağı muhakkak­tır. Hocam ben ken­di işimin hocasıyım. yani senin eser­lerin sayesinde baş­ka hocaya ihtiyaç duy­muy­o­rum. Allah; insan­lığa fay­dalı olma konusun­da sana da bana da hayır­lı uzun ömür versin. Ami­i­in!

——————————————————————————–

Mail No: 156
Gön­deren: Dr. Müm­taz Bey — Türkiye
Konu: Takdir ve Teşekkür!
Değer­li hocam ben Dr. Müm­taz bey; Siz­lerin piyasa­da, bu işleri sui­is­ti­mal eden­ler­den fark­lı olduğunuzu biliy­oruz. Manevi sıkın­tılarımız­da da dualarınızın etk­isi­ni fazlasıy­la görüp fay­dalan­mak­tayız. Hazır­ladığınız dualar­la ve 1989 dan beri piyasa­da satıl­mak­ta olan güve­nilir havas ve dua kita­plarını­zla her zaman teşekkür, takdir ve hayır dualar almaya devam etmek­te olduğunuz zat­en malu­munuz­dur! Sizi beğeniyle takip ediy­or ve tanıdık­larımıza güven­le tavsiye ediy­oruz. Allah hep­imizin yar ve yardım­cısı olsun!!!
Dost var iyi gününde sefadır,
Dost var kötü gününde cefadır !
Siz iyi bir dost­sunuz Hocam!
Dr. Müm­taz bey

——————————————————————————–

Mail No: 155
Gön­deren: Zeynep …
Konu: Teşekkür
SAyin ve degerli hocam!
Say­giya ve güvene acik kalpten öte­si olmadi­gi gibi,
ben­imde yüzlerce insan­lar kadar kalbim size kar­si say­gi ve güven ile dolu. bir­cok insani mut­lu ede­cek kadar büyük­lügünüzü cok kez gördüm, Insani yüreginizede hayran­im. Iyi­ki varsin iyi­ki bizlesin,umutsuz birak­madan her an bir yardi­mi­ni esirge­meye­cek sekilde,cömert oldugunuz bilindi­gi kesin.Yapmis oldugunuz güzel cal­is­malar­inizin
Allah huzu­run­da bu sek­ilde fer­ahlig­inizi bizlere sunarak cal­is­malar­ini­zla güzel yarar­li yardi­minizin devami­ni diliy­o­rum.
Say­gi­larim­la
Zeynep

——————————————————————————–

Mail No: 154
Gön­deren: Prof. Dr.-Ing. H. S. Balik­tay
Konu: İlti­fat ve Takdir!
Dört sene­den beri aile fert­ler­im­in tıb­bi yol­la çare bula­madığım rahat­sı­zlık­ları­na çare bul­mak için sayısız “hocaya“ bas vur­dum. Bu sözüm ona hocaların ekseriyeti bu işe ticaret gözüyle bakıp, akıl almaz par­alar karşılığın­da çare bula­bile­cek­leri­ni söyledil­er fakat hiç bir yardım­ları olmadığı gibi azarla­mak­tan da geri kalmadılar.

İlk defa para lafını anmadan Allah rıza­sı için, tan­rının kab­ul etmesi için dualarını eksik etmeden derdime çare arayan sayın hocam Mustafa Yiğit’in hoş soh­bet ve moral veri­ci davranış ve söz­leriyle içten yardım­larını bura­da bütün insan­lığa-ben­im de poz­i­tif ilim dalın­da bir hoca (Prof.Dr) olarak-duyur­mayı görev say­dım. Bu örnek davranışı yanın­da iyileşm­eye Allah yardımı için duaları ile yap­tığı katkıların­dan dolayı teşekkürü bir borç bilir­im.

Gönülden ve kibir­siz çare ara­ması başarısının sır­rı olsa gerek. Allah onu insan­lığa yap­tığı iyil­iğin devamı için korusun !!

Prof. Dr.-Ing. Habil. S. Balik­tay

——————————————————————————–

Mail No: 153
Gön­deren: Hoca hoca gezen biri
Konu: Mustafa hoca­ma tesekkür
Hocam canım­dan cok sevdigim kiz arkadasim­dan ayrildim ayile­si beni isteme­di aramiz­da mezep far­ki var­di. cok hocalara medyum­lara fal­cila­ra hat­ta papaza dahi git­tim. yarasa kan­i­na yaza­n­i­mi ararsin can­dar ve dina­zor büyüsü yapiy­o­rum diyen­i­mi yumur­taya yaza­n­i­mi bakir lev­haya yaza­n­i­mi hep­sine git­tim hep­si­ni denedik 3 gün 7 gün 21 gün diye garan­ti veren­ler ise vaad ettik­leri gün bit­ince daha tele­fon­lara cik­miy­or­lar. ama siz bana dedi­niz­ki ben bu tele­fon numarasi­ni 13 sene evvel aldim 13 senedir bu numara­da oldugu­ma göre bun­dan son­ra­da allah ömür verdikce beni bu numaradan bulur­sun bizde öyle aldat­ma kandirma olmaz biz 6–7 tane kitap yazdik üniver­sitel­er okuduk helal süt emdik .… allah razi olsun. gercek­tende sözünüzün eri oldugunuzu kisa zaman­da­ki diya­logu­muuz­da anladim bana verdi­gin duayi üzer­imde tasi­yarak sevdigimide ayilesinide kendime cek­tim ve artik ayilel­erde kab­ul­leniy­or biz artik nisa­n­i­mizi­da yap­tik. artik ben suna inaniy­o­rum. allah diledik­ten son­ra olmay­a­cak bir sey yok­tur.

——————————————————————————–

Mail No: 152
Gön­deren: Seçkin Y.…..
Konu: Size Allah rıza­sı için güzel bir web site­si hazır­layayım!
Hocam ben web site­si yapımıy­la uğraşıy­o­rum. Fakat­bir yıldır işler pek yol­un­da git­miy­or. Yan­lış kişil­er­le karşılaştım. Çok bor­ca girdim.
Kitabınız­da birçok yerde değin­mişsiniz. Borçlarım­dan kur­tul­mak, helal kazanç ile hayır­lı bol rızık­lar elde etmem için özel­lik­le önerdiğiniz bir dua var mıdır hocam ?

Hocam tüm yardım­larınız, müs­lü­man alem­ine ver­miş olduğunuz hizmet­ten dolayı Allah siz­den razı olsun.
Eğer uygun görürs­eniz size kul­lanışlı, daha çok din kardeşimizin dikka­ti­ni çeke­cek ve fay­dalı ola­cak bir web site­si hazır­la­mak istiy­o­rum. Bunun için siz­den mad­di anlam­da hiçbir şey talep etmiy­o­rum hocam, sizin bu Allah kulu­na bir dua etm­eniz yeter­li hocam.
Sağlık­la, sevgiyle ve muhab­be­tle kalın hocam. Alla­ha Emanet Olun…
Seçkin Y.……

——————————————————————————–

Mail No: 151
Gön­deren:
bunalım­lı remzi

Konu: manyak cin
hocam ben manyak bir cine yaka­landım benı bırak­mıy­or ben­im­le evlen­mek istiy­or. bu ne adıı cin yaa cın­mı sey­tan­mı ne oldugu­da bel­lı degıl cünkü hergün sekıl degıstırıy­or. bazen tanık­larımın sek­lınde bazen yabancı insan olarak görünüy­or. bana daha cok karan­lık­ta bunalım veriy­or beraber olmak ıstıy­or bende kab­ul etmesem benı bog­maya öldürm­eye calısıy­or oku­madıgım dua kalmadı ben dua okurken oda okuy­or bazende ben dua okurken bana sövüy­or. sana yaz­mamın sebe­bi biz­im sınıf­ta bir arkadaş­ta uyku­da kabus ve kara basan oluy­or­mus sana gelmis ve artık daha gör­müy­or­mus tama­men düzelmis. etme hocam benı bu manyak cın­ler­den kur­tar önce Alla­ha son­ra sana güveniy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 150
Gön­deren: anakız
Konu: cin­den kur­tul­dum evlen­mek istiy­o­rum
Muhterem hocam, hocaların hocası; bende aşırı korku vardı Dr lar panik atak diy­or­du ama bu gözüme görü­nen­lere bir cevap veremiy­or­lardı. hocam iyi­ki varsın iyi­ki seni tanımışız. Annem beni size getir­di ve bana verdiğinizz dualar­la allahı­ma şükür­ler­im olsun o dertler­den kur­tul­dum ama sana tele­fon­da söle­m­eye çekindim. sen kıs­met duası­da yazıy­or­muş­sun. aslın­da ben ondan­da istiy­o­rum. yaşım iler­liy­or otuzu­ma mer­di­v­en dayadım. bu dert ve sıkın­tı­dan önce allah son­ra siz kur­tul­duğunuza göre kıs­met duasıy­la bir an evvel hayır­lı bir yuva kur­ma­ma­da vesile olu­sanız çok daha sevinip min­net­tar kala­cağım. bana beni aradığın­da anakız der­sen hatır­larım hafıza­ya şyle kayıt ettim demiştin işte ben o anakız !!!

——————————————————————————–

Mail No: 149
Gön­deren: Arzu .…..
Konu: Sizi reko­r­lar kitabı­na yazdır­mak ister­dim!
Hocam ya ben arzu hatır­ladın­mı hani ben­im adam vardıya bu dünya­da bir sen kalsan birde ben, asla geri dön­mem diy­or­du. senin dualar­la bana geri döndü ve bu evlil­iği sürdürmek için son bir şans veriy­o­rum. bir daha deneye­lim dedi. ve 2 aydır beraber­iz. inşal­lah nazar değmez şuan çok mut­luyuz. hocam artık ken­di kendime diy­o­rumkine bu hoca başarıl­may­a­cak­ları başarıy­or. eğer bana sor­salar sizi dünyanın 8.harikası diye reko­r­lar kitabı­na yazdırırdım. hocam mut­lu­luğu­muz bozul­ma­ması için ve bir daha o karan­lık gün­leri yaşa­ma­mamız için ne olur bize dua etmeyi unut­ma. Hocam birde ben­im bir arkadaşım var ona eşi hep sen dış kapının man­dalısın sen bir el kirisin diye ken­disi­ni çok aşağılıy­or­muş, senden ran­de­vu alıp onun için gele­ceğiz.

——————————————————————————–

Mail No: 148
Gön­deren: Prof. Dr.-Ing. H. S. Balik­tay
Konu: Teşekkür
Sayin Mustafa Hocam,
Aileme yaptig­iniz can­dan yadim­lar­iniz­dan dolayi tesekkür eder­im.
Mit fre­undlichen Grüßen, kind regards,
Prof. Dr.-Ing. H. S. Balik­tay

——————————————————————————–

Mail No: 147
Gön­deren:
Steuer­ber­a­terin (Mali Müşavir) Zer­rin Han­im!

Konu: Teşekkür
Maale­sef kimi Insan­lar günümüzde ya Vak­it bol­lu­gun dan yada Kötümser Huy­lu olduk­larin­dan, bazi kisi­lerin Düzeni­ni ve Huzu­runu boz­mak icin Dini alet etmekdedirler. Herkesin Dos­tu oldugu kadar düs­mani da vardir.
Taa­ki bir Sene önce­sine kadar, ne Haci nede Hoca ale­mi Dünyasi­ni tanirdim. Ne Büyü, ne Mus­ka, nede Nazar a inancim var­di. Kuru­lu düzen­im, Isler­im deki aksaklilar, inis­li yokus­lu Yasam tarz­im aldi basi­ni git­ti. Kim­ler ne kadar söyledil­erse de bir Hocaya gidip Yildiz­name bak­tir diye, her defasin da gülüp gec­tim.

Taa­ki birgün MUSTAFA YIGIT beyin Yildiz­name bak­masiy­la, bütün olay­lara bakis acim degisti, ve ken­disinin bana yap­mis bulun­dugu Din­dari yardim­lari icin cok Tessekkür bor­cum vardir. MUSTAFA YIGIT Beyin yazdi­gi Kita­plar i büyük bir Hevesle okuyup ken­di­ni bu konuda­ki Cal­is­malari icin Tebrik ediy­o­rum.
Kimi Insan­lar gizli sak­li davranis­lar la Huzurlu olurlar. Ben­imse ne yaptig­i­ni, ne Sözünü, ne de Der­di­ni sak­la­maya cal­isan bir kisiligim vardir.
Herkese Huzur ve Düzen­li bir Yasam temen­ni eder­im, umarim YIGIT beyin, Din­dari yardim­lariy­la sizlerde Sifa bulur­sunuz. Steuer­ber­a­terin (Mali Müşavir) Zer­rin Han­im!

