Kuran’ı kerim ile tedavi

.:: KURANLA TEDAVİ ::..

• Manevi şifa kay­nağımız kuranı ker­im ile (rukye yoluy­la) ruhani hasta­ları tedavi konusun­da biz­leri her zaman çek­in­meden araya­bilirsiniz. kuran­la manevi tedavi gerçek ve hak­tır. Kuran­la tedavi şek­li uzun yıl­lardır kul­lanılan peygam­ber mesleği ve sün­net yoludur. Kuran­la tedavi meto­du dey­ince medyum, büyücü ve kahin­ler­le bu duru­mu karıştır­ma­maya dikkat ve özen gös­ter­ilme­lidir. Çünkü kuran­la tedavi etm­eye kalkışan kimse ilk etap­ta bir­in­ci dere­cede tak­va ve ilim ehli olmalıdır. Yok­sa her yola çıkanın başara­bile­ceği bir meslek dalı değildir. Kuran­da yüce Mevla şöyle buyu­ruy­or; ”Ben sadece gücümün yet­tiği kadar ıslah etmek istiy­o­rum. Fakat başar­mam ancak Allah’ın yardımı iledir. Yal­nız O’na dayandım ve yal­nız O’na döneceğim.”

Bazı zat­lar, san­ki şifa ver­mek ken­di ellerindeymiş gibi yüzde yüz garan­ti ver­mek­te­dirler. Yukarı­da­ki ayet­tende anladığımız gibi bizler gücümüzün yet­tiği kadar insan­lara fay­dalı olmaya, şifası­na, ıslah ve iyi­lik­ler­ine çalış­maya gayret ede­ceğiz. büyük Alim İbni Kayyım Hz’leri el-Fevâid isim­li eserinde şöyle buyu­ruy­or. ” Kuran­la hasta­ları tedavi etmeyi, ondan şifa ve fay­da bek­le­meyi terk etmek, kuranı terk etmek­tir (onun şifa gücüne inan­ma­mak­tır)” Hat­ta bazı rahat­sı­zlık­lar vardır ki; tedavisi sadece ve sadece Allah’ın kitabı ve Peygam­berin sün­netiyledir. Kuranı ker­im hiç şüphe yok ki; inanan kalplere ve gönüllere şifadır. Bunun can­lı örneği­ni de ziyare­timize gelen mis­afir­ler görmek­te ve yaşa­mak­tadır­lar. Siz­lerinde ziyaret­lerinizi bek­liy­oruz , inşal­lah!