Üzerinizde cin varmı?

Bu yazımızı okuduğunuz takdirde üzerinizde cin olup olmadığını ken­di­niz anlaya­bilirsiniz.

Üzerinizde rahatsız eden cinler varmı?

– Has­ta­da hep bir tedir­gin­lik, uyuşuk­luk, tem­bel­lik

– Takip ediliy­or­muş hissi

– Yal­nı­zlık­tan kork­ma ve tedir­gin olma.. (bazıları da tam ter­sine yal­nı­zlığı sev­er ve odaları­na kapanır­lar, kal­a­balık­lar­dan hoşlan­ma­zlar)

– Uyku esnasın­da kork­ma, sıçra­ma, bağırarak uyan­ma,

– Uyku­da yük­sek­ler­den atıl­ma-düşme-uçma (sık sık olan­lar)

– Uyku esnasın­da diş­leri gıcır­dat­mak..

– Uyku esnasın­da ter­lemek (oda sıcak­lığı yada giy­diği şeyler­le alakalı olmayan hallerde)

– Boğu­luy­or­muş gibi olmak (boğazını sıkıy­or­lar­mış hissi)

– Sabahları uyanın­ca ellerde kol­lar­da (genelde sol kol­da) uyuş­ma

– Akşam yatağı­na yat­tığın­da uyuya­ma­ma sağa sola dönüp dur­ma, saba­ha karşı uykuya dal­ma, sabahları da uyanıp kalka­ma­ma hali..

– Kasık­lar­da ağrı yada şişkin­lik..

– Vesvese hal­leri…

Mesela; bazıları evden dışarı çıkıp içeri girse elbis­esinin hat­ta tüm beden­lerinin kir­lendiği his­sine kapılarak elbiseleri­ni değiştirir­ler ve banyo yaparlar… Bazılarının der­di prob­le­mi de su ile; devam­lı banyo yap­mak ister­ler saatlerce bany­o­da kalır­lar, saatlerce elleri­ni yıkar­lar.

……

yukarı­da­ki belir­til­er­den bir veya bir kaçı üzerinizde mev­cut­sa ve sizi artık aşırı rahat­sız etm­eye devam ediy­or ve dok­tor­lar­dan­da bir çare bula­madıysanız biz sizlere sev­erek yardım­cı olmaya devam ediy­oruz.. Birde bizi arayın!!!

Değer­li ziyaretçi­ler­im

Kuran­da cin­ler­den bahseden daha birçok ayet vardır. Bura­da özetle­m­eye çalıştığımız konu cin­lerin var­lığı ve bun­lar­dan Müs­lü­man olmayan­ların insan­ların aley­hine çalışıp insan­lara zarar ver­meleridir. İşte böyle onların zararı­na uğray­a­cak bir duru­ma düşmemek için tek yap­mamız gereken yüce Mevla’nın muhafaza ayet­leri­ni sıkça tilavet etmem­izdir. Eğer bu ayet­leri her gün okuyamıy­or­sak şart­ları­na uygun olarak hayır­lı gün ve saat­te yazıp yanımız­da bulun­dur­mamız gerekir.

İşte biz böyle durum­lar­da sizlere hizmet etmek için seve seve bu göreve hazırız. Biz­leri hiç çek­in­meden arayıp yardım isteye­bilirsiniz. Bizde yüce Mevla’nın lut­fu kere­mi ile siz­lerin bu vb prob­lem­lerinizin halledilme­sine ve şifanıza vesile ola­cağımız­dan emi­niz. Ted­bir biz­den takdir ve şifa yüce Rab­bimiz­dendir… Allah hep­imizin yardım­cısı olsun….
Medyum Mısır­lı Mustafa Hoca

200 den Fazla Kitap İçin Buraya Tık­layınız!

E-Mail: info­ho­ca @gmail.com