Zeka ve Başarı

Değer­li ziyaretçi­ler­im, bu say­famın adını zeka ve başarı olarak adlandır­mamın sebe­bi; gerçek­ten bu konu­da arayan ve ihtiy­acı olan insan­ların çok olmasıdır.
Okul çağın­da­ki öğren­cil­er olsun hay­at­ta çalışıp çabal­ayıp bir şeyler elde ede­meyen­ler veya bir yere ulaşa­mayan­lar olsun bu vb şek­ilde mağ­dur olan­lar biz­leri aradık­ların­da Allah’ın lut­fu kere­mi ile İslam alim­lerinin olsun biz­lerin olsun deneyip tecrübe ettiğimiz ayet ve dualar­la bu gibi konu­lar­da yardım­cı oluy­oruz ve arayan­lar mem­nun kalıp duacı oluy­or­lar..

Çünkü, bel­ki de sizin bilemediğiniz, göremediğiniz (cin-peri-nazar-mus­ka vb) manevi engeller var ola­bilir. İşte bu gibi konu­lar­da bizler sıkın­tılarınızın ortadan kalk­ması­na ve el attığınız konu­lar­da başarı­dan başarıya koş­manıza Allah’ın inayeti ile vesile ola­cağız..

Bizi ara­mak­ta gecik­m­eniz işinizin daha da gecikme­si ve prob­lem­lerinizin daha da art­ması demek­tir…

Değer­li ziyaretçi­ler­im, bu say­famın adını zeka ve başarı olarak adlandır­mamın sebe­bi; gerçek­ten bu konu­da arayan ve ihtiy­acı olan insan­ların çok olmasıdır.

Okul çağın­da­ki öğren­cil­er olsun hay­at­ta çalışıp çabal­ayıp bir şeyler elde ede­meyen­ler veya bir yere ulaşa­mayan­lar olsun bu vb şek­ilde mağ­dur olan­lar biz­leri aradık­ların­da Allah’ın lut­fu kere­mi ile İslam alim­lerinin olsun biz­lerin olsun deneyip tecrübe ettiğimiz ayet ve dualar­la bu gibi konu­lar­da yardım­cı oluy­oruz ve arayan­lar mem­nun kalıp duacı oluy­or­lar..

Çünkü, bel­ki de sizin bilemediğiniz, göremediğiniz (cin-peri-nazar-mus­ka vb) manevi engeller var ola­bilir. İşte bu gibi konu­lar­da bizler sıkın­tılarınızın ortadan kalk­ması­na ve el attığınız konu­lar­da başarı­dan başarıya koş­manıza Allah’ın inayeti ile vesile ola­cağız..

Bizi ara­mak­ta gecik­m­eniz işinizin daha da gecikme­si ve prob­lem­lerinizin daha da art­ması demek­tir…