Vefk ve Tılsımlar

mısırlı mustafa hoca // manevi rehber // Spiritueller Berater // Drs. Mustafa Yiğit
Tel: 0049 176 20015308 & 0049 231 2289890 & 0049 231 8479134 Email: hocainfo@gmail.com
Her hastalığın bir çaresi, her derdin bir devası vardır, arayın yardımcı olalım
» 200 Civarında Havas Kitabı İçin Buraya Tıklayınız!
» Havas Kitapları için; AYSA YAYINEVİ  Tel: 0380.524 44 88 Gsm: 0532–7776146


VEFK VE TILSIMLAR

Vefk ve Tıl­sım dediğimiz şey­leri insan­larımızın bir çoğu bilmiy­or. Aslın­da Vefk hakkın­da İmâm-ı Gazal Hazret­leri ‘El-Evfâk’ (Vefk­ler) adlı eseri­ni asır­lar önce yıl­larını ver­erek büyük çaba sonu­cu hazır­lamış ve o tar­ih­ler­den bu yana havas ilmi ile işti­gal eden bütün Arab mil­letinin elinde bir ilaç gibi kul­lanıp isti­fade ettik­leri bir iksir olmuş­tur.

          Bir baş­ka Alim ise ‘Talâsım’ (Tıl­sım­lar) isim­li eseri­ni insan­lığa bir umut kay­nağı olarak bahşet­miştir. Bu konu­da yazılan daha çok eser­ler vardır ve bu eser­lerin hiçbirisi de  para kazanıl­mak için yazılan boş şeyler değil, tam ter­sine asır­lardır insan­ların prob­lem­ler­ine  umut ışığı olan ve meşhur alim­lerin nurlu kalem­lerinden dökülen inci taneleridir.

          Bu Vefk dediğimiz şifa inci­leri genel­lik­le dua ve ayetler­den hazır­lanır. Mesela; kişinin prob­lem­ine ışık tutan ayet ve dua hangisi ise o tespit edilir ve buna kişinin adı­da ilave edil­erek tablo­lar hazır­lanır. Bu hazır­lığın­da çeşitli şekil­leri vardır. Hemen aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Neden ayet ve duayı olduğu gibi yazıp taşımıy­oruz da tablo­lara döküy­oruz ? Bu şu demek­tir; Ayet ve dua bir nevi manevî bir şifa reçete­sidir. Biz bu reçet­ede­ki ilacı hastalığımıza uygun olarak kul­lanıy­oruz. Ne yapıy­oruz?  Mesela; Bir duanın sayısal karşılığı üç olduğunu farzed­er­sek 3 x 3 = 9 ettiği gibi, bizde duaların vefk üzerinde kareleri­ni tek­sir­leri­ni alıy­oruz ki , o zaman o duayı ken­di sayısının kare­si olarak oku­mak yer­ine bu tabloyu hazır­lıy­oruz, buda biz­im gayeler­im­ize ulaş­mamız­da bir iksir, bir panze­hir, bir tiryak oluy­or.  Ted­bir biz­den takdir ve yardim yüce mevladandir. Biz elim­iz­den geleni yapıp ted­bir­im­izi sağlam alır­sak Allahüteal­lanin biz­den yardımını esirge­meye­ceği muhakkak­tır..

          İşte sizinde hasta­lik konusun­da, sev­gi muhab­bet, aşk, geçim­si­z­lik vb konu­lar­da bir prob­lem­i­niz olduğun­da biz­leri ararsanız, biz sizin isminize ve prob­lem­lerinize göre bu paha biçilmez vefk­leri hazır­lar yardım­cı olur, hayır dualarınızı alırız…