Şifa İncileri ve Bitkilerdeki Mucizeler

Şifa İnci­leri ve Bitk­il­erde­ki Mucizel­er

2-‘Şifa İnci­leri ve Bitk­il­erde­ki Mucizel­er’

Bu kitap­tan uzun uzun bah­set­m­eye gerek gör­müy­o­rum. Çünkü adin­dan­da ihti­va ettiği konu­lar anlaşıl­mak­ta ve yukarı­da­ki bah­set­tiğim kitap­ta olduğu gibi bu kitabin da tamamı denen­miş ter­ti­pler­den oluş­mak­tadır. Tered­düt yok­tur. Mut­la­ka alıp oku­manızı tavsiye ediy­o­rum.

Şifa İnci­leri ve Bitk­il­erde­ki Mucizel­er;

- Kitabın ihti­va ettiği konu­lar­dan bazılarını özetleye­cek olur­sak;

- Sev­gi aşk ve muhab­bet ter­ti­p­leri

- Eşleri evine yuvası­na bağla­mak için

- Aile huzu­ru ve iyi geçim için

- Zina eden eşleri zinadan soğut­mak için

- Gün­lerin ve gecelerin hayır ve şer saat­leri

- Üfürükçülük nedir ve İslam­da­ki yeri nedir?

- Peygam­ber­im­izin büyü­den etk­ilen­mesi..

- Cin ve sara hastalık­larının şifası

- Vücut­ta­ki cinin çıkartıl­ması

- Şems suresinin azimeti ve hud­damı ile irt­ibat

- Şems sure­si ile Müs­lü­man cin­leri dav­et

- Düş­man­dan korun­mak ve düş­manı hezimete uğrat­mak

- Cin veya rûhâni­leri elde etmek

- Hırsızı bul­mak, bağla­mak ve şaşkı­na çevirmek

- Evi­ni, yuvasını terk eden­leri geri evine yuvası­na döndürmek,

- Yedi ayetler ve mucize­vi fay­daları

- İsti­hare ter­ti­p­leri

- Çocuğu olmayan­lar yada yaşa­mayan­lar ve Allah’tan hayır­lı evlat isteyen­ler..

- Salâtı Mün­ciye ve şaşırtıcı fay­daları

- Borç sıkın­tısın­dan kur­tul­mak için

- Rızık, bereket ve bol kazanç için,

- Esmaül-Hüs­nanın fay­daları ve bil­in­meyen yön­leri

- Latîf ve Habîr ismi şerîfinin has­saları ve hüd­damı ile irt­ibat

- Otlar­da­ki mucizel­er

- Şek­er hasta­ları­na tavsiyel­er ve şifalı bitk­il­er­den ilaçlar

- İsveç otları şifa iksirinin inanıl­maz fay­daları

- Deliyi akıl­landıran ayetler

- Ayet el Kürsinin havas ve esrarı

- Hacet namazı ve duası ve daha sayısız şifa ve havas reçeteleri..

Mut­la­ka bize tele­fon açıp kita­pları satın alıp oku­manızı tavsiye ediy­oruz.