Terk edeni döndürmek için

UZAĞA GİDEN, KAYBOLAN VEYA AYRILAN İKİ KİŞİYİ BİRLEŞTİRMEK, BİR BİRİNE KAVUŞTURMK İÇİN

Ailesi­ni çoluk çocuğunu terk edip giden, kay­bolan, sebep­siz yere / sudan bahanel­er­le bir­bir­leri­ni terk eden eşleri geri evine yuvası­na döndürmek, bir­bir­ler­ine ısındır­mak, arada­ki soğuk­luğun sev­gi, muhab­bet ve aşka dön­mesi­ni temin etmek amacıy­la aşağı­da gelen ayeti ker­imel­er (ayet­leri buraya yaz­madık, kitap­tan bakınız) iğne ile üç adet mum üzer­ine yazılır. Son­ra mum­lar­dan birisi yakılır ve mumun yan­ması esnasın­da kuranı ker­im­den Yasin sure­si okun­maya başlanır ve her mübîn kelime­sine gelince niyet tekrar­lanır.

Mesela; bu mumun yandığı gibi filan kişide ben­im için böyle yan­sın ve bana gelsin! yada filan kimse çocuk­ları, aile­si için böyle yan­sın acele geri yuvası­na dön­sün denilir. Son­ra tekrar yasin sure­si baş­tan okun­maya başlanır. Bu seferde ikin­ci mübînde niyet tekrar­lanır. Tekrar Yasin sure­si üçüncü kez baş­tan okun­maya başlanır ve üçüncü mübînde niyet tekrar­lanır. Bu ter­tip üzere Yasin sure­si sek­iz kez tekrar­lan­mış olur. Sek­iz­in­ci Yâsinde artık mübîn­lerde geri dönüş yok, sûrenin tamamı okunur.

Eğer bek­le­nilen kişi bir­in­ci mum bitmeden gelmemişse,hazırlanan ikin­ci ve üçüncü mum­lar­da aynı şek­ilde yakılır. Hakkın­da bu ter­tip uygu­lanan kimse her nerede ve ne kadar uza­k­ta olur­sa olsun dön­er gelir.[1] Denen­miştir.

Not: Duayı Mustafa Yiğit’in Havas kita­pların­dan temin ede­bilirsiniz!


[1] Buna ben­z­er denen­miş / tecrübe edilmiş sev­gi muhab­bet ve aşk ter­ti­p­leri diğer eser­ler­im­izde de fazlasıy­la bula­bilirsiniz!