——————————————————————————–

Mail No: 146
Gön­deren: Muhterem hocam, sana min­net­tarim
Konu:
Degerli hocam verdiğin duayı akar­suya attım ve sevgilim geri döndü nişan yap­tık çok iyi gidiy­or­du Fakat o derenin suyu kurudu biz­im aşk bit­ti nişan­lım­la yine ayrıldık ben suyu kuru­mayan bir dere bul­dum. Gur­banın olam sim­di kuru­mayan dere bul­dum o duayı tekrar bana yazıp gön­deriv­er allah razı olsun.

——————————————————————————–

Mail No: 145
Gön­deren: Türkiye
Konu: Tar­laya kurt ve domuz gir­miy­or
Hocam bu mail­i­mi sana teşekkür etmek için yazdırıy­o­rum. Gön­derdiğin duaları tar­lanın dört köşe­sine gömdüm ve artık tar­laya ve ekin­lere o gün­den son­ra kurt, domuz vs zarar ver­miy­or. Seni doğu­rup kazanan­dan Allah razı olsun.

——————————————————————————–

Mail No: 144
Gön­deren: Cemal ala­manya
Konu: Baba bed­du­asi — Huzur
Hocam ben analik elinde büyüdüm ve bu sebep­tende babam­la hic gecin­emed­im hat­ta yasim iler­leyip büyüdügüm zaman baba­ma cok hakaretler ettim. o da bana ettik­leri­ni Allah sana evlen­ince ken­di cocuk­larin­dan cek­tirsin diye bed­dua eder­di bende gülüp gecerdim. gel zaman git zaman evlendim almanyaya geldim. sim­di iki cocugum var ve ben bun­lar­dan baba­ma yap­tik­larim­in en az iki kati­ni cekiy­o­rum. Allah senden razi olsun büyügünü sana getirdim okudun dua verdin o gün­den beri büyügü sakin­lesti. ama sim­di ufak­lik ondan beter oldu insal­lah kisa zaman­da ikna ede­bilirsem onu­da getire­cegim. sen bana baban­la helal­las gön­lünü alm dedin ama ben­im babam öldü 2 sene oldu. sim­di ben kendi­mi nasil af etire­bilir­im. bunun­da kolayi var­mi gelince onu­da görüse­lim insal­lah hocam kendine iyi bak. Allah nefe­sine kuvvet vesrsin.

——————————————————————————–

Mail No: 143
Gön­deren:
Necla Almanya

Konu: Sana Dua ediy­o­rum
Hocam ben Almanyasa cal­isiy­o­rum. bur­da kal­a­bilmek icin burali bir hiris­tiyan­la evlilik muame­le­si yap­mistik. aylar yil­lar gec­ti ve gercek­ten bir bir­im­ize isindik sevdik ve beraber olmaya basladik son­ra onu ikna ettim ve imam nikahi kiy­dirdik aramiz­da iyi ve cocuk yap­mayi plan­liy­or beraber misir piramit­ler­ine git­meyi ve daha bir cok hay­al­larim­iz var­di. aradan 7 sene gec­ti bu hay­aller suya düstü. neden­mi ben­im müs­lü­man yaptigim bu adam cal­istigimiz is yerinde bas­ka bir yaban­ci han­im­la arkadas olmus ve bana artik ayril­manin zamani gel­di ben yeni birisi­ni bul­dum sende kendine kafana göre bir erkek bul demez­mi o anda icim­den nel­er gectig­i­ni buraya yaz­mak istemiy­o­rum. hay­al­ler­im alt üst oldu. artik is ve otu­rum prob­lemim yok ama sevdim bir kere . bana müs­lü­man olmayi bile vaad etmisti. inan­mistim. ama hep­si ben­im­le geci­ci bir ask yasamak icin­mis . acik acik artik baskasi­ni bul diy­or­du. ne yaparim diye kara kara düsünürken bir tani­digim senin kita­plar­i­ni tavsiye etti. ben inan­cli birisiy­im. cok dua eder­im . kuran oku­mayi­da ögren­mistim ama aal­manyaya gelince tekrar­la­madigim­dan unut­musum. dualari türkcesin­den oku­ma devam ettim . hem aglad­im hem geceleri göz yasi döküp alla­ha yal­vardim allah elim­den tut­tu. dualarim kab­ul oldu. beni ter­ketme­di yine beraberligimiz düzel­di huzu­ru­muz iyi ama bende artik hep bir aldatil­ma süph­e­si var. aca­ba beni aldatiy­or­mu yine o kad­i­na gidiy­or­mu yine müs­lü­man olmak­tan bahsedir ama beni üzmemek icin­mi bilemiy­o­rum. insal­lah sana yazi yazdirip mem­nun kalan­lar cok. bende sana gelip yuvamin bozul­ma­masi ve beraberligimizin ölene kadar deva­mi icin dua isteye­cegim. yazdi­gin kita­plari tavsiye ediy­o­rum. iki arkadasim daha siparis ver­di. hat­ta hol­lan­da­da akra­balarim var.- son kitabin­dan alip onlara­da hediye ettim. sev­erek okuyup fay­dalaniy­or­lar. hep sana duaciy­im. en yakin­da zaman­da görüs­mek umuduy­la..

——————————————————————————–

Mail No: 142
Gön­deren: elmas
Konu: Babam sus­tu
Hocam ben dualar­in etk­i­sine inaniy­o­rum ama bu kadar cabuk tesir etmesi biz­im icin sür­priz oldu. babam evde her seye karisir, bizi ter­sler ve hic rahat ver­mez­di. senin verdi­gin yazi­lari evin kapisinin üzer­ine koy­dugum gün­den beri babam­dan cit yok. rahat­lik varmis say­enizde yuvamiz huzur bul­du.

——————————————————————————–

Mail No: 141
Gön­deren: Medine
Konu: sevgilime kavus­tum — Almanya
1,5 jahre ware ich mit meinem fre­und zusammen,ich in deutsch­land und er in frankreisch.plötzlich ohne ein grund hat er mich verlassen,ich kon­nte mir es nicht erk­lären warum.! wir waren genau 7 monate getrennt,ich habe im inter­net nach gebeten gesucht damit er mir zur­rück kehrt,da traf ich mustafa yig­it hoca´s seite,es inter­re­sierte mich,denn ich las das mustafa yig­it hoca sehr vie­len geholfen hatte,ich rufte ihn an und erzählte ihm mein problem,er intressierte sich und half mir wo er noch konnte,er schick­te mir gebete.die ich natür­lich sofort nutzte,und ich war erstaunt,nach ein­er woche kam mein fre­und zurrück.…danke dir mustafa hoca.…cok saol,allah siz­den razi olsun.….

————————

1,5 sene cik­tigim erkek ardasim beni neden­siz birakmisti,7 ay olmus­tu ayrildigimiza,artik gun­den gune daha­da cok aci cekiyordum,hergun nette geri dön­sün dualari aramistim,birgun aniden mustafa yig­it hocas say­fasi cikti,ziyaretci def­teri­ni okumustu,cogu kisiye fay­dasi olmustu,benimde mustafa yig­it hocanin yardim­i­na cok ihtiy­acim vardi,ertesi gun aradim ve duru­mu­mu anlatmistim,ve bana hemen yuva kur­ma geri dön­me duasi­ni yazmisti,onlari kullanip,1 haf­ta son­ra sevdigim kisi bana geri döndü.….allah siz­den razi olsun mustafa hocam,sizi herkeze tavsiye ederim,allah sizi basimiz­dan eksik etmezin.…..tekrar tsk eder­im.…

——————————————————————————–

Mail No: 140
Gön­deren: Nuray k.…
Konu: her gün sevgilil­er günü olsa! almanya
Sayin sevgili hocam, keşke senenin her günü sevgilil­er günü olsa, sevgilim dediğim her şey­i­mi tes­lim ettiğim ve canım­dan bile çok sevdiğim kimse bir gün bana artık senin­le devam ede­meye­ceğim bir­bir­im­izi unut­maya çalışalım demez­mi dünyam yıkıldı bir­d­en ve başı­ma san­ki kay­nar su döküldü zan­net­tim. Dua kita­pları satın aldım sabahlara kadar dualar okudum ama geri dön­mek istemediği­ni ileride ayrıl­mak­tansa şim­di ayrıl­manın daha man­tık­lı olduğunu tekrar­lıy­or­du. Bir arkadaş inter­net­ten senin say­fanı gös­ter­di ve beraber okuduk ve o gece hemen seni aradım ve gece bak­madığını söyledin. Sabahın olmasını zor bek­led­im. ve seni aradığım­da bana her şeyin bir çare­si olduğunu biraz sabır­lı olmam gerek­tiği­ni söyledin ve sana ulaş­mak için 700 km yolu san­ki rüz­gar gibi aşıp geldim. iyikide gelmişim. iyikide seni seni bul­muşum. verdiğin dualar­la sevgilim 14 şubat günü bir çan­ta dolusu hediye ile bana gel­di hemde evlilik tek­li­fiyle. Aman allahın inanamıy­o­rum rüya görüy­o­rum zan­net­tim. Ama yüya değil gerçek­ti. ve son olarak diy­o­rum­ki keşke senenin her günü sevgilil­er günü olsa diy­o­rum. ben sevgilime kavuş­tum kimse ben­im gibi ayrılık acısı çekmesin ve bir an evvel herkes sevdiğine kavuş­sun diye dua ediy­o­rum. zat­en 500 aşk dusı diye kitap yazmışsın inşal­lah çok fay­dalı ola­cağı­na­da inanıy­o­rum. ama yinede o kita­plar­la ben­im gibi başarılı ola­mayıp seni arayan­lar­dan­da yardımını esirgeme. Allah her iki dünya­da yardım­cın olsun. başımız­dan eksik etmesin. amin amin amin.

——————————————————————————–

Mail No: 139
Gön­deren: Muam­mer Y. Türkiye
Konu: Kayı­plarımız bulun­du
Hocam verdiğin dualar­la hırsız altun­ları kadın ten çorabı­na doldur­muş ve gece yoldan balkon­u­muza atmış izine gelince bir altun sana ayırdık. birde bun­san son­ra evimize hırsız girmeme­si için evimizede dua yazdıra­cağız. ne zaman gele­ceği­ni bildirirsen eli­ni öpm­eye gele­ceğiz. ayrı­ca o dualary­erinde kalsın­mı denize­mi atalım.

——————————————————————————–

Mail No: 138
Gön­deren: emine .… Ameri­ka
Konu: Cin­ler­den kur­tul­dum
hocam gön­derdi­gin dualar ve vefk­ler­le bu melun ruh­lar­dan (üc harflil­er­den) kur­tul­dum bu üc harflil­er bana tecavüz ediy­or­lar­di hay­a­ti­mi zehir ettil­er nel­er çek­tigi­mi bir Allah biliy­or birde ben. zedi sene­den beri ne yedigim­den ne de ictigim­den ne de hay­a­tim­dan bir sey anla­madim ve ölüpte kur­tul­sam diye Alla­ha cok yal­vardim ve dualar ettim ama kab­ul olma­di bur­da saba­hat teyze isminde birisi senin tele­fo­nunu ver­di ve seni aradim ben tele­fon­da aglarken bana acidin ve dua ettin yazip gön­derdin ve hamayli­ni tak­tigim gün­den beri beni ter­ket­til­er ve artik namaza basladim cünkü namaz kildirmiy­or­lar ve dua ettir­miy­or­lar­di. artik senin dua kita­plar­ini­da seve seve okuy­o­rum dua ediy­o­rum. ben­im gibi cin­ler­den ceken­ler bun­lari okusun ve careler­ine baksin diye buraya yazdim . seni gelip görmeyide cok arzu ediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 137
Gön­deren: Çile çeken gelin
Konu: Adam kuzu oldu…
Hocam 5 aydı evi terke­den deli kocam verdiğin dualar­la 5 günde geri evime döndü ve kuzu gibi oldu. artık duaların gücüne daha çok inandım. o kuzu gibi oldu ama bende tık yok. ben artık adama havamı atıy­o­rum ken­di kendime diy­o­rum­ki nasıl olsa arkam­da bir hocam var gider­se tekrar kuzu kuzu seni geri getirir. hocam bel­ki bana çok küs­tah düşünüy­or­sun diye­ceksin ama bu güna kadar o ban çok çek­tir­di ve bazı şey­leri unut­mak iste­semde unutamıy­o­rum. ama artık senin sayende her şeyin daha iyiye gide­ceği­ni daha çok inandım. sana çok şey min­net­tarım.

——————————————————————————–

Mail No: 136
Gön­deren:
Osman .…
Konu:
17 sene son­ra karım yuva­ma döndü…
Mer­ha­balar, hörmetli hocam nasıl anlat­sam biliy­o­rum. kısacam, 17 sene evvel biz ayrılmıştık birde kızımız vardı fakat bu zaman zarfın­da ben bir bu zaman zarfın­da bir tür­lü eşi­mi unuta­madım ve o senel­erde çok hacı hoca gezdim bir fay­dası­da olmadı eşime zerre kadar tesir etme­di ve ayilesinin sözüne git­ti ve yıl­lar su gibi akıp git­ti ve tam aradan 17 yıl geçti herkes bana aslanım sen bu kadını unut ve üstünede bir soğuk su iç dedil­er artık o bu dünya­da sana gelmez öbür dünya­da kavuş­mak için bol dua et diye dal­ga geçiy­or­lardı. Senin yadığın kita­plar­da­ki tele­fon numaran­dan sana ulaştım iyi­ki ulaşmışım. yazdığın dualar­la eşim geri döndü ve herkesin dili tutul­du ve şaşırdıler şim­di biz­im mut­lu­luğu­muzu konuşuy­or­lar­mış. tekrar sana mut­lu­luğu­muza nazardeğmesin diye yazdır­maya gele­ceğim. hep sana gizli gizli dualar ediy­o­rum..

——————————————————————————–

Mail No: 135
Gön­deren: Mihri­can …
Konu: Min­net­tar­lık!!!
Hocam, ALLAH siz­den razı olsun…Dilimde, kalbimde, ruhum­da, fikrimde ve zikrimde tekrar döndüm hay­a­ta aciz gön­lümün şifası mucize dualarını­zla..

Aşaği­da­ki söz­ler­im ALLAHIM’ın aciz kulları­na (onlar kendi­leri­ni biliy­or­lar)…

Gön­lümün değdiği her gönülde biraz hüzün, hak­lılık ve kızgın­lık­lar var…Hatalarla, sevap­lar arasın­da koca koca sütunlar…Yüreğim çok acıy­or bana ve sevdik­ler­ime kötülük yapan­ları affet­mek­ten vazgeçtim…Tövbeyi diline, affet­meyi kendine bırakan insan­lar, sevdik­ler­ime bakan göz­ler­imde inci­nen dostluk­lar var…Kendi gön­lüne ihanet eden­ler­im­iz, vur­gun­lar yedi­niz pes ettiniz…Karıştırdım zaman­ları, beni anla­mayan­lar yaşat­tı bu sınavı…

Ey affet­meyi sev­en Rab­bim hep­si­ni sana sevk ettim!

——————————————————————————–

Mail No: 134
Gön­deren: Sevim.….
Konu: Yir­mi yedi sene­lik Sara hastalığım geçti.…

Değer­li hocam ben 27 sene­den beri düşüp bayılıy­or­dum ve gözüme görü­nen üç harflil­er vardı. Bana bu hastalık seni daha bırak­maz senin­le mezara gide­cek diy­or­lardı. Allah siz­den ve sizi yetiştiren­ler­den razı ve hoşnut olsun. Yazdığınız ve okuduğunuz kuran­la bayıl­malarım geçti ve gözüme görü­nen­lerde kay­boldu. Yaşadığımı hay­atın anlamı olduğunu ve herşeyi daha yeni yeni anla­maya başladım. size nasıl dua ede­ceği­mi bilemiy­o­rum ne desem az gelir diye düşünüy­o­rum. Allah seni başımız­dan eksik etmesin ve Allah her iki dünyada­da yardım­cın olsun.

——————————————————————————–

Mail No: 133
Gön­deren: Fidan .…
Konu: Kına çıkana kadar evlendim..

Hocam ben 20 sene evvel Türkiye’de sizin evinize gelmiş­tim. Kıs­me­timin kapalı olduğunu ve bir tür­lü evlen­emediği­mi söylemiş­tim. Sizde bana bana kına okuyup ver­miş­tiniz bu kına ile elin­izi yada saçınızı kınalayın kına çıkana kadar kıs­me­tiniz ve hayır­lı kapılarınız açılır ve hayır­lı bir yuva kurarsınız demiş­tiniz. Bende daha fazla ve daha çabuk fay­da ve etk­isi­ni görey­im diye hem eli­mi hem de saçımı kınalamıştım.Allah razı olsun gerçek­tende kına elim­den ve saçım­dan evlendim yuvamı kur­dum, huzu­rum­da iyi. Tabi ki size çok gelen giden olduğu için bel­ki beni unut­tunuz ben Ankara’dan Fidan .…. annem babam kardeş­ler­im kal­a­balık gelmiştik. Ben sizi hep kıs­meti kapalı olan­lara tavsiye ediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 132
Gön­deren: Naciye .…
Konu: Her şey­im düzel­di.…

Mısır­lı Mustafa Hocam, ben üniver­site mezunuyum, elim­den de bir çok şey gelir çok yetenek­li olduğu­ma da inanıy­o­rum. Fakat sizi tanı­madan önce çekmediğim sıkın­tı kalmamıştı desem yalan olmaz. Mesela; Üniver­site mezunu olduğum halde bir tür­lü iş bulamıy­or­dum, müra­caat ettiğim yer­ler tele­fon numaramı alıy­or­lar biz seni ara haber ver­i­riz diy­or­lar, büyük bir umut­la eve dönüy­o­rum ama ne arayan var ne soran aylar yıl­la böyle geçti git­ti. Buna şükür daha kötüsüne mis­al vere­ceğim; o aralar büyü­den mi nazardan mı nedir bir tür­lü anlaya­madığım akıl almaz bir döngü içine gir­miş­tim mesela; Tele­vizy­onu açıy­o­rum bozu­luy­or, mus­luğu açıy­o­rum bozu­luy­or, radyo, bil­gisa­yar vb neye eli­mi atsam bozu­luy­or, bar­dağı elime alıy­o­rum ya düşüp kırılıy­or ya çatlıy­or, sık sık sebep­siz yere ağla­mak­larım geliy­or ve ağlayın­ca biraz rahatlıy­or­dum.….. çok şey daha yaz­mak istiy­o­rum ama bu yazımı okuyan­lar bel­ki de ya bu hanım sapıt­mış yada abartıy­or diye­cek­lerdir. aslın­da bu anlat­tık­larım­dan çok daha fazlasını yaşadım hat­ta bir ara günde 5–6 bazen 10 defa banyo yapıy­or­dum saatlerce suyun altın­da kalıy­or­dum Kısacası ben bir tanıdık vesile­siyle size ulaştım ve bana müte­vazi bir şek­ilde bun­ların bir çare ve çözümünün olduğunu ve gereken duaları hazır­layıp gön­dere­ceğinizi söyle­di­niz ve önce Yüce Rab­bime son­ra­da sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin say­enizde işimde var aşım­da… sağlığım­da düzel­di ve tanıdık­lara ve ben­im gibi bunalım­da olan­lara tavsiye ediy­or her gün size dua ve niyaz­da bulunuy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 131
Gön­deren: Ser­ap… Istan­bul
Konu: Anlam veremedigimiz misk/gül kokusu…

Degerli hocam, size birsey danis­mak istiy­o­rum. ben­im babam kanser has­tasi ve ben sizin yazmis oldugunuz kita­plari aldim.… adli kitabinizin 390. say­fasin­da­ki duayi dün gece bol­ca babamin sifasi icin okudum. Gece odaya cok kuvvetli bir gül/esans kokusu yay­ildig­i­ni his­set­tim annemde ayni kokuyu his­set­mis ve bu esna­da babam­da uyuy­or­du ve uykusu esnasin­da mir­il­dan­maya hac­da kabe­de oldugunu güzel yer­leri ziyarette oldugunu konusuy­or­du. Baba­mi uyardim ve anladim­ki; rüya görüy­or­du. uyan­in­ca da bize tekrar gördügü o essiz rüyayi tekrar anlat­maya basla­di. yani biz­im aile­cek his­set­tigimiz bu güzel koku ve mut­lu an neye isaret­tir? bize acik­lik getirirsen cok daha mut­lu olu­ruz. !!!

Yazdig­iniz kita­plari sev­erek büyük begeni ile okuy­oruz ve cok­da mem­nunuz. Birde siz inter­net say­fasinin altin­da­ki sakkalli dedemisiniz??? Alla­ha amanet olunuz.…

——————————————————————————–
Mail No: 130
Gön­deren: İsmail.… Almanya
Konu: İmti­hanımı 100 puan­la kazandım

Hocam bu gün çok mut­luyum imti­hanımı kazandım val­lahi bu 11. imti­hanımdı. artık herşey­den bık­mıştım. imti­hana gir­ince san­ki birisi beyn­i­mi avu­cu­nun içine alıp sıkıy­or­du. bir bunalım geliy­or­du ve bir şey yapamıy­or­dum. Bu gün ben­im en sev­inçli günüm ve bayra­mım imti­hanı kazandım ve 125 tane soruyu­da 45 dakika­da yapıp çık­tım ve 100 puan­la kazandım. kendim bile şaşırdım.arkadaşlarımada sizin yazdığınız duayı gös­ter­dim ve bana bu dua yardım etti ded­im. mut­lu­luğu­mu sizin­le pay­laş­mak iste­d­im ve hediy­enizide yakın­da gön­deriy­o­rum Allah siz­den tekrar tekrar razı olsun

——————————————————————————–
Mail No: 129
Gön­deren: Mele­hat .….
Konu: Yuvam­da güller açtı.…

Değer­li hocam ziyaretçi def­terinizi okudum ve herkes gibi bende siz­den dere­ce­siz mam­nun kaldığım için bende buraya mem­nuniyeti­mi bildürmek isded­im. benım 2 cocuğum var bırısı 6 dıgerı 10 yasın­da, eşim ailesinin sözüne cok gidiy­or­du ve ayile­side beni sevmedik­leri aiçin baş­tan­da beim­le evlen­mesi­ni istemiy­olardı. ama eşim­le biz biribir­im­izi cok sev­erek evlendik. eme esim ne zaman ayile­sine git­si dönüşünde hep tartışıp kav­ga ediy­or­duk. daha son­ra­da bizi bırakıp hep ayilesinde kalmaya başlamıştı. ağla­mak­tan gözümde yaş kalmamıştı. gözümün hep kör olacagım­dan korkuy­or­dum. her duy­duğum hocaya git­tim ağlaya ağlaya vede gorkarak derdi­mi açtım. dilen­ci gibi tanıdık­larım­dan yardım toplayıp hocalara verdim ama bir etki bula­madım. bur­da has­tanede çalışan ben­im brir tanıdık abla senden çok mem­nun kalmış bana­da tas­fıye etti. iyi­ki seni aramışım. Gön­derdiğiniz dualar­la hem yuvam düzel­di ve hemde aşimin ayile­siylede barıştım. Ben bu kadar iyil­iği nasıl unutu­rum. dünya­da rahatlık var­mış. eşim biz­im­le cocuk­larım­la cok güzel ilgileniy­or. evin ihtiyaçlarını karşılay­or. erken eve geliy­or. Hocam ben 5 vakıt namazımı kalan biriy­im. ve 10 yaşım­dan beri oru­cu­mu tutan biriy­im her nemazın peşin­den size dualar ediy­o­rum ve 10 yaşın­da yeni kurana geçen kızım var. sabidir günah­sızdır diye ona­da sizin için hergün dua ettiriy­o­rum Allah size akan sular kadar ömür versin. tanıdık­ları­ma hep tas­fiye ediy­o­rum.

——————————————————————————–

Mail No: 128

Gön­deren: Münüre .…
Konu: Eşim yuva­ma döndü ne mut­lu bana!

eşim­le 13 yıldır çok mut­lu giden evlil­iğimiz var­di bir anda ne olduğunu anlaya­madan hersey san­ki bir anda bit­ti. 7 ay oldu ayrı kaldik. son­radan anladık ki büyü yapılmış bir çok hocaya git­tim elde avuç­ta ne varsa verdim. fakat sonuç ala­madım. Cocuk­larim­in har­clik­lar­i­ni bile hocalara medyum­lara yedirdim. canı­ma kıy­a­cak kadar kötü durum­lara geldim. 7 aydan beri dünyam zin­dan gibi kararmis gec­ti. Ne zaman­ki inter­nette gez­erken sizin sit­enizi bul­dum say­fanizi okudum ve san­ki icime bir umut isi­gi dog­du. Sizi ara­mak icin sabahin olmasi­ni zor bek­led­im. Tele­fon­da aglarken bana aglamak­la ken­di­ni yipratirsin baskasi­na bir sey olmaz aglamayi birak der­di­ni anlat dedin ve notu­mu aldin o kadaar duayi ıkı gğn ıcınde nasil bana yeti­s­tirdin oda Allahin bana lut­fu her­alde ded­im. Senin dualari kul­lan­maya baslay­in­ca bir kac gün icinde esim geri ara­di eve dön­mek istiy­o­rum evin önüne kadar geliy­o­rum san­ki beni birsey geri cekiy­or eve giremiy­o­rum dey­ince büyülü oldugu­na daha cok inandim ve dedin sureyi 41 defa okuyup dua edip suyu­da evin etra­fi­na ser­pince bana sür­priz yap­mak icin cocu­gun oku­lu­na gidip cocugum­la beraber eve gel­di ve artik yine dünyamiz gül­lük gülüs­tan­lik devam ediy­or allah o gün­leri bir daha sadece bana degil düs­man­i­ma­da göster­mesin.. sıze ne kadar dua etsem bıleaz gelir..

——————————————————————————–

Mail No: 127
Gön­deren: Esma .…
Konu: Evlendik mut­luyuz!

Değer­li mustafa hocam size ne kadar dua etsemde azdır. 4 sene beraber olduğum sevgilim­in beni ter­ketmesi yüzün­den ağlaya ağlaya göz­ler­im­den akan yaslar yat­tığım yastığı eskit­mişti. hocaları medyum­ları çok gezdim param pulum ve hay­atım hat­ta inancım dahi kalmamıştı. artık hacı hocaya git­mem­eye karar ver­miş­tim ama her gün daha­da kötüy gidiy­or ve her gün ölüme bir adım daha yak­laşıy­or­dumk, tam bu sıra­da size bir işlem yap­tır­mış olan öğret­men bir arkadaş bana sizi tavsiye etti. san­ki içime yeni bir umut ışığı doğ­muş­tu. gece uyu­madım ve saba­ha kadar inter­net­te­ki say­fanızı bir degil birkaç kez okudum. bak­tım­ki paraya tapan birıde deilsiniz. gece sizi aradım ulasamadım san­ki sabah olmuy­or­du sabırsı­zlık­la sabahı bek­led­im ve daha yat­mas­dan sizi aradım derdi­mi anlat­tım. hat­ta tele­fon­da ağlarken bana acıdınız ve hemen işlem­lere başlıy­o­rum dedi­niz. Allah siz­den ve sizin bu mert­b­eye gel­m­enizde eme­gi geçen­ler­den razı olsun (amin) bana duaları gön­der­di­niz ve hemen kul­lan­maya başladım ve beni köpek gibi gören adam, düşündüm taşındım ve senin­le artık evlen­m­eye karar verdim demez­mi, bu seferde şaşırdım ve sevincim­den ağladım. senin sayende evlendim yuvamı kur­dum ve şuan bir sene­lik evliy­im bir de kızım oldu mut­luyum­da. allah seni başımız­dan eksik etmesin, her namazın peşin­den sana duamı eksik etmiy­o­rum.. hocam bu yasımı inter­nete koy ama adımı yaz­ma esim inter­net­ten çok anlıy­or.

——————————————————————————–

Mail No: 126
Gön­deren: Dilaver … (Rufai dervişi)
Konu: Icaze­ti­mi aldim

hocam, söylediğiniz duayı oku­maya devam ederek, sizin yardımını­zla, geçtiğimiz cumarte­si günü ankara­da (sadık rüya yoluy­la) hacı bayram veli hz.lerinden manevi icaze­ti­mi biz­zat kendin­den aldım hır­ka ve sarığını giy­dir­di izi­ni ver­di… 07/03/2009 şar­ta bağlı has­ta bakımı­na izin ver­di elhamdülil­lah… dualarınızı esirge­meyin inşal­lahu rah­man size mail yoluy­la ulaşamıy­o­rum inşal­lahu t.a.la görüşürüz…
selam baki
ubey­di asi ari­foğlu dilaver .…..

——————————————————————————–

Mail No:125
Gön­deren: Esmer Gül
konu: isler­im oldu Hay­a­timiz denisti tesekkür

Degerli Mustafa Hoca, gecen sene siz­iz geldig­den son­ra Hay­a­timiz denisti Bahdimizacil­di isler­im­iz yol­u­na gir­di kisme­timiz acil­di.
Allah siz­den razi olsun Allah sizi basimiz­dan eysik etmesin.
Nekadar tesekür edsek azdir Alla­ha emanet olun.
Esmer Gül

——————————————————————————–

Mail No: 124
Gön­deren: Osman xxx
konu: isler­im oldu tesekkür

Hocam ben isk­ender­iún­dan …….

Size geldik­ten son­ra her sey­im yol­u­na gir­di bagli kapi­lar acildi.elim para görm­eye basla­di. Peygam­ber­im­izin zikir duasi diye verdi­gin duayi­da 40 gün­den son­ra oku­ma­ma gerek kalma­di. Ben fazlasiy­la mem­nununm. Bur­da sizi tavsiye ediy­o­rum. Askerde­ki kardes­imede yazdirdik. Bur­da dag­ilmak üzere olan bir aile var­di isim­leri ….. onlara ben ver­mistim. Onlarin­da yuvasi düzel­di. O kadar duacilar­ki bile­mezsin. Size bu dualar yeter­de artar bile. Hatir­larsaniz ben size biberiye fidan­lari getir­mistim onlari evinizin etra­fi­na dik­mistiniz onlar ne oldu tut­tumu? Kurudu­mu? iyi­lik söylen­mez ama mer­ak­tan sor­dum . ne zaman türkiy­eye gelioyr­sunuz gelince mas­rafinizi cek­sek mis­afir­im­iz olur­musunuz, siz gele­mezs­eniz bile ben Allah nasip eder­se sizi hediyem­le ziyare­tinize gelmek istiy­o­rum. Bu yaz­im­i­da ziyaret­ci def­ter­ine eklersen mem­nun olu­rum aslin­da sana cesitli prob­lem­ler icin gelmistim fakat yaz­i­mi her­pes ókuy­aca­gi icin buraya hep­si­ni yazmiy­o­rum ama mil­let prob­lem­ler­im­in cözüldügünü arkan­dan dua eden­lerinin oldugunu bilsin yeter selam­lar

——————————————————————————–

Mail No: 123
Gön­deren: ire­cep xxx
konu: baglilik cözüldü tesekkür­ler
cok muhterem hoca efen­di, ben cok dok­tor gezdim ve bana sende dok­tor­lok bisi yok dedil­er hocalara get­dim derdi­mi anat­tim onlar­da cok dua verdil­er ama fay­da ver­me­di bende nefis baglili­gi var­di esim­le beraber olamiy­o­dum. bu durum uzun zamandir devam ediy­o­du ban gön­derdik­lerinizi gul­landig­dan son­ra hemen ayni gece bagliligim cözüldü. beraber olduk müskül gal­ma­di Sana hergün duvaci oluyum. Ailemde cok sevin­di seni herkese tavsiye ede­cem bana adres kart­lani gön­der allah sana her iki dünya­da dal­lik bun­luk göster­mesin

——————————————————————————–

Mail No: 122
Gön­deren: sev­da / Almanya / München

Konu: sevgilim 5 günde döndü

Değer­li mısır­lı hocam ben­im sevgilim beşin­ci gün geri döndü ve hemde koca­man bir çicek hediye buke­tle bis yeniden bir­leştik biz­im imam nikahımız yok eşim­le konuş­tum ve nikah kıy­dır­mak istiy­orus zis nikah kıyıy­omuzunus, zise gelsek olur­mu. birde ben o duaların hep­si­ni bitirmed­im onları ne yapayım topra­ga gömey­im­mi yada sak­layıp tekrar beni terked­er­se kul­lanım­mi ben sana cok tesekür ediy­o­rum cevap bek­liy­o­rum dankeschön

——————————————————————————–

Mail No: 121
Gön­deren: Azeri kızı / Azarbay­can

konu: bol bol dua

ALLAH SİZE CAN SAĞLIĞI,UZUN ÖMÜR,XOŞBEXTLİK VERZİN.SİZE HER İŞİNİZDE MÜVEFFEQİYYET ARZU EDİREM.ALLAH SİZİ BİZİM BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEN EKSİK ETMESİN.EMİNİM Kİ MENİM KİMİ ÇOX İNSANLARIN SİZE EHTİYACI VAR.MEN SİZDEN VE YARDIMLARINIZDAN ÇOX RAZIYAM.DOSTLARIMA VE BÜTÜN ETRAFIMDA OLAN TANIDIĞIM İNSANLARA SİZİ MESLEHET GÖRÜREM.YAZDIĞINIZ KİTABLARI DA ALDIM.VE ÇOX RAZI QALDIM.ÇOX GÖZEL DUALAR VAR.SİZİN DUALARINIZ SAYESİNDE BÜTÜN HEYATIM DEYİSDI VE SIXINTILARIM GETDI VE ÇOX XOSBEXT OLDUM.
ALLAH ZİZİ BİZİM BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEN EKSİK ETMESİN

——————————————————————————–

Mail No: 120
Gön­deren: xxx hoca

Konu: bol bol dua

Hocam gerçek­ten yazdığınız eser­ler çok fay­dalı ve ilaç gibi. Yemin ederek söylüy­o­rum çok etk­ili dualar vefk­ler ve tıl­sım­ler her şey her şey kitabınız­da var. han­gi konu­da dene­sem tutuy­or bende eser­lerinizin hep­si var yeni çıka­cak eser­lerinizide takip ede­ceğim. 10 senedir cin illetinden kur­tu­la­mayan bir has­tamız vardı. eserinizde­ki mavi kumaşa yazılan dua ile yazıp tüt­türünce has­tanın cini gerçek­ten yandı ve has­tamız 5 aydır tama­men iyileşti. son­ra senın kıta­plarını bayı hoca arkadaslar­da tavsiye ettim onlar­da dua ediy­or­lar dünya dur­dukça Allah sana ömür versin. basımız­dan eksik etmesin.

——————————————————————————–

Mail No: 119

Gön­deren : Sabire .… / Ankara

Konu : Teşekkür, mem­nuniyet…

Değer­li hocam inter­nette gez­erken tesadüf inter­net say­fana rast­ladım.. dere­ce­siz mem­nun kaldım.. 15 sene evvel Türkiyede sana geldim ve ben­im uyku­da korkan ve altını ısla­tan küçük kızım vardı.. sizin say­enizde bütün sıkın­tıların­dan kur­tul­muş­tu ve o gün bu gün izinizi kay­bet­miştik.. ismim Sabire .… hatır­larsın, başkaları­na­da çok tavsiye etmiş­tim. Yine bir arkadaşın sıkın­tısı var ve size mail attık , uzun­ca anlat­tık sabit numaradan geri ara­bile­ceğinizi yazmışşınız ve numaramızı­da bırak­tık cev­abınızı bek­liy­oruz.. selam ve saygılarımızı sunuy­oruz..

——————————————————————————–

Mail No: 118
Gön­deren : Yücel xxxx / Almanya

Konu : Teşekkür, dua…

ALLAH SENDEN her yerde razi olsun ALLAH SIRTINI NE BU DÜNYADA NEDE ÖTEKI DÜNYADA YERE GETIRMESIN ALLAH INSALLAH SANA PEYGAMBERLİK SEVABI VERSIN suna inan say­gi deger hocam ben öle­siye kadar fitren bana ait­tir gine ben öle­siye kadar hergün sizin icin 1amenerresulü okuyup size hediye ediy­o­rum bazen 2amenerresulü okuyup hediye ediy­o­rum bazende 1amenerresulünün arkasi 3ihlas 1fatiha muhakak sana hediye ediy­o­rum bun­lari size öle­siye kadar yap­cam namus sözü veriy­o­rum size. ALLAH yeri­ni ve makami­ni cen­net yapsin ALLAHIN nuru üstüne dog­sun bura­da satir­lari­ma son verirken selam eder o mubarek ellerinden öper­im ALLAHIN VE RESULÜNÜN EHLIBEYTININ SALAT VE SELAMI BEREKETI DAIMA SRNINLE OLSUN ALLAHA EMANET OL. rica ediy­o­rum bu yazdik­lari­mi sizin inter­net­te­ki ziyaret­ci def­ter­ine neolur gecin.SAYGI VE SONSUZ SEVGILERLE ben ALLAHIN aciz ve günahkarkul­lu yücel 8xxxx

——————————————————————————–

Mail No: 117
Gön­deren : Gamze .… İstan­bul / Türkiye

Konu : Teşekkür ve min­net­tar­lık
Selamü­na­leyküm hocam, ben 23 yaşın­dayım, 19 yaşım­dayken hasta­landım. cin­ler ilişti ve ümit­si­zliğe kapıldım. ve çare ararken inter­nette gezinirken senin sitene rast­ladım. Her gün işkence görüy­or­dum, ölüm­ler­den döndüm, ama Mustafa mısır­lı Mustafa hocam ben­im anlat­tık­larım­dan son­ra, bun­lar­dan kur­tul­ma­ma vesile oldu ve Alla­ha şükür­ler olsun bu cin­lere yenik düşmed­im. Değer­li Müs­lü­man kardeş­ler­im bu der­di yaşa­mayan anlaya­maz. Yaşadık­larımı Allah­tan son­ra bir ben biliy­o­rum bire Mustafa hocam. Şim­di hay­at­ta karşı ümitler yeşer­di içimde. tam 4 yıl çek­tim bu işkenceleri. Ama şim­di önce Allahın son­ra Mustafa hocanın okuduğu ayetler ve dualar ve gös­ter­diği ilgi ala­ka sayesinde tutun­dum hay­a­ta. Bu görün­tüler san­ki bir mucize gibi gel­di bana ilk gördüğümde bir şaşkı­na döndüm. ama bun­lar biz­im göremediğimiz gerçek var­lık­lar. Ben­im giy­diğim Nadinin üzerinde bir res­im görün­m­eye başladı. bun­ların cin­lerin görün­tüsü olduğu­na inanıy­o­rum.

Hocam, ayrı­ca say­fanız­da okuduğum mesajları da gerçek­ten fazlasıy­la hak ediy­or­sunuz. Allah siz­den ve ahirete göç edener­indende razı olsun.. Amin… Sağ olun var olun inşal­lah..

Gamze, İstan­bul

——————————————————————————–

Mail No: 116
Gön­deren : Ünal .… Ankara / Türkiye

Konu : Teşekkür

DEGERLI MISIRLI MUSTAFA HOCAM,

TESADUFEN WEB-SITENIZE GIRDIM VE INCELEME FURSATI BULDUM. SAYFANIZDAKI BILGILER, DETAYLAR VE MESAJLARINIZDAN
SAMIMIYETINIZE INANDIGIM GIBI, IŞINI ALLAH RIZASI ICIN VE
BILIMSEL YAPAN MODERN, CAGDAS VE INSANLARI ISTISMAR ETMEYEN BIR ILIM ADAMI
OLDUGUNUZA KANAAT GETIRDIM.
AYRICA OLDUKÇA DA FAYDALANDIM. VAKIT BULUNCA DAHA DETALI
İNCELEYECEGIM. SIZI KOPYALAYANLARDAN ŞIKAYETLERINIZI DE OKUDUM.
SIZIN DE SOYLEDIGINIZ GIBIALLAH HER ZAMAN DOGRUDAN YANADIR.”
BU MESAJI SAYFANIZI BEGENDIGIM VE BILGINIZI TAKDIR ETTIGIMI
BELIRTMEK ICIN GONDERIYORUM.
IYI ÇALIŞMALAR, SAGLIK VE ESENLIKER DILERIM.
.….….….….
ANKARA

——————————————————————————–

Mail No: 115
Gön­deren : Hak Yol­cusu Türkiye

Konu : Teşekkür

DEGERLİ HOCAM
Önce­lik­le yazmış oldugunuz eser­ler­den dolayı sizler­den Allah Razı olsun.
Kitablarınız­dan isti­fade etmek­tey­im Rab­bimin izniyle. Allah sizler­den ve Rab­bimin rıza­sını kazan­mak için yardım­cı olup ilmi­ni pay­laşan­lar­dan bin­lerce kez razı olsun.Rabbimin rah­meti ve bereketi üzerinize olsun.Allah’a emanet olun.

——————————————————————————–

Mail No: 114

Gön­deren : Havas ilmi yol­cusu

selamün aleyküm sayın hocam wep sit­enizi inceled­im. sit­enizde olan şifa incisik­itabını almak istiy­o­rum. ben­im bu ilme karşı çok zafım var iş hakkın­da bil­gi topla­mak ve bu ilmi öğren­mek istiy­o­rum. bu işin önce­lik­le nere­den başlamıyım? bana rehber olur­sanız çok sevinir­im. birde sayın hocam wep sit­enizde bu türkçe olan şifa incisi kitapı ve diy­er türkçe eser olan kita­plar­da bu yapılan tıl­sım ve cin dav­et­leri gibi diğer konu­lar hakkın­da başarı yakalan­mıy­or diye söyleniy­or asıl olan onların arpça olan­ları doğru tükç­eye çevir­ilen­lerinde eksik­lik­er oldugun için sorun oluy­or deniliy­or. bu nekadar doğru nekadar yan­lış? sizin bu eser­lerinizde gerçek ten ver­im alır­mıyım .bu işle uğraşan­lar türkçe eserlede bir takım hata­lar olduğu için olmuy­or diy­or­lar bunar doğru­mu? çünkü ben de muhid­din ara­bi eseri vardı türkç­eye çevrilmişti birgün kitap­da olan cin dav­e­ti­ni gerçek­le­tirmek iste­d­im ve dened­im bana bun­lar­dan bir kafir olan­ları musal­lat olmuş tu ve bu yüz­den çok çek­tim allah ın izniyle bun­lar­dan kur­tul­dum. şuan sizin bu eserinizde de aynı şeyler yaşar­mıyım diye tedir­gin­lik yaşıy­o­rum. sizin görüş­lerinizi bek­liy­o­rum allah a emanet olun.

——————————————————————————–
Geri 1–2-3–4 İleri

——————————————————————————–

Mail No: 113
Gön­deren : Yasemin xxxxxx Avru­pa

Konu : Dua dua dua

Hocam, kelimel­er bulamiy­o­rum tesekkür etmek için, ALLAHIM SIZI VE
SEVDIKLERINIZI KöTüLüK­LER­DEN KORUSUN YARABBIM, ALLAH SIZDEN RAZI OLSUN.
Dualarim ve iyi dilek­ler­im sizin­le, sifali dualar­ini­zla huzurluyum, mut­luyum.
Mücizel­er kapin­da, evinse gül bahçe­si olsun yuvana ise nur yagsin yarab­bim.
Kötü gözler biz­den uzak iyi melek­ler etrafim­sa olsun güzel Allahim.

Hocam, gözyaslarim yil­lardir sel oldu, sifali dualar­ini­zla yüregimde­ki
kanayan yaralarsa durul­mak­ta, ben size dua etmey­imde kime edey­im. Bu
nacizane söz­ler­im kelimeler­im henüz birsey degil. Baglad­i­lar yil­lardir,
engeller konul­du yoluma, ümit­ler­i­mi, hay­al­ler­i­mi, iyi niyeti­mi kar­al­adi­lar,
çaldigim her kapi ise iyi­lik yer­ine kötülük yap­ti­lar, hep kaç­tim. Sizi
aradik­tan son­ra gün ISIGI yön­len­di kararan hay­a­ti­ma, senel­erdir ara­digim
ilaçsa SIFALI DUALARDI, bul­dum sonun­da tekrar söylüy­o­rum ALLAHIM SIZDEN RAZI OLSUN. Say­gi­lar,
YASEMIN DERKI:
Günün getirdi­gi dertler bil­in­mez, telase dalip mes­galedir, nedense bazi
seyler yasanir, aciya bürün­müs duygu­lar, sabir­si­z­lik insani çare­si­zle­stirir,
oysa sabir en iyi ilaçtir, ruhu ve bedeni din­lendirir, neden bun­lar
farkedilmemek­te­dir. Tan­ri­dan iyi­lik­ler dilense, gün isi­gi bize yön­lense,
hay­a­timiza renk kat­sa, gele­cege ümi­tle bak­il­sa, kötülük yer­ine güzel­lik­ler
yasansa, INANIN BENIMSE SIFALI DUALARLA IYI DILEKLERIM HERKEZLE

——————————————————————————–

Mail No: 112

Gön­deren : Recep xxxxxx

Konu : Verdiğiniz icâzet ve son­suz teşekkür

hocam selamün aleyküm ben türkiye­den XXXX sizin için her gün dua ediy­om icaze­tiniz­den son­ra bir çok şeyler bende zuhur ediy­or Allah razı olsun hocam birde geçen bir ablamız vardı uzak bir yere git­mişti baya zaman­dan beri gelme­di çağırdığımız halde gelmiy­o­du bende sizin XXX ismin­de­ki eseriniz­den ebced harfleri ile yapılan cel­biye vardı onu yap­tım ve 2 gün içerisinde gel­di allah siz­den bin­lerce kere razı olsun hayır­lı gün­ler ALLAH a emanet olunuz…

——————————————————————————–

Mail No: 111

Gön­deren : Ali xxxxxx

Konu : Dua ve Takdir ediy­o­rum

Allah razı olsun hocam şu zor gün­ler­imde siz bana babalık yap­tınız inşaal­lah allah bana can verdiği sürece bu iyil­iğinizi unut­may­a­cağım sizin vesile olmanı­zla cenabu allah insal­lah beni bu dert ve sıkın­tılarım­dan kur­tara­cak­tır elleriniz­den öpüy­o­rum hocam saygılarım­la!

——————————————————————————–

Mail No: 110

Gön­deren : Kenan XXXX Kom­e­dyen Almanya

Konu : Ala­cağın Tah­sili ve Min­net­tar­lık

degerli Mustafa Hoca,
türkcem fazla iyi olmadi­gi icin
size alman­ca yaziy­o­rum.

ich bin ein selb­ständi­ger unternehmer
und arbeite gegen rech­nung. seit langer zeit
habe ich prob­leme pünk­tlich und regelmäßig
mein geld von meinen auf­tragge­bern zu bekom­men.

ich habe sie vor kurzem kon­tak­tiert und ihnen
dieses prob­lem geschildert. sie haben mir daraufhin
ein mus­ka vor­bere­it­et und ich muß wirk­lich sagen,
daß direkt an dem tag als ich mein mus­ka getra­gen habe,
eine große summe (auf die ich bere­its einen monat
gewartet habe) mir am gle­ichen tag über­wiesen wurde.

ich danke ihnen und allah dem schöpfer für dieses
kleine wun­der. ich werde sie wieder auf­suchen und
wün­sche ihnen das paradies auf erden. sie sind wahrlich
ein fre­und der men­schen und ihr dienst ist nicht mit geld
aufzuwiegen. ich werde sie in meine gebete ein­schließen
und sie an alle die ich kenne empfehlen.

viele kun­den und alles gute und liebe
kenan xxxx, dort­mund

özet ter­ceme: Hocam ben almanya­da serbest çalışan bir sanatçıyım. Uzun zamandır iş aldığım yer­ler­den bek­lediğim par­alar bir tür­lü gelmiy­or­du ve bu konu­da size müra­caat ettim. Verdiğiniz duaları uygu­lar uygu­la­maz bankada­ki hesap numara­ma bek­lediğimin üzerinde par­alar gel­di. Hayret ettim. Sana min­net­tarım. Allah dünyanı ve ahire­ti­ni cen­net etsin. Tanıdığım çok insan var ve onları sana yön­lendi­re­ceğim..

Son­suz selam­lar..

——————————————————————————–

Mail No: 109
Gön­deren : XXXX Türkiye

Konu : Şifa İnci­leri Adlı Eserinizde­ki Bakım Şek­li Aynen Yazdığınız Gibi Çıkıy­or!

hocam hayır­lı gün­ler ben XXX hocam size bir şey danışa­cak­tım ben ruhani ilim­ler ve hüd­dam işleri için özel bir bakım yap­tır­mak istiy­om sizin şifa inci­leri kitabınız­da şeyh hüseyin şazeli hazret­lerinin elem neşrahleke sure­siyle yapılan bir isti­hare­si var ben bu isti­hareyi her zaman yapıy­o­rum dediği gibide aynen çıkıyo bu ilim­den için bu tert­ibi yap­tım ve namaz­da sağ tarafa döndüm (dön­derdil­er) ben şim­di size bu ilim için ayrın­tılı bak­tır­mak istiy­om aca­ba bunun için bakım yapılır­mı? hayır­lı gün­ler ALLAH a emanet ol

——————————————————————————–

Mail No: 108

Gön­deren : XXXX Türkiye

Konu : SELAM VE TEŞEKKÜR

S.aleyküm hocam, 2004 yılın­da inter­net vası­tasıy­la sizi tanımış oldum, o
dönemde Türkiye de, abartısız onlar­ca hacı, hoca, fal­cı, medyum geçi­nen
insana müra­caat ettim, hep­si bir­birinin aynısıy­dı, yani insan­lara umut
dağıtıp karşılığın­da onarlı sömüren tipler­di, sizi tanıyın­ca havas
ilmiyle hakkıy­la işti­gal eden insan­ların­da olduğunu gör­müş oldum,
O aralar işler­im sürek­li ters gidiy­or­du, ekonomik bunalım ve
stres yaşıy­or­dum, bunalım­dan kur­tul­mak için kendi­mi oyal­mak için
saatlerce inter­netin başın­dan kalka­mıy­or­dum hat­ta 16 saat aralık­sız
nette kaldıgım dönem­ler oldu, içimde huzur­su­zluk sıkın­tı vardı,
yap­tığım hiç bir şey­den lezzet alamıy­or­dum, size müra­caat ettim ve
bana işler­im­in açıl­ması sıkın­tılarımın gitmesi için bir vekf
hazır­ladınız, onu tak­tık­tan son­ra, san­ki düğm­eye dokunur­sun­da bir­d­en
lam­ba yanar odaya ışık verir ya aynen öyle oldu, hay­atım değişm­eye
başladı,
İnter­net bağım­lılığın­dan kur­tul­dum, ekonomik duru­mum hızla
iyileşm­eye başladı, borç veripte ala­madığım hat­ta artık umudu kestiğim
ala­cakalrım vardı, onlar durup duruken borçlarını öde­mek iste­dil­er,
daha da ilgin­ci, bir yakınımın duru­mu sıkışık­tı ona yardım etmek para
ver­mek için git­tim, git­tiğimde o bana dedi ki sana şu kadar bor­cum
vardı dedi onu ver­di, yani para ver­m­eye git­tim ama ala­cağımı alıp
geldim,vs vs bunun gibi bir sürü örnek vardı yani olağanüstü bir
bereket yaşıy­or­dum, tak­mış oldugum mus­ka sayesinde korku nedir bilmez
oldum, cin­miş, periymiş, vs hiç bir şey­den Allahın izni ve muskam
sayesinde kork­muy­o­rum, abartısız söylüy­o­rum o mus­ka üzer­imde oldugu
sürece en korkunç mezarlık­ta bile gece yata­bilir­im.
—————————————————————————————
Ve işin en ilginç tarafı ise, durup duruken birgün bereket bir­d­en bire
kesil­di, ne olduğunu anlaya­madım, son­ra fark ettim ki, yağ­mur­da kaldığım
bir gün muskamı iyi muhafaza edemediğim için ıslan­mıştı ve yazılar
sil­in­mişti, o yüz­den etk­isi git­mişti, hemen sizi arayıp tekrar
yazdırdım ve iyice muhafaza edip deri kaplat­tım ve hala üzer­imde
taşıy­o­rum, banyo har­iç üzer­im­den hiç ayır­mıy­o­rum.
—————————————————————————————–
En son yaşadığım olay ise geçen haf­ta oldu, sevdiğim evlen­mek üzere olduğum

ve aramın açık olduğu kızla uzun zamandır görüşemiy­or­duk, hocam duru­mu size anlat­tım Perşem­be gece­si ve Cuma günü okudunuz , ben­im tele­fon­al­rı­ma çık­mayan
kız, kendil­iğin­den cumarte­si günü aradı ve bana niye beni aramıy­or­sun
diye fırça attı:):)
Hocam Allah razı olsun. Havas ilmi­ni hakkıy­la yapıy­or­sunuz Allah daim
ettirsin..

——————————————————————————–

Mail No: 107
Gön­deren : Muham­met ile Pak­ize xxxx Almanya

Konu : TEŞEKKÜR ve DUA

Selamün aleyküm Hocam, cen­abi Allahin sela­mi üzerinize olsun.

Yüce Allahim senden razi olsun hocam, Allahim senin gibi dürüst hocalari basimiz­dan eksik etmesin…cok yardimin dokun­di bizlere…

Hocam ziyaret­ci say­fasi­ni gördüm ve bende basim­dan geceni anlat­mak istiy­o­rum.…

Sayin ziyaret­cil­er,

Ben almanya­da dogup büyüyen bir gencim ve bun­dan iki sene önce sevdigim kizla evlendim ve sim­di cok ama cok mut­luyum ama bun­dan bir kac ay

önce bu söz­leri söyle­mek imkan­siz­di cün­ki nerdeyse ayriliyorduk.…birbirimizi delil­er gibi sevdigimiz halde. Iki insan bir­biri­ni delil­er gibi seve­cek ve ayril­mak isteye­cek… bunu bana önceleri birisi söyle­sey­di

inan­mazdim ama sim­di inanir­im cün­ki basim­dan gec­ti ve cok yiprandim bunu ancak yasayan bilir.… kar­si­lastik, tanis­tik, nisan­landik derken evlendik, ilk aylar güzel gec­ti ama son­ra yavas yavas esimin davaranis­lari bana ve aileme kar­si degis­m­eye baslamisti,acayip rüyalar görüy­or ve bana anlat­mak bile istemiy­or­du… bun­lar esim hamile kaldik­tan son­ra­da devam etti hat­ta daha­da kötülesti halsizlik,bayilip düs­meler dok­to­ra gidiy­or­duk ve dok­tor bize hersey nor­mal oldugunu söylüy­or­du.

Gün­ler, aylar gec­ti Alla­ha sükür­ler olsun saglik­li bir kiz evladim dünyaya gözünü acti.…acti ama ben­im esim daha­da acayi­plesm­eye baslamisti, ne olduysa bun­dan son­ra oldu. cocuk sabahlara kadar uyu­muy­or agliy­or­du, esim ve bende hic uyuyamiy­or­duk. esim ben­den uza­k­las­maya baslamisti acyip rüyalar görüp gece yarisi aniden kalkiy­or­du, evden sog­mus­tu evde dur­mak istemiy­or­du. beni birakin cocuk­tan bile sog­mus­tu. her ufak birs­eye bile cok büyük tar­tismalar yapiy­or­duk bu ara­da bende evden ve esim­den sog­mus­tum ama yinede sevgim azalmamisti.artik bir tib­bi care ara­maya baslamistim ve bir gün ev dok­toruna git­tik ve dok­tor beni cagir­di ve acilen esi­mi pisikolo­ga götürme­mi iste­di ISTE O AN KAFAMDA SIMSEKLER CAKTI. eve git­tik ve pisikolog ara­maya basladik, ben ama bildim esimde­ki hastali­gin nor­mal olmadig­i­ni bu tabi bir kac gün sürdü ve o gün­lerde biz o kadar tartis­tik ki esim bana ne dese iyi.…. biz ayri­lal­im dedi. ben olgun davrandim cün­ki biliy­or­dum esim bü söz­leri ken­di irade­si ile söylemedigini.O güne kadar hicbir kim­s­eye bu konu­lar hakkin­da kim­seyle konus­mamistim ama artik mecbur oldugu­mu düsünerek­ten annem­le konus­tum ve daha ben söz­ler­i­mi bitirme­den bile annem bana hoca bul­mamizi istedi.…o hoca senin­di bu hoca ben­im­di ara ara ara ve sonun­da cok degerli bir agabey­im bana Mustafa Yig­it hoca­mi tavsiye etti ve tele­fon numarasi­ni ver­di. hoca­ma tele­fon actim, hic zaman kay­betmeden yola ciktik…Allahüteala hocam­dan razi olsun, gec vak­it olmasi­na rag­men okudu bir de ayet yaz­di ve inanil­maz sey gercek­lesti… ben­im han­im daha o aksam ken­di­ni iyi his­set­tig­i­ni söyle­di, ve cek­tigimiz aci izdi­raplar hocamizin sayesinde son bul­du.. ve yine hic sus­mayan devam­li aglayan kiz­im sus­tu ve mis­il mis­il uyudu. gün gec­tikce han­im­im ve cocugum daha­da iyilesti ve Allahi­ma son­suz sükür­ler olsun­ki simi­di cok mut­luyuz. Her zaman hoca­mi aniy­or ve dualar ediy­oruz

——————————————————————————–

Mail No: 106
Gön­deren : Yücel xxx Almanya

Konu : Teşekkür ve min­net bor­cu

Hocam Allah siz­den razı olsun! Kita­plarınızı takim halinde satın aldım ve sev­erek okudum beğendim. Yıl­lardır arayıp baş­ka kita­plar­da bula­madığım dua ve ter­ti­p­leri senin kitabın­da bul­dum.. sev­erek ina­narak okuy­o­rum ve her okudugum oluy­or baskaları­na­da yardım­cı oluy­o­rum.. sizlerede devam­lı dua edıy­o­rum belkı ınan­may­a­casınız ama val­lahi gön­derdiğiniz dualar­dan ve kita­plarınız­dan o kadar çok isti­fade ettim ve mem­nun kaldımkı bunun karsılıgın­da sızlere her gece bır amen­erra­sulü okuyup sev­abını sıze ve ahırete göcen­lerınıze bagıs­lıy­o­rum ve ölene kadar­da bu ben­im boynu­mun bor­cu bunu böyle bılın..

Allah razı olsun… Allah razı olsun… Allah razı olsun..

——————————————————————————–

Mail No: 105
Gön­deren : xxxx Derviş

Konu : El alma ve Teşekkür

Sela­mun aleyküm hocam.…..

Ben Türkiye xxx den xxx tarikatı dervişiy­im.

Havas ilmine dair çok kita­plarım var fakat yal­nız, Allahu c.c. kudreti­ni sıfat­larını ve fiil­leri­ni kavraya­bilmek yaratık­larının kudreti ile onun tekvin sıfat­larının uluhiyyeti­ni var­maya çalışan bir dervişim.

Efen­di hz.leri sizin yazdık­larınızı çalış­malarınızı çok beğeniy­o­rum. Siz­den mümkünse allahın lüt­fu keremiyle peygam­berem­iz s.a.v hz.lerinin şefaati ve büyük­lerin him­met nazarları ile münasip olur­sa bir ricai maruza­tım ola­cak.…

Efen­di hz.leri el-melik ismi havassı ve hadi­mi ile ilgili çalış­ma yap­mak istiy­o­rum elimde yeter­li azimet ve kase­mi var. Fakat siz­den icazet almak, olur almak istiy­o­rum uygun görürs­eniz… sizin ayrı­ca uygun görürs­eniz tale­be­liğe girmek ister­im…

Selam baki “Allah gön­lünüzü muradınızı versin,çalışmalarınızdan razı olsun.…”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

elhamdülil­lah hocam amen­na ve sadek­na allah senden razı olsun efendim. beni cok cok mem­nun ettiniz Allah­da siz­leri mem­nun etsin.

allah seni şer’i şeriften ayır­masın…,

hocam ellerinden öperim.…..himmet buyu­run işal­lah.…

s.a. baki kalın işal­lahu rah­man

——————————————————————————–

Mail No: 104
Gön­deren : Vatan­das

Konu : Tesekkür Name ve Bağlılığa çözüm

HOCAM BİZ ASLEN DÜZCE’LİYİZ DAHA ÖNCE BİZZAT TÜRKİYEDEKİ EVİNİZE GELMİSTİM. 20 SENEDEN BERİ DURUP DURURKEN BAYILIYORDUM SAYENİZDE BU BAYILMALARDAN KURTULDUM. ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN!
HOCAM TEKRAR ÖNEMLİ BİR DERDİMİZ VAR! KIZ KARDESİM 1 SENELİK EVLİ VE ESİ İLE GERDEK GECELERİ HALEN OLMADI BU KONUDA BİZLERE YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUZ. DOKTORLARA VE BASKA HOCALARADA COK GİTTİ AMA BİR CÖZÜM BULUNAMADI.
TESADÜFEN SİZİN WEB ADRESİNİZİ BULDUK VE COK SEVİNDİK BİR DE BİZİM DAHA ÖNCEKI HOCAMIZ OLMANIZ BİZİ DAHA DA SEVİNDİRDİ SİMDİDEN TESEKKÜRLER..

HOCAM TEŞEKKÜR

——————————————————————————–

Mail No:103

Gön­deren : Oğuz …xxxx.…Türkiye

Konu : Teşekkür

Mustafa hocam ALLAH senden razı olsun inşal­lah rab­bim sana öyle bir ilim bahşetsin ki zamanımız­da sizin üzerinize kimse olmasın inşal­lah cen­netin fird­e­vsi bahçeleri­ni size bahşetsin ALLAH a emanet ol…

——————————————————————————–

Mail No:102

Gön­deren : Melek xxx

Konu : Dua v Temen­ni

Hocam mailin­iz elime gec­ti türkce karak­ter­ler­den ötürü biraz zor­luk cek­tim anla­ma­da ama anladım. sizde rahat okuyasiniz diye turkce karak­ter­ler kul­lan­ma­maya dikkat ede­cegim.

İlk bas­ta hocam bana degerli vak­tinizi ayirdig­iniz icin ne kadar dua etsem azdir. Bazen bosluk­ta asili kalmis gibi his­set­sek­te beser­den ote inan­mis kullar­i­ni asla birak­mayan yucel­er yuce­si RAB­Bimize sukurler olsun. Rab­bimizin kelam­lar­i­ni sizin gibi ummetler sayesinde bizlere tasiyan herkese selam­lar olsun.. Dogru­luk­tan ayril­mayip dertlere deva icin bir site ara­ciligiy­la bize ulasan size min­netler olsun…

Hocam say­gim buyuk siz gibi inanan­lara.. emeginize de say­gim buyuk.. Sizin bu isi para icin yap­madig­iniz talep ettig­iniz ufacik meblalar­da asikar.. Ama dedig­iniz gibi ihtiy­ac sahip­lerinin önceli­gi olmasi icin dogru da bir cozum bul­mus­sunuz..

Benım derdi­mi cok güzel dile getir­missiniz.. Sagol­un.. lüt­fen der­ma­n­i­mi da; icimde­ki birik­tirdigim bu ked­eri vesveseyi gider­meyide ve Allahin izniyle nasil yapacagi­mi da bana acik­larsaniz herza­man duaciniz olacagim. ve lüt­fen buyugum­sunuz bana akil verin. yardım elin­izi uza­tın!

Derdinde der­manin­da sahibi olma­zlari oldu­ran RABBe secdel­er olsun…

——————————————————————————–

Mail No: 101

Gön­deren; Cemil xxx…

Konu; Manevi ilim

Sayın degerli hocam, bana isminizi, ilminiz­den isti­fade eden ve sizin vesil­eni­zle hay­a­ta bakis acisi yeniden yeseren agacin yesili­ni kusun ucusunu derenin akisi­ni hay­atin ve yasamanin anlami­ni sizin sayenide anlayan yakin bir dos­tum bir sene kadar evvel ver­misti.. fakat inter­nette sörf yaparken sizin isminize rast­layip say­fanizi oku­mak ancak sim­di nasip oldu.. önce­lik­le böyle bir say­fa actig­iniz icin size min­net­tarligi­mi sunuy­o­rum. ziyaret­ci def­terinize yazi­lan­lar dahil say­fanizin tamami­ni büyük bir begeniyle okudum. artikin tani­dik­lari­ma­da tavsiye ede­cegim.. sizin say­fanizin ice­rig­i­ni ve hizmet meto­dunuzu tama­men baskalarin­dan fark­li bul­dum.. ben bir sir­kette caliy­o­rum ve ayni zaman­da web tasarim­cisim say­fani daha­da güzelle­stire­bilir hat­ta web hakkin­da mer­ak etti­gin konu­lar varsa sev­erek yardim­ci olablir­im..

gele­lim ben­im derdime size yazi yazan herkesin bir der­di oldugu gibi ben­imde bana göre cok önem­li bir derdim var.. hat­ta bu ziy­ater­ci say­fasi­ni oku­madan evvel ben bu kadar cok ruhaniyet (havas) ilmiyle ugrasan­lar bu ilmi arzu eden­ler oldugunu hic ummuy­or­dum.. mil­letin yazdik­lar­i­ni okuyun­ca bende hemen derdi­mi anlatay­im olsa olsa asir­lar­dan beri dünyaya ilim ada­mi yeti­s­tiren ve ilmin merkezi olan misir­da ilmi­ni tamam­lamis bu konu­da eser­ler yazmis biri­ni bul­musken insal­lah isti­fade ede­cegime ina­narak size bu maili yaziy­o­rum. ben 20 seneyi askin zamandir hud­dam yada cin dav­et­leri ile ugrasiy­o­rum bu konu­da elimde türkce ve osman­li­ca kita­plar var bun­lar­da­ki dualar­in belkide hep­si­ni dened­im.. piyasa­da bos teneke gibi dan­gir­dayan türkiyem­izin tabiriyle sar­la­tan­lar gurubunun da defalar­ca kapisi­ni caldim. bun­lar­in adi eski­den muskaci üfürükcü büyücü fal­ci cin­ci hoca vb isim­ler­le anilir­di. bir­d­en bire herkes yeni bir isim bulu­ver­di MEDYUM medyum nedir nasil olur yenilir­mi icilir­mi alin­ip satilir­mi anla­madim git­ti. bur­da muhterem bir hoca efendiye sor­dum cin­nere karisan insan­lardir onlar­dan uzak dur dedi.. tabii ben akil­lan­madim gercek­ten onlari cin­li zannedip bana­da bu konu­da yardim etsin­ler diye tam ter­sine bun­lar­in kapi­lar­i­ni asindirdim fakat bun­lar sad­ede ben­im para­mi aldilar sen git gece 12 den son­ra sana müs­laü­man cin gön­dere­ce­giz diye vaad eden­ler­mi olma­di, ben­im 30 tane per­im var biri­ni sana vere­cegim diyen­ler­mi olma­di.. su duayi su kadar oku iste­di­gin peri gelir diyen mi olma­di vs vs vs sonun­da olan bana oldu. param git­ti sagligim git­ti yasim ilerle­di is isten gec­ti biraz gec uyandim belkide daha uyan­madim bir arayis icindey­im oku­madigim dua ve cal­madigim kapi kalma­di.. bir tür­lü basar­ili ola­madim.. hat­ta üstüne üstlük birde son bir kac aydir isi­gi söndürüp yat­tigim­da ayak ses­leri gürültüler ve tam uykuya dalacagim anda­da bir­i­lerinin gelip beni rahat­siz etmesiyle uyaniy­o­rum ve bir daha­da saba­ha kadar uyuyamiy­o­rum.. bazen, aca­ba dav­et ettik­ler­im­mi gel­di diye düsünüy­o­rum bazende bunal­im geliy­or ben abdestli dua okudum rah­mani­leri cagirdim diy­o­rum..

hocam kafani cok agrit­tim.. sizin bu ili­mi bildig­inize ve bana­da bu konu­da dogru yolu göster­ceginize son­suz inaniy­or ve acilane bir sek­ilde cev­abinizi bek­liy­o­rum… Allah senden ve senin gibil­er­den son­suz razi olsun ve ahirete intikal eden­ler­inede rah­met eylesin…

——————————————————————————–

Mail No: 100

Gön­deren; Umut xxx… Türkiye

Konu ; Teşekkür bor­cum

SELAMUN ALEYKUM SAYIN HOCAM!!! bugune kadar sızın kadar bu ıste guvenılır bırını daha gormedım? sıte uzerın­den yayın yapan ve mıl­letın parasını alıp dolandıran bı cok SAHTEKAR bulun­mak­tadır!!!!!!!! aynen sızınde dedıgınız gıbı ben parayı yatırdım ve sıparıs ettıgım kıtab gayet guvenılır bı sekılde elıme gec­tı.

ALLAH RAZI OLSUN SIZDEN DURUSTLUGUNUZDEN OTURU.… BU OLAYDAN SONRA SUNUN FARKINA VARDIM GERCEKTEN SIZ BU MESLEGI SIRF MADDIYAT ACISINDAN YAPMIYORSUNUZ VE ISINIZDE COK DURUSTSUNUZ HOCAM.…

Belkı ınan­may­a­cak­sınız ama ben gercek­ten sızın bu konu hakkın­da durust olacagınızı bılıy­o­dum cunku EL-EZHER unıver­sıtesının ogrencılerı ALLAH KORKUSUNU ICINDE DUYAN VE EL USTUNDE TUTULMAMASI GEREKEN INSANLARDIR… Kısacası bun­dan oncekı mail­im içinde çok özür diler­im hocam buara­da gizli sır­ların keş­fi adlı adlı kıtabı­da bun­dan once yayın­ladıgınız dıger kıta­plar kadar mukem­mel hazır­lamıssınız!!! dav­et­name­den bı kac par­ca ser­pıştir­mişsiniz kıtabın son­ları­na oda kıta­ba ayrı bı tat ver­mıs ve mubarek dav­et­name duasını o kıta­ba koy­manıza cok sevındım… Bıde ben ruhanıyet ılmını öğren­mek ıstıy­o­rum cunku benım ıcın cok onem­lı ben bu ılmın has­tasıyım benım amacım mus­ka felan­la ugras­mak degıl, bırde ben gerçek­ten EVLİYA torunuyum sımdı benım evliya torunu olmam yınede ruhanıyetler­le ırtı­bat kur­mam ıcın ıcazet almamı gerek­tirir­mi? bu konu hakkın­da sız­den cevap bek­lıy­o­rum ALLAHA EMNET OLUN

——————————————————————————–

Mail No: 99

Gön­deren; İlim Yol­cusu… ANKARA

Konu ; Ruhaniyet ilmi talebi

SELAMÜN ALEYKÜM saygı değer MUSTAFA hocam ben Ankaradan …Xxx aslen Adıya­man­lıyım Ankara“ya 5 sene önce geldik… Ben­im asıl anlat­mak iste­diğim konu havasla ilgili ben tam 8 senedir bu işin içindey­im doğrusunu söyle­mek gerekirse bu aile­den gelen bişey… sizin ilk yayın­lanan DUALAR VE TILSIMLAR adlı eserinizi defalar­ca okudum ve gerçek­ten siz bu konu­da ken­di­nizi ispat etmiş ve günümüzde sayısı çok az olan kıymetli hocalar­dan biri­sisiniz ve son çıkardığınız ŞİFA İNCİLERİ adlı kitabınızı­da okudum gerçek­ten bu kitap­ta da çok güzel konu­lara değin­mişçiniz. Son cıkara­cağınız “gizli sır­ların keş­fi” kitabını mer­ak­la bek­liy­o­rum… ben bu ilmi çıkar amaçlı yada insan­lara zarar verip veya onlar­dan nef­sani duygu­larımı tat­min etmek için kul­lan­mıy­o­rum ve kul­lan­mam­da çünkü ALLAHU TEALA bunu asla affet­mez bu büyük günahın altı­na asla girmek iste­mem zat­en.… bugüne kadar havas ilmi ile ilgili sayısız kitap okudum enson okuduğum kitap ise ŞÜMÜSÜL ENVAR az öncede belirt­tiğim gibi ben bu ilmin has­tasıyım ve küçük­lüğüm­den beri hep kita­pları araştırdım ama tek eksiğim ara­pçayı bilmemek ve ara­pçayı bilmediğim için elimde­ki diğer kıymetli kita­pları okuyamıy­o­rum… sayın mısır­lı hocam siz­den bikonu hakkın­da bil­gi almak istiy­o­rum umarım bana yardım­cı olur­sunuz çünkü ankara­da huzu­runa gidip bu konu hakkın­da soru sorup ala­bile­ceğim MURŞİTLER yok­tur… ben 3 senedir ulvi ve ardi ruhaniyetler­le ilişkiye girmek için her yolu yap­tım ama bi tür­lü başara­madım şim­di hocam kısacası sunu demek istiy­o­rum bu konu hakkın­da ben­im ne yap­mam gerekiy­or? dav­ete başla­madan önce ne yap­mam gerekıyo ve dav­et esnasın­da ne yap­mak gerekiy­or? sunu­da belirt­mek istiy­o­rum ben­im okuduğum dav­et azimet­leri riyazat ve hal­vet gerek­tirmeyen azimetler… ayrı­ca siz­den şunu­da isteye­bilir­miy­im ben­im üstümde mus­ka büyü var­mı yok mu bunu mer­ak ediy­o­rum şuan­da otur­duğum il ise Ankara bu konu­lar­da bana yardım­cı olmanızı bek­liy­o­rum çünkü şuan sizi bi nevi mürşidim olarak görüy­o­rum. ALLAHA EMANET OLUN..

***************

Saygı değer hocam önce­lik­le size çok teşekkür eder­im beni bil­gilendirdiğiniz için. Dedik­lerinizi aynen uygu­lay­a­cağım… ben­im mail­i­mi web say­fanız­da yayın­laya­bilirsiniz buna bende çok sevinir­im çünkü insan­ların yani bu ilim­le uğraşan­ların artık şar­la­tan­ların elin­den kur­tulup hakikati görme­si lazım… çünkü bazı şar­la­tan­ların yayın­ladığı bi kaç kitabı okudum ve onların yazdığı bazı eksik bil­giler yüzün­den zarara uğray­a­cak­tım! ben sizin gizli sır­ların keş­fi adlı kitabınızı yeni duy­dum şimdiye kadar haber­im yok­tu? kitabın bir sene önce çık­tığını bilmiy­or­dum. Çünkü kitapçılar­da görmed­im peki hocam sizin bu kita­plarınız piyasa­da yani kitapçılar­da satılmıy­or mu? beni bil­gilendirdiğiniz için tekrar­dan teşekkür eder­im ALLAH’A EMANET OLUN

——————————————————————————–

Mail No: 98

Gön­deren; Pak­ize, xxxxxx Avus­tu­rya

Konu ; Teşekkür bor­cu

Mer­ha­balar Hocam,
Sizin yazılarınız bana ulaşıp şifasını görme­den önce­sine kadar evlilik hay­a­tim bir cehen­nem azabın­dan fark­sızdı, sev­erek kaçarak evlendiğim eşim­le hay­atım bir­d­en bir zin­dana dönüşmüştü. İnanıl­maz dere­cede huzur­su­zluk, kav­galar tartış­malar vs. Ağla­madan bir günüm ged­mez­di. Bu azap­tan kur­tul­mak için çok kez inti­har etmeyi dened­im, arka­da iki yavru­larım vardı ve yapa­madım. Ayrıl­mayı dened­im ve eşim çocuk­larımı bana göster­meye­ceği­ni tehdit ettiğin­den yine yapa­madım. Çek­tim çek­tim tam 13 Sene. Dile kolay. Bir gün içim­den bir ses bize büyü yapıldığını söyle­di ve o güne kadar ne hoca nede medyum bilirdim. Internet’e ara­ma motoruna medyum yazarak bir çok medyum ve hocaları aradım. Her biri değişik değişik şeyler söyle­di. Kimi büyü boz­mak için yemek reçete­si verir gibi yok efendim yarasa kani ve bir sürü aktar­lar­dan Liste iste­di, bir diğeri 7000 Euro para iste­di ve ben­z­eri bir sürü şar­la­tan­lar. Bu ara­da sizinde web say­fanıza girip bu onca aradığım Medyum­lar­dan son­ra sizi aradım. Bun­ca çeşit çeşit kişil­er­den duy­duk­larım­la kafam allak bul­lak olmuş­tu ve kime inanacağımı şaşır­mıştım. Allah’a dua ettim beni doğru olana yönelt diye ve duam kab­ul oldu ki içimde­ki ses size yönelt­ti ve bir gün son­ra tekrar arayıp uygu­la­maları gön­der­m­enizi iste­d­im.
O sizi aradığım günüme şükür­ler olsun ki o gün bugündür evlilik hay­atım­da san­ki yeniden doğ­dum ve hat­ta hat­ta ağla­mayı bile unut­tum bu ara­da.
Bugün evlil­iğimin bu seviy­eye gelmesi­ni size borçluyum hocam, Allah siz­den bin bin kere razı olsun. Allah size nice uzun ömür­ler versin ki, ben­im gibi çok kişi­lerin yarası­na der­man olun.
Bir yuva yap­manın sev­abı çok büyük­tür oysa siz bin­lerce yuvalar
yapıy­or­sunuz ki bunun sev­abı hiç bir amel def­ter­ine sığ­may­a­cak kadar büyük­tür ve diler­im mekanınız cen­net olsun.

——————————————————————————–

Mail No: 97

Gön­deren: Mehmet Akif xxxxx , Istan­bul

Konu; Sahtekar ve şar­la­tan­lar­dan kaçış

Mer­ha­ba sayın hocam, geçmiş bayra­mınız kut­lu olsun.. tah­min ediy­o­rum ki, zamanınız çok kısıtlı ve vak­tiniz de doludur her­halde.. lakin “bu konu­ların” ehli/uzmanı da sizsiniz; dolayısıy­la size sor­may­alım da baş­ka kime soralım… Her mesleğin taklidi/sahtesi çıkar­mış der­ler, ortalık­ta bu havası ilmiyle uğraştığını iddia eden pek çok üfürükçü-büyücü-sahtekar cir­it atıy­or­lar.. Gecen gün kardeşim gel­di bir arkadaşın­dan duy­muş bana sor­du, .….….…… birisi var­mış, sihir falan yapıy­or­muş, yanı­na giden kişi­leri etk­iliy­or­muş, “tasar­ruf sahibi“ymis, falan-filan, havass ilminde “kib­rit-i ahmer” sır­rı diye bir sır var­mış ve ölen biri­ni (yani oluyu) diriltiy­or­muş vs… hiç böyle bir şey (hem de sihirle-büyüyle) olur mu hocam? Ben ola­may­a­cağını söyled­im ama sizin gibi havass konusun­da ehil bir zata da sor­mak ihtiy­acı duy­dum, biz­im bil­gi ve inancımıza göre, peygam­ber ve evliyaullah hazerati Allah’ın izniyle böyle harikalar göstere­bilir! Fakat bu “kib­rit-i ahmer” sır­rı da nedir, bilemiy­o­rum.. onu da size sorayım ded­im..

Bir ikin­cisi, bu ilim­le -icazet almadan- uğraşan­lar, kafayı mi üşütür­ler ya da bir­i­lerinin elinde oyun­cak mi olurlar? Çünkü kendi­leri­ni her konu­da tasar­ruf sahibi falan zannediy­or­lar.. oysa, Cen­abı Hakk izin ver­me­den hiç bir şeyin ola­may­a­cağını bilmiy­or­lar mi? Bunun­la ilgili olarak da, bu “tasar­ruf” mese­le­si kafama takıldı; nedir ve han­gi konu­lar­da neleri kap­sar bu “tasar­ruf” olayı.. nasıl tasar­ruf sahibi olunur ve kime tasar­ruf edilir, bu olayın SINIRLARI nedir?

Kafama takılan bir 3.sual de: Piyasada­ki havass kita­pların­da yazan ulvi “riyazet“ler ve “davet“ler ile “hizmet meleği”, “ulvi melek” (süfli melek de oluy­or mu ki?), “ruhani”, “hud­dam” ve “hadim” ter­im­leriyle tam olarak ne kaste­dilmek­te­dir aca­ba? Yani, İslam dininde imanın şart­ların­dan olan melaike-i kiram mi, yok­sa “iyi sat­te olsun­lar” mi? Daha doğrusu, oku­nan sure-ayet-esmai ilahi ve dua ile yapılan “ulvi” bir riyazet ve dav­et olayın­da (mesela; Fati­ha Sure­si, Ayet’el-Kursi, ihlas Sure­si, Ya Latiyf ismi gibi..) “muvaf­fak” olun­duğu takdirde gelen ruhani melek midir, baş­ka bir mahluk mu? Bun­lar insana her­han­gi bir zarar verir mi (mad­di ya da manevi olarak)? Ve ne gibi isler yaparlar, han­gi konu­lar­da yardim ede(bili)rler? Çünkü, bu tur kita­pları okuyup da anlatılan­lar­dan etk­ilen­memek mümkün değil! Dinen (sadece şeri­at­ta değil, tarikat-hakikat-mar­ifette de) caiz midir “bu” isler ve konu­lar? Bu soru­ları tam ve doyu­ru­cu cevap­layan bir eser bula­madım bu zamana kadar, acizane mer­ak da ediy­o­rum, onun için hoşgörünüze sığı­narak (ve sadece öğren­mek mak­sadı ile) size soruy­o­rum; madem ki ahrette herkes kendin­den sorum­ludur, başkası her ne yaparsa yap­sın (yap­tığı sonuç­ta kişinin kendinedir) ben de kendim­den sorum­luyum, bu soru­ların tam ve doyu­ru­cu cev­abi­ni vere­bile­cek uzman kişi de sizsiniz; Allah rıza­sı için ben­im anlay­a­cağım şek­ilde açık­lar­mısınız? Teşekkür eder­im sayın hocam, selam­lar

——————————————————————————–

Mail No: 96
Gön­deren; Sanatçı, Dizi ve Tv Sunucusu xxxxx

Konu: slm mustafa hocam…bir konu arzetcektim!…okuyun lüt­fen!.. ne olur hocam

Selamün aleyküm mustafa hocam,
ben .…. Dizi ve Radyo Tv de pro­gram sunucusu, basın danış­manı, ve web
tasarım­cısıyım, sizin­le özel­lik­le tanış­mak istiy­o­rum, nedeni ise yeryüzünde
yaşayan o kadar şar­la­tan kök­lü insan­lar var­ki; insan­ların ellerinden
avuçların­dan yiy­or­lar, o insan­lara sizler mahal ver­miyosunuz, sizlere bu yön­den
çok ama çok hayranım, o yüz­den siz­leri takdir ve tebrik ediy­o­rum, sizi abim
tavsiye etti, sizin­le daha önce tanışmıs bir vesile ile, sizi her yerde
tavsiye ediy­or, methediy­or, ben bu açı­dan çok çek­tim, ve..xxxx.. Medyum­la bile
görüştüm, tam mac­er­acı bir insan, amaç yardım değil şar­la­tan­lık, Yine Medyum ..xxxx…ilede ankara­da tanıştım ve daha birçok yur­tiçi-dışın­dan çok
medyum­la tanıştım, site­mi yaparmısın ve senin aran ulusal ve yer­el tv
kanal­larıy­la iyi yardım­cı olur­musun diye çok dedil­er, bende biliy­or­dum ve
emindim insan­lara yardım­cı ola­may­a­cak ve şar­la­tan­lık peşin­del­er, bende bu
vebale ve güna­ha girmemek için bu gibi insalara yardım­cı olmadım, ama siz ve sizin
gibi hocaları­ma kur­ban olur, eli­ni öper seve seve yardım etm­eye hazırım her
daim, unut­mayın her an beni araya­bilirsiniz, msj yaz­abilirsiniz, ben her medyum
ve hocaya numaramı ver­mem, ama size vercem seve seve gönül
rahatlığıy­la, sit­enizi inceled­im, ve ben­im tanıdık­larım­dan maz­mur çok
insanı tanıştırıp yardım­cı olmanıza vesile olup sev­abınızı ve sevap­larını
almaya hazırım, bize yardım­cı olur­sanız çok sevincez ve bizlerde sizlere elim­iz­den gelen yardımı ve mad­di manevi her tür­lü yardı­ma hazırız, şim­di­den Allah razı olsun der, yeryüzün­de­ki yaralı insan­lara yardım­cı olmanızı istirham ediy­o­rum,

ne olur hocam yardım­cı olun yaralı insan­lara, ne olur hocam, şar­la­tan­lara mekan ve yol ver­meyin ne olur, siz­den baş­ka bir şey istemiy­oruz, kur­tarın şar­la­tan­lar­dan bizi.….. Allah razı olsun, gön­lünüz Allah nur-u ile dol­sun, Alla­ha emanet olun.…..
Ben­im İsmim .……
basın, halk­la ilişkiler/medya basın danış­manı ve oyun­cu
Gsm : xxxx.. (24 saat ulaşa­bilirsiniz)
Not : Sanatçı kes­i­min­den çok kalbi yaralı insan var.…Bu konu­da da yardımınızı bek­liy­o­rum.…

——————————————————————————–

Mail No: 95

Gön­deren: Faruk xxx… İstan­bul

Konu: İlti­fat

Hocam mer­ha­balar Bize deger verip gön­der­mis oldugunuz bil­giler için cok tesekkur eder sizler­den sizler gibi guzel ve degerli yazılarınızı gön­derip biz­leri mut­lu etm­enizi bek­liy­oruz. İnsaal­lah

Sizler­den gele­cek mail­leri bek­liy­oruz İnsaal­lah biz­im acizhane kucuk bir gönul dost­ları grubu­muz var bize gelen kiymetli bil­gi­leri pay­lasıy­oruz bu ara­da sizin vak­tiniz cok kiymetli bu sunun için diy­o­rum sizler Kuranı ker­im ilmi ile calıs­malarınız­da bize zaman ayırdıgınız için hakkınızı helal edi­niz biz­im bura­da sizin için yapacagımız bir sey olur­sa lut­fen bildiriniz bizi cok mut­lu eder­siniz. İstan­bul Fatih semtinde yasıy­oruz Rab­bim izin verdi­gi surece insaal­lah sizin web say­fasını dikka­tle takip ediy­o­rum İnsaal­lah ummete fay­dalı oluy­or­dur Rab­bim ecrinizi ve sizler gibi degerli KURAN’I KERİM ilmi yapan­ların sayısını ve bereke­ti­ni artırsın biz­leride siz­lerin pesin­den gelmeyi nasip etsin (AMİN).

Gec­eniz hayr ömrunuz bereketli olsun

Selam ve dua ile

Hak yol­un­da bir garip yol­cu

——————————————————————————–

Değer­li ziyaretçi­ler­im­iz,

Medyum, hoca, Büyü, Cin­li has­ta tedavisi, Nazar, Korku, Aile geçim­si­z­lik­leri, İçe kapanık­lılık, uyku­da rahat­sız ve tedir­gin olma, Der­s­lerinde ve sınavların­da başarısız olan öğren­cil­er, işine, oku­lu­na, bulun­duğu yere ısı­na­mayan ve ayak uydu­ra­mayan­lar yıldız­name horoskop bak­tır­mak isteyen­ler ve daha buna ben­z­er bir çok sıkın­tılarınız­da biz­leri arayıp danışa­bilirsiniz.. Sizlere her an bil­gi kültür ve tecrü­beler­im­iz dahilinde seve seve yardım­cı ola­cağız..

Bize ulaşa­bile­ceğiniz Tele­fon numar­alarımız:
Almanya için­den arayan­lar için:
Almanya dışın­dan ve Türkiye­den arayan­lar için:
Cep:0049,176,20 01 53 08

E-Mail: hocainfo@gmail.com

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir