Evradı Mukarrebin Duası

Kadı Zâde Şeyh Abdurrahman Sami Efen-dinin Zikir Duası (Evrâdı Mukarrabîn)

Osman­lı devleti zamanı da İstan­bul Kasımpaşa’da bir dergâh­ta, meşhur bir tarikatın önder­liği­ni ve şeyh­liği­ni yapan ‘Kadı Zâde Şeyh Abdur­rah­man Sami Efen­di’ eserinde bu dua bir iksiri aza­mdır ve ‘Evradı Mukarrebîn’dir, ‘din kardeş­ler­ime hediye ediy­o­rum’ dediği, her ne niyetle okunur­sa mut­la­ka kab­ul olun­duğunu hat­ta defalar­ca denedik­leri­ni / tecrübe ettik­leri­ni ve birçok manevi rahat­sı­zlık­lara şifa olduğunu, asla boşa çık­madığını bizlere açık­larken, oku­mak isteyen herkese de îcazet / el verdik­leri­ni ve her gün mut­la­ka zikir mak­sadıy­la bir defa oku­malarını, Yüce Mevla’dan temen­ni ediy­or, önem­li bir dilek ve hacet içinse yedi (7) defa oku­manın yeter­li olduğunu söyle­mek­te­dir. Oku-yan­ların mem­nun kalıp, bütün talep ve niyet­ler­ine / dilek­ler­ine kavuşa­cak­larını biz âcizânel­erede tavsiye buyur­muş olduk­ları bu muaz­zam duayı bizlerde aynen olduğu gibi naklediy­oruz.

Kab­ul olu­nan meşhur talep ve dilek ve zikir duası (evrâdı mukar­rebîn) şudur;

Şeyh Abdurrahman Sami Efendi’nin Evradı Mukarrebîn / Zikir duasının Türkçe okunuşu;

Eûzü­bil­lâhimineşşeytânir­racîm,

Bis­mil­lahirrah­mânir­rahîm,

Estağ­fir­ul­lâh, Estağ­fir­ul­lâh, Estağ­fir­ul­lâh,

Yâ Mel­cîü ve Yâ Meâzî ve Yâ İlâhî ve Yâ Hâlıkî, ve Yâ Râzıkî ente has­bî, ente Rab­bî, ente bike min ezelî, ve tevekkeltü aleyke ebe­den fî kül­li emelî ve iğtemedtü ledeyke min zâhirî ve bâtınî ve men yer­ci’ an cenâbike ve teves­seltü ileyke en in katea ve sâilî bi-kav­likel kerîm ve emmes-sâile felâ ten­har. Ve teves­sat­tü ilâ zâlike bil vesîletil kübrâ*

Ve bi Habîbikel A’zami Muhammed Mustafa S.A.V. ve Fâtımâtüz-Zehrâ ve Aliyyül Murtezâ, vel Haseni vel Huseyni,ve ehli beyti­hîl mücte­bâv­el Enbiyâi ve Ashâbi­him vel Evliyâi vel Evtâ­di, vel Aktâbi, ven Nukâi cemîan*

Vel Melâiketi ve men hüve ehli zâlike küllen*

Yâ Hayyu Yâ Kayyûm, Yâ Zel Celâli vel Cemâli vel Kemâli vel İkrâm*

Birah­metike Yâ Erhamer­râhimîn*

Yâ ekramel ekremîn*

Ve Yâ Mücîbes-Sâilîn*

İstecib Yâ Rab­bî, İstecib Yâ Rab­bî, İstecib Yâ Rabbel Azîm*

Ve-bi-esmâikel-ulyâ ve bi-esmâike fî Ehillâi vel Ulemâi, ve-bi-esmâikel­letî, yestecâbü bihed­duâi ve-bi-esmâikel­letî, yedribu bihî şey-ün fil-ardi ve-lâ fis­semâi, ve-bi-esmâikel­letî deâ bihel-Enbiyâi, vel-Evliyâi, ve-bi-esmâikel­letî yek­te­si­bü biher­rıdâü ve-bi-esmâikel­letî yüsır­ru bihil-Eshıyâi, ve-bi-esmâikel­letî, yünâlü bihel­likâi, ve-bi-esmâikel­letî, yen­sar­ifü fil-Fenâi vel-Bekâi, en-Tu’tiye mes-ûlâtit-Dünye­viyyeti vel-Uhre­viyyeti ve en-teb-adünî fid­dâreyni min kül­li şer­rin ve en tev­ef­fikanî fil-âle­meyni li kül­li hayrin, ve-en-tec-alnî min es-adis­süadâi*

————————————————————-

Yâ Rab­bi, Yâ Rab­bi, Yâ Rab­bi, Yâ Rab­bi!

Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh, Yâ Allâh! Yâ Hû! Yâ Rabbel Âlemîn*

Allâhümme sal­li alâ seyyid­inâ Muhammed’in, ve-âli­hî ve ashâbi­hî, fî kül­li şüûnike bi-ade­di ma’lûmâtike ebe­del ebe­di min süb­hâne Rab­bike Rab­bil Izzeti ammâ yesıfûn, ve-selâmün alel mürselîn, vel-hamdü lil­lâhi Rab­bil Âlemîn*

Allâhümme yessir umûri ümmeti Muhammed’in ve-lenâ, ve-li-âbâinâ, bi-hus­nil-hâtimeh*

Evradı Mukar­rebîn duasının Türkçe Anlamı;

Rah­man ve Rahîm olan Allah’ın adıy­la başlarım!

Günahları­ma tövbe ediy­o­rum beni bağışla! (üç defa)

Ey Tek sığındığım ve başvur­duğum her şey­den Yüce olan Allâh’ım!

Yegâne koruyu­cum­sun!

İlâhım­sın!

Yaratıcım­sın!

Rızkımı verensin!

Sen ben­im vekîlim­sin!

Sen ben­im tek olan Rab­bim­sin!

Sen sadece eşi ve ben­z­eri olmayan tek’sin!

Başlangıcı olmayan­sın!

Bütün işler­imde, arzu / eme­limde ebe­diyete kadar seni vek­il tayın ediy­o­rum!

İçim­le dışım­la, sana dayandım, sana güvendim!

Senin güç ve kudretinden kim kaça­bilir­ki!

Ben her şey­imde kerem olan söz­lerin­le seni vesîle kılıy­o­rum!

Senin arzu­na, Lütuf ve Kerem­ine ulaş­mayı en büyük gaye ediniy­o­rum!.…

El açıp dua edeni azarla­ma! (sana dua ediy­o­rum beni mahcup etme)