Önemli Hatırlatma

Önem­li Bir hatır­lat­ma

mısırlı mustafa hoca havas ilmi uzmanı

mısır­lı mustaf hoca beda­va bakım yap­maya devam ediy­or. rüya tabir­leri konusun­da­da uzmandır.

Bu bölümünde kısaca sizlere Drs. Mustafa Yiğit, Ya da Mısır­lı Mustafa hoca kimdir han­gi pren­si­pler­le çalışır gibi bazı hatır­lat­malar­da bulunuy­oruz. Bu bölümün adını  önem­li olduğu için hatır­lat­ma koy­dum. 

Çok değer­li ve muhterem Kardeş­ler­im, say­famızı okuyan herkes biz­leri az çok tanıy­or­lar. Biz acizane karın­ca kararın­ca Allah ve Rasûlü’nün yol­un­da yürüm­eye gayret ediy­oruz.. Her meslek­te olduğu gibi ne yazık ki bu meslek­te de bu ilmi kötüye kul­lanan ve tama­men ticarete döken bazı zaval­lılar biz­leri de kendi­leri gibi zanned­erek hakkımız­da ileri geri konuşup dediko­du uydura­bilir­ler. Kesin­lik­le biz büyücü değiliz, hat­ta medyum, fal­cı filan­da değiliz. Onların çalış­maları da tama­men biz­imkinden fark­lıdır.. Bu ilmin ticare­ti­ni de yap­mıy­oruz! Ayrı­ca kim­s­enin namusun­da, parasın­da, malın­da mülkünde gözümüz olmaz, bu güne kadar­da olmamıştır da.. Yıl­lardır Almanya’da ofisimiz mev­cut­tur ve büro­muza bir­in­ci kez gelen kişi mem­nun kalıp ikin­ci defa­da yanın­da baş­ka müş­ter­il­er­le gelir­ler. Bu notu buraya yaz­mamın nedeni ise; kesin­lik­le başkalarını kar­ala­mak değildir. Piyasada­ki bazı bu isi kötüye kul­lanan­ların yap­tık­ları çirkin­lik­ler­den korkan­lar, biz­leri arayıp artık medyum­ları hat­ta hocaları ara­maya çekiniy­oruz. Bu işi kötüye kul­lanan­lar çoğaldı diye dert yan­mak­tadır­lar. Biz­leri her zaman güven­le araya­bilir ve hakkımız­da her­han­gi uygun­suz bir şey görür ve işi­tir, okur­sanız direk bize sor­madan ya da biz­im kim olduğu­muzu, bu ilmi nerde nasıl öğrendiğimizi, ve gerçek­ten üniver­site mas­ter ve dok­to­ra tah­sili yapıp yap­madığımızı detaylı olarak araştır­madan kararınızı ver­meyiniz! Piyasa­da Allah’dan kork­mayan ve hara­mi helali düşün­meyen çok insan var. Olurya bizde insanız, biz­imde eksik­ler­im­iz ola­bilir, her zaman tavsiye ve öner­i­lerinize açığız. Yine bazıları da MSN’den bakım yaparmısınız diy­or­lar biz MSN filan kul­lan­mıy­oruz. Maale­sef MSN’de oyalanacak zamanımız­da yok. Allah cüm­lem­izin yar ve yardım­cısı olsun