Güzel Sözler, İbretli Sözler

Değer­li ziyaretçi­ler­im, bu sayfamı,Büyük düşünür­lerin ibret veri­ci güzel söz­ler­ine ayırdım

Bu bölümü sizlere ders alı­nacak gerçek man­a­da ibretli sözlere ayırdık. Peygam­ber Efendimizn olsun Allah dost­larının olsun düşündürücü ve yol gçs­teri­ci mükem­mel söz­leri vardır.

Şair Bâkî’ye göre üç çeşit dost vardır: “Bir dost vardır ki, gıdâ gibidir; sen onu her gün ararsın. Bir dost vardır ki ilâç gibidir; gerek­tiğinde ararsın. Bir dost da vardır ki, hastalık gibidir; sen isteme­sen de o seni arar bulur ve başı­na dert açar”

 

Abdalın arkadaşlığı yol görününc­eye kadard­ır

 

En tehlike­li insan­lar yarı delil­er ve yarı akıl­lılardır

 

Acı patlı­canı kırağı çal­maz

 

Acıkan doymam,susayan kan­mam sanır

 

Aileyi ayak­ta tutan, beden güzel­liği değil, kalp ve ruh güzel­liğidir..

 

Korkak­lar, her gün ölür­ler, cesurlar ise sadece bir kere ölümü tadar­lar

 

Gecenin sıkın­tısını ancak hasta­lar ve âşık­lar bilir­ler

 

Açlık ile tok­luğun arası bir dil­im ekmek

 

Uza­k­tan cesur olmak çok kolay­dır

 

Usta avcılar, ace­mi yavru­lara tebelleş olurlar

 

Ağaç ne kadar uzarsa uza­sın göğe değmez

 

Ağzın­da bal olan arının, kuyruğun­da iğne­si olduğu unutul­ma­malıdır

 

Kuşlar ancak, ken­di cins­leriyle uçar­lar

 

Ağır kazan geç kay­nar.

 

Fay­dasız otlar bel­ki bir ayda yetişir, Fakat kır­mızı gül bir senede yetişir.

 

Nankör­lük, sev­gi ve aşkın mezarıdır, nankör­ler mut­main ola­ma­zlar

 

Şaşkın ördek, ter­sine doğru yüz­er

 

Fare tipli kadın­lara, kedi bey olur

 

BÜYÜK insan­lar fikir­leri, NORMAL insan­lar olay­ları, KÜÇÜK insan­lar şahıs­ları tartışıp dururlar..

 

Altın ateşle, Kadın altın­la, Erkek­te kadın­la imti­han edilir

 

Cim­ri insan­dan yardım bek­le­mek, ıssız çölde balık avla­maya ben­z­er (Hasan Bas­ri k.s)

 

Kim bir kötülüğü işi­tir ve yayarsa, o, kötülüğü yapan gibidir (Sebil b. Avf k.s)

 

Tövbe­siz ibadet sahih olmaz (Cafer-i Sadık k.s)

 

Günah işle­mek­ten vazgeçmek, tövbe ile uğraş­mak­tan daha kolaydır.(Hz Ömer)

 

Sabır kur­tu­luşun anahtarıdır (Mevlana k.s)

 

عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيْتٌ وَأَحْبِبْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ وَاعْمَلْ مَاشِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِىٌّ بِهِ Dilediğin gibi yaşa, şüph­e­siz birgün öle­ceksin. Dilediği­ni sev, kuşkusuz sen bir gün ondan ayrılacaksın..(belki ölüm­le…) dilediği­ni yap, kuşkusuz sen bir gün yap­tığın­dan yargılanacak­sın.… (İmam Gaza­li)

 

Küçük şeylere gereğin­den fazla önem veren­ler, elin­den büyük iş gelmeyen kim­sel­erdir.. (Eflatun)

 

Arkadaşı­na kusurlarını, ona yal­nızken söyle, başkalarının yanın­da ise onu öv.

 

Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider, dilden çıkarsa kulağı aşmaz..

