Yıldızname

Yıldızname

Yıldız­name bakımı için biz­leri araya­bilirsiniz. Yıldız­name bakımı haram­mıdır? Biz neden ve nasıl yıldız­name bakıy­oruz? Arayın açık­lay­alım.

Yıldız­name Bakımı devam ediy­or, hem de isters­eniz biz sizi geri arıy­oruz:

Çok çeşitli bakım şekil­leri vardır. Bizler 30 seneyi aşkın zaman­dan beri yıldız­nam­eye ben­z­er bakım şek­liyle hal­ka hizmet ediy­oruz.

Eğer Tele­fon mas­rafın­dan kaçıy­or­sanız, bizi arayın, sabit hat tele­fon numaranızı verin, siz­leri geri arayıp bakımınızı yapalım. Prob­lem­lerinizin çözümüne yardım­cı olalım.

Bakım ücre­timiz olan 10-Euro yada 20 TL’yi havale edip bize sabit tele­fon numarası veren­leri Türkiye ve Almanya dahil 35 tane avru­pa ülkesi­ni geri arayıp bakımınzı yapıy­oruz.. Ve cebiniz­den bir kuruş tele­fon parası çık­mamış oluy­or. Böyle­lik­le de dünya­da görülmemiş bir ilki başlat­mış oluy­oruz.…

(Yıldız­name bakımı günah diyen­ler bizi aradıkalrın­da biz gele­cek­ten haber veren kahin olmadığımızı, düş­manın isim ve kim­liği­ni ver­mediğimizi, insan­ları biribir­ler­ine düşüre­cek saç­malık­lar­da bulun­madığımızı ve bakım yön­temimizin münec­cim ve falın dışın­da olduğunu detaylı olarak açık­lıy­oruz.)

Beda­va bakım?

Almanya ve Türkiye dışın­dan arayan müş­ter­i­ler­im­ize bir defa beda­va bakım yapıy­oruz. sebe­bi ise gön­dere­cek­leri 10€ bakım parası için onlara ayrı bir mas­raf ettirmemek­tir. Almanyadan arayan­lar bakım parasını gön­der­mek için ayrı bir ücret ödemiy­or­lar. Türkiye­den arayan­lar ise online yap­tık­ları havalel­er için ya mas­raf ödemiy­or yada çok az bir ücret ödüy­or­lar. Ayrı­ca beva bak diye arayan­lar genelde dert ve prob­lem­lerinden dolayı değil beleşi sevip boş zaman­larını değer­lendirmek ve bizi den­e­mek için aradık­ları kanısın­da olduğu­muz için yıl­lardır bu pres­bibe riayet etm­eye çalışıy­oruz. Anlayışınız için şim­di­den teşekkür­ler...


Önem­li Bir hatır­lat­ma;

Çok değer­li ve muhterem Kardeş­ler­im, say­famızı okuyan herkes biz­leri az çok tanıy­or­lar. Biz acizane karın­ca kararın­ca Allah ve Resûlünün yol­un­da yürüm­eye gayret ediy­oruz.. Her meslek­te olduğu gibi ne yazık­ki bu meslek­te de bu ilmi kötüye kul­lanan ve tama­men ticarete döken bazı zaval­lılar biz­leride kendi­leri gibi zanned­erek hakkımız­da ileri geri konuşup dediko­du uydura­bilir­ler. Kesin­lik­le biz büyücü değiliz, hat­ta medyum, fal­cı filan­da değiliz. Onların çalış­maları­da tama­men biz­imkinden farklıdır..Bu ilmin ticare­tinide yap­mıy­oruz! Ayrı­ca kim­s­enin namusun­da, parasın­da, malın­da mülkünde gözümüz olmaz, bu güne kadar­da olmamıştır­da.. Yıl­lardır Almanya’da ofisimiz mev­cut­tur. Avru­panın her yerinden ziyaretçi­ler­im­iz gelmek­te ve mem­nuniyetle geri dön­mek­te­dirler. Bu notu buraya yaz­mamın nedeni ise; kesin­lik­le başkalarını kar­ala­mak değildir. Piyasada­ki bazı bu işi kötüye kul­lanan­ların yap­tık­ları çirkin­lik­ler­den korkan­lar, biz­leri arayıp artık medyum­ları hat­ta hocaları ara­maya çekiniy­oruz.. bu işi kötüye kul­lanan­lar çoğaldı diye dert yan­mak­tadır­lar.. Biz­leri her zaman güven­le araya­bilir ve hakkımız­da her­han­gi uygun­suz bir şey görür ve işi­tir, okur­sanız direk bize sor­madan yada biz­im kim olduğu­muzu, bu ilmi nerde nasıl öğrendiğimizi, ve gerçek­ten iki tane isla­mi üniver­site yük­sek lisans ve dok­to­ra tah­sil­im­izin olup olmadığını detaylı olarak araştır­madan kararınızı ver­meyiniz! Piyasa­da Allah’dan kork­mayan ve haramı helalı düşün­meyen çok insan var.. Olurya bizde insanız, biz­imde eksik­ler­im­iz kusurlarımız ola­bilir, her zaman eleştiri, tavsiye ve öner­i­lerinize açığız ..Yine bazıları­da MSN’den bakım yaparmısınız diy­or­lar biz MSN filan kul­lan­mıy­oruz.. Maale­sef MSN’de oyalanacak zamanımız­da yok. Allah cüm­lem­izin yar ve yardım­cısı olsun..

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir

Çok çeşitli dua ve havas kita­pları için dost site: www.aysayayinevi.com’u tık­layınız!