Mucize Dualar

Rızık darlığı çekenler ve bolluk ve berekete kavuşmak isteyenler için;

Rızık dar­lığın­dan dolayı geçim sıkın­tısı çe­ken kim­sel­er, bol rızık ve berekete kavuş­mak iste­dik­leri takdirde, aşağı­da­ki duayı eşref bir saat­te yazarak üzer­ler­ine alır­lar ve fır­sat bul­dukça bu duayı zikret­m­eye devam eder­lerse ver tür­lü rızık  hayır ve bereket kapıları açılmış olur.

Ayrı­ca bu dua ev ve iş yer­ler­ine asılır­sa bereket hâsıl olur.

Kay­nak: Mucize dualar / Aşk duaları

Nefis Bağlılığını Çözmek İçin;

Nef­si bağlı olan bir kimse için bu mübarek iki adet vefk mis­ki amber mürekke­bi ile tem­iz bir kap içeri­sine yazılır ve tem­iz su ile silindik­ten son­ra; nef­si bağlı olan kim­s­eye içir­ilir ve aynı vefk ikin­ci kez yazılır ve bağlı olan kimse bunu da beline bağlar yada üze­rinde taşır­sa bağlılık çözülmüş olur.
(Dua: Mucize dualar ve dav­etler / Aşk duaları adlı kitap­tadır)
Kay­nak: Mucize dualar / Aşk duaları

Nefis Bağlılığını Çözmek İçin;

Nefis bağlılığı olan kim­seyi bu ızdırap­tan kur­tara­bilmek için 7 adet yumur­ta suda pişir­ilip kabuğu soyul­duk­tan son­ra her birinin üzer­ine sıray­la, ince uçlu bir kalem­le aşağı­da­ki ayeti ker­imel­er yazılarak nef­si bağlı olan kim­s­eye yedirilirse her çeşit bağlılık iptal olur.[1] 

1.Ayet

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُ
2.Ayet
.….….….….….….…

Duanın tamamı: Mucize dualar ve dav­etler adlı eserdedir

[1] Biz  tecrübe ettik. Sizde deneye­bilirsiniz. Her çeşit bağlılık ve büyü iptali hal­lerinde bizlere baş vura­bilirsiniz.

Kayıp Olan Bir Kimseyi Geri Yuvasına Döndürmek İçin;

Evi­ni yuvasını terk eden hat­ta nerede olduğu dahi bel­li olmayan birinin gerisin geri yuvasına/hanesine dön­mesi­ni temin etmek amacıy­la aşağı­da­ki ayeti ker­ime 66 defa okunur­sa kısa zaman­da dön­er evine gelir.[1]
Duanın tamamı: Mucize dualar ve dav­etler adlı eserdedir

[1] Bu gibi duaları seher vak­it­lerinde oku­mak daha tesir­li ve kab­ule şayandır.

Lütuf, Fetih ve Başarı İçin;

İmam Gaza­li Hz’leri; Fetih ve başarı konusun­da aşağı­da­ki ayet­lerin oldukça mües­sir olduğunu ve bu ayet­leri okuyan, taşıyan kim­selerin her konu­da  başarılı ola­bile­cek­leri­ni ve hiçbir şek­ilde düş­man­larının kendi­ler­ine galip gele­meye­cek­leri beyan etmek­te­dir.

Ayetler Şun­lardır;

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ*

Duanın tamamı: Mucize dualar ve dav­etler adlı eserdedir

 

Yedi Münâcât Ayetleri

(Münciyatı Seb’a)

Korun­ma / muhafaza İçin;

Kuranı Ker­imde yedi tane ayet vardır ki  bun­lar yüce Mevla’nın yardımının bir an evvel ulaş­ması için yapılan münâcât / yal­varış ayet­leridir. Bu ayet­leri okuyan / taşıyan kim­sel­er yangın­dan, selden, deprem­den ve her çeşit âfâtı semâviyye­den muhafaza olurlar.

Saygı, İhti­ram ve Devlet Kapısın­da Red­dedilmemek İçin;

Yine bu ayetler bir hakimin / savcının yada bir devlet büyüğünün karşısı­na çık­madan evvel 41 defa okunur­sa  ihti­ram ve tevec­cüh­le karşılanır, talebi red­dedilmez.

1-Ayet;

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