 

Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların süreklil­iğidir..

 

Bil­ki Başkasın­dan sana LAF GETİREN,Senden de başkası­na LAF GÖTÜRÜR. Seni; sende olmayan­la öven kim­s­enin, seni; sende olmayan şeyle kötüle­meye­ceğin­den emin ola­mazsın. (Hasan bas­rı k.s)

 

Kim gülerek günah işlerse ağla­yarak cehen­neme gir­er.. (Bekir el-mezub k.s)

 

Dal rüz­garı affet­miştir ama, kırılmıştır bir kere…

 

Gül sunan bir elde daima bir mik­tar gül kokusu kalır. -Çin atasözü-

 

Ayrılık küçük sevgi­leri yok eder büyük sevgi­leri daha da yüceltir. Tıp­kı, rüz­garın mumu söndürüp ateşi ise daha da alevlendirdiği gibi…

 

Dünyada­ki en huzur­suz insan, kalbinde ençok kin ve haset tutan insandır.. (İmam Şafi)

 

Ot, kökünün üstünde biter…

 

Yol­da giderken gördüğün diken­li taşları kaldır geri dönüşünde ayağı­na takılıp düşe­bilirsin!

 

Bildiği şeyler­le kibir­lenen kimse hiçbir şey bilmiy­or demek­tir

 

Ben kulu­mu sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, olu­rum. Ben­den bir şey isterse ona verir­im bana sığınır­sa onu koru­rum. ( kut­si-Hadis Rikak:38)

 

İnsanın mad­di değeri malı ile, manevi değeri ise tak­va ile ölçülür (Hadis)

 

Güzel­liğin afeti ken­di­ni beğen­mek­tir. Cömertliğin afeti israftır. Soy­lu­luğun afeti öğün­mek­tir. Dinin afeti nef­sine uymaktır.İlmin afeti unut­mak­tır. Sözün afeti yalandır. Hilmin (yumuşak huy­lu­luğun) afeti sefa­het­tir. İbadetin afeti ara ver­mek­tir. Müslüman’ın afeti ise başa kak­mak­tır.. (Hadis)

İlim mü’minin arkadaşıdır. Hilm (ağır başlılık) veziridir. akıl, rehberidir. amel, kuman­danıdır. rıfk (yumuşak­lık­la muamele) iyi­lik, kardeşidir. sabır ise, asker­lerinin baş kuman­danıdır.. (Hadis)

Allah’a iman­dan son­ra en akıl­lı­ca yapıla­cak iş, insan­ların sevgisi­ni kazan­mak­tır. (Hadis)

Aza şükret­meyen kimse, çoğa da şükret­mez (Hadis)

İki kişi arasını bulan kimse yalancı değildir. O, ya hayrı söyler, yada hayrı art­tırır. (Hadis)

İdare eden­ler doğru yol­da ve doğruyu gösteren kim­sel­er olduğu müd­de­tçe, idare edilen­ler kötü ve itaat­sizde olsa, kesin­lik­le helak olma­zlar.. (Hadis)

Ümme­timin en hayır­lıları alim­lerdir. Alim­lerin en hayır­lıları da hal­im-selim olan­larıdır. (Hadis)

Münafık insan, iki sürü­den hangi­sine katıla­cağı­na karar vere­meyen koyu­na ben­z­er. (Hadis)

Allah katın­da, eğer dünyanın bir sivrisinek kanadı ağır­lığın­ca değeri olsay­dı, kafire ondan bir yudum su bile içirmez­di. (Hadis)

Çocuk ele avu­ca sığ­maz hale gelmedikçe, kötüler çoğalıp iyil­er azal­madıkça, küçük büyüğe, karak­ter­siz insan­lar karak­ter­li insan­lara saldır­madıkça kıyamet kop­maz. (Hadis)

Bir kulun dili düzgün olmadıkça kalbi düzgün olmaz. Kalbi düzgün olmadan da imanı düzgün olmaz. (Hadis)

