Rüya Tabirleri Hakkında

Mer­ha­ba Değer­li Ziyaretçi­ler­im­iz!

Sizlere bu say­fa­da rüya tabiri hakkin da özet bil­giler sunacağım. Rüya demek hep­imizin bildiği gibi uyku esnasın­da gördüğümüz şeylerdir. Rüya insan­lığın var oluşuy­la başlamış ve yaşam devam ettikçe de devam ede­cek­tir. Hal böyle olun­ca da rüyanın hay­atımız­da ki yeri ve değeri büyük­tür. Çünkü bazı sadık rüyalar vardır ki bun­lar bazı önem­li olay­ların haber­cisi ola­bilmek­te­dir.

Rüyalar genel Anlamda Üç Kısma ayrılırlar:

1- Rah­mânî Rüyalar…

2- Şeytânî Rüyalar…

3- Nef­sânî Rüyalar…

1- Rahmânî Rüyalar;

Rah­mânî Rüyalar Peygam­ber­lerin ve sâdık insan­ların gördük­leri rüyalardır. Bu tür rüyaları yüce Mevla sâlih kulları­na her­han­gi bir iyi ameli müjdele­mek veya her­han­gi sevilmeyen bir meselden cay­dır­mak yada bir felaketi haber ver­mek amacıy­la melek­leri vası­tasıy­la gös­terir. Hat­ta böyle rüyalar­la gele­ceğe ait olay­ları da yüce Mevla o kim­selerin ruh­ları­na uykusu esnasın­da ilham ede­bilir. Bu gibi rüyalar gele­ceği bilmek veya gâipten haber ver­mek anlamın­da değildir. Sadece müjde veya îkazdır… Zamanı ve saati gelince zuhur eder.. Mesela, Hz. Yusuf daha küçük bir çocuk iken rüyasın­da 11 tane yıldız ile ay ve güneşin ken­di­sine secde ettiği­ni görür, uyku­dan uyanın­ca rüyasını babası Yakup A.S anlatır. oda yorum­lar. Ve der­ki; İleride büyük bir maka­ma kavuşa­cak­sın ve 11 tane kardeşin, anne ve baban sana muh­taç ola­cak­lar. Fakat bu rüyanı kardeş­ler­ine anlat­ma diye söyler… Gel zaman git zaman aradan yıl­lar geçer ve bir gün Hz. Yusuf gerçek­ten büzük bir maka­ma kavuşur ve Mısır da hüküm­dar olur. kardeş­leri, anne ve babası da onun huzu­runa gel­erek ona baş eğer­ler ve Hz Yusuf’un rüyası yıl­lar son­ra gerçek­leşmiş olur.

2-Şeytânî Rüyalar;

Şeytânî rüyalar ise, İnsan­ların rüyaların­da gördük­leri hoşları­na git­meyen kötü fiillerdir. Bun­ları insan­lara şey­tan­lar gös­terir­ler.. gaye ve amaçları ise insan­ları ümit­si­zliğe, çare­si­zliğe, felakete sürük­le­mek veya ken­di nef­sinin esîri yap­mak vb kötü amaçlar taşır. Meselâ; Rüya­da yılan sok­ması, köpek ısır­ması, yük­sek bir yer­den düşmek, nefisle, şehve­tle, sapık­lık­lar­la ilgili şeyler görmek başlı­ca şetânî rüyalara örnek­tir.

3-Nefsânî Rüyalar;

Bu tür rüyalar ise, insanın ken­di kurun­tu­larıy­la ilgili rüyalardır. Kişinin bir prob­le­mi olduğu zaman çözüm yol­ları arar ve gün­lük yap­tığı veya yap­mayı amaçladığı bayı şeyler bil­inç altı­na yer­leşir. Rüyasın­da da bu bil­inç altı­na yer­leşen şeyler­le uğraşır. Mesela, Ben­im yakî­nen tanıdığım bir esnaf vardır. bu esnafın pazar yerinde ser­gisi var ve patates satar. Bir gün havanın oldukça yağ­murlu geçme­si sebe­biyle o gün pazara pek müş­teri gelmez ve patates­leri de sata­mayıp zarar eder. Ben o zaman­lar cami imamı olduğum için yarın sabah bana gelir ve rüyasın­da hep patatesle uğraştığını patates arabasını devrildiği­ni o gün belediye zabı­tası­na ser­gisinin bor­cunu bile ödeyemediği­ni, uykuya ise yat­sı namazını kılıp abdestli yat­tığını, rüyasının ne anla­ma geldiği­ni sorar… İşte bu rüya kafayı kur­calayan ve zihine yani bil­inç altı­na yarleşen nef­sânî rüyaya can­lı bir örnek­tir. Bu tür rüyalar her­han­gi bir anlam taşı­ma­mak­tadır. Mesela, bekar bir kimse evlen­mek iste­diği ve sevdiği bir kim­s­enin hakkın­da hayır­lı olup olmadığını öğren­mek için rüyaya yat­sa, o kişi rüyasın­da sevdiği kişinin ken­disi için çok hayır­lı olduğunu ve mut­la­ka onun­la evlen­mesi gerek­tiği­ni ve bu evlilik­le ömrünün sonuna kadar mut­lu ola­bile­ceği­ni görse, yada; sevmediği hoşlan­madığı bir kimse ile aile­si onu zor­la evlendirm­eye kalkışsa oda yine bu işin hayır­lı olup olmadığı konusun­da rüyaya yat­sa, rüyasın­da; aman ha sakın bu insan­la evlen­meme­si gerek­tiği­ni hat­ta evlenirse aslâ mut­lu ola­may­a­cağını ve ayrıla­cağını görse bu rüya­da sahih olmayıp bil­inç alı­na yer­leşen düşüncelerin rüyaya yan­sı­ması olarak değer­lendirilir. Buda nef­sanî rüyaya değişik bir örnek­tir. Rüyanın Tâbiri Yani Yoru­mu; Rüya insan­lığın var oluşu­la başlamışsa ve Yusuf A.S mın rüyasını babası yorum­lamış ve tama­men de yorum­ladığı gibi çık­mışsa işte bazı bir muam­mâ gibi olup yorum gerek­tiren rüyalar vardır. Böyle rüyaları ancak güvendiğimiz iyi sâlih insan­lara anlat­mamız ve yorum yap­tır­mamız gerek­mek­te­dir. Mesela, Bende Abdul­ganî en-Nablusî hazret­lerinin rüya tabir­leri ile ilgili yazmış olduğu meşhur ”Te’sîrül-Enâm, Fî Ta’bîrül-Menâm” adlı eseri var. Ben gördüğüm rüyaların tabiri­ni uyku­dan uyanın­ca bu kita­ba bakarım ve o mübarek zat nasıl yorum­lamışsa aynen öyle çıkar. piyasa­da rüya tabir­leri adı altın­da gerçek­le alakası olmayan bir çok eser mev­cut­tur. Tabi ki bun­ların yanın­da güve­nilir İslam alim­lerinden, İmam Nablusî, İmam Câfer, İbni Sirin, İbni Kesir, vb alim­lerin meşhur eser­leri de mevut­tur. Fakat biz, siz değer­li ziyaretçi­ler­im­ize yardım ve kolaylık olsun diye yakın­da bu say­fa­da bu güve­nilir eser­ler­den biri­ni yayın­lay­a­cağız ve rüya­da gördüğünüz kelimeyi yazarak ‘bul’ kelime­sine tık­layıp en doğru ve güve­nilir yoru­mu okuy­a­cak­sınız!! Saygılarımı­zla.…* *

Değer­li ziyaretçi­ler­im­iz, sipar­iş­lerinizi tele­fon açarak bize bildire­bilirsiniz!

Bize ulaşa­bile­ceğiniz Tele­fon numar­alarımız:

Almanya İçin­den Arayan­lar İçin

Tel : 0176 20 01 53 08

Almanya Dışın­dan ve Türkiye’den arayan­lar İçin:

Tel : 0049 176 20 01 53 08