Karabasan, ağırbasan, uyku felci

KARABASAN

Karabasn cinlerden kaynaklanır

Karabasan nedir? Nasıl gelir rahat­sız eder?

Karabasan, ağır­basan, uyku fel­ci denilen illet cin­den baş­ka bir şey değildir.. Tıp­ta pek çare­si olmayan dertler­den biri­side karabasan / ağır basan denilen rahat­sı­zlık­tır.. 

Tıp’taki adı ”Uyku Fel­ci”dir

Korku gibi şeyler­den korun­mak için dua etmek ve âyet ile hadis gibi şey­leri yazıp taşı­mak dinen caizdir. Abdul­lah bin Ömer Peygam­ber­den (sav) şöyle rivayet etmiştir: “Siz­den biriniz uyku­da korkarsa şöyle dua etsin: Allah’ın gaz­ab ve azabın­dan ve kullarının şer­rinden, şey­tan­ların vesvesesin­den ve yanı­ma gelmelerinden eksik­liği olmayan sana sığınırım” diye dua edene hiçbir şey zarar vere­mez. Abdul­lah bin Amr bu duayı ergen­lik çağı­na gelen çocuk­lara öğre­tir ve ergen­lik çağı­na gelmeyen çocuk­lar içinde yazıp onların boy­nuna asardı (Ebu Davııd, Nesâî, Tir­mizî).

Siz­lerinde karabasan, ağır­basan, uyku fel­ci denilen böyle bir sıkın­tınız var ve dok­tor­lar­dan da fay­da görme­di­nizse ve bu duayı­da okuduğunuz halde yine prob­lem­i­niz devam ediy­or­sa biz­leri arayın ve sizlere Peygam­ber efendimizin Allah ve dost­larının tavsiye ettik­leri ve defalar­ca denediğimiz ayet ve duaları gön­dere­lim, bu sıkın­tı­dan kur­tul­manız için bizler vesile olalım… hayır dualarınızı alalım…

İbretli Bir Söz

Allah aşkı için çalış. Allah aşkı için hizmette bulun; halkın kubul etmesi veya red­detmesi ile senin ne işin var? Bu fani dünya pazarın­da sana bol bol kazandıra­cak bir müş­teri olarak Allah kafi değil mi? Allah’tan ala­cağın karşısın­da insan­ların vere­bile­cek­leri ne ki!.. O halde gözünü ve gön­lünü insan­lar­dan gele­cek teşekkür­lere değil, Allah’tan gele­cek mazhariyete döndür!..” (MEVLANA)