Yalancı şahit kıyamet gününde dili ateş yalar vaziyette diriltilir. (Hadis)

İman iki kısım­dan ibaret­tir. Bir yarımı şükür ve diğer yarımı ise sabırdır. (Hadis)

Ölçülü har­cayanı Allah rızık­landırır. Döküp saçanı Allah mahrum bırakır. (Hadis)

Kıyamet yak­laştıkça insanın dünyaya karşı olan hırsı artar. Bu durum ise insanı Allah’tan daha da uza­k­laştırır. (Hadis)

Allah’tan korkun ve aşırı şakadan kaçının, çünkü aşırı şaka; kin tut­maya, kin de kötülük­lere sebeb olur.. (Ömer B.Abdülaziz)

Düş­manı yen­mek istersen, kötülüğe karşı iyi­lik

yap (Said Nur­si k.s)

Bir kalp Allah’dan ve onun dost­ların­dan baş­ka birine meyletse o kalb has­tadır demek­tir

(Abdul­lah bin Muhammed Mürteiş k.s)

Kul­luk, insanın, aci­zliği­ni idrak edip anla­masıdır (Haris el-muha­si­bi k.s)

Güneş, karı nasıl eri­tirse, güzel huy­da hata­ları öyle eri­tir. Sirke balı nasıl bozarsa, kötü huy­da amel­leri öyle bozar. (İbni Abbas r.a)

Akıl­lı düş­man akıl­sız dost­tan daha iyidir..

Mar­ifetin alameti, her an Allahı hatır­la­mak­tır.

Yavuz Sul­tan Selîm Hân’ın Şiiri

San­ma şâhım herke­si sen sâdıkâne yâr olur Herke­si sen dost mu sandın bel­ki ol ağyâr olur Sâdıkâne bel­ki ol âlemde bir dildâr olur Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur

Bu say­faya fır­sat bul­dukça daha çok güzel sözler yaz­maya devam ede­ceğiz!

Güzel Sözler

Önem­li Bir hatır­lat­ma;

Çok değer­li ve muhterem Kardeş­ler­im, say­famızı okuyan herkes biz­leri az çok tanıy­or­lar. Biz acizane karın­ca kararın­ca Allah ve Resûlünün yol­un­da yürüm­eye gayret ediy­oruz.. Her meslek­te olduğu gibi ne yazık­ki bu meslek­te de bu ilmi kötüye kul­lanan ve tama­men ticarete döken bazı zaval­lılar biz­leride kendi­leri gibi zanned­erek hakkımız­da ileri geri konuşup dediko­du uydura­bilir­ler. Kesin­lik­le biz büyücü değiliz, hat­ta medyum, fal­cı filan­da değiliz. Onların çalış­maları­da tama­men biz­imkinden farklıdır..Bu ilmin ticare­tinide yap­mıy­oruz! Ayrı­ca kim­s­enin namusun­da, parasın­da, malın­da mülkünde gözümüz olmaz, bu güne kadar­da olmamıştırda..(Yıllardır Almanya’da ofisimiz mev­cut­tur ve bu güne kadar yal­nız gelen bayan­ları dahi kab­ul etmedik) Bu notu buraya yaz­mamın nedeni ise; kesin­lik­le başkalarını kar­ala­mak değildir. Piyasada­ki bazı bu işi kötüye kul­lanan­ların yap­tık­ları çirkin­lik­ler­den korkan­lar, biz­leri arayıp artık medyum­ları hat­ta hocaları ara­maya çekiniy­oruz.. bu işi kötüye kul­lanan­lar çoğaldı diye dert yan­mak­tadır­lar.. Biz­leri her zaman güven­le araya­bilir ve hakkımız­da her­han­gi uygun­suz bir şey görür ve işi­tir, okur­sanız direk bize sor­madan yada biz­im kim olduğu­muzu, bu ilmi nerde nasıl öğrendiğimizi, ve gerçek­ten üniver­site tah­sil­im­izi MISIR’da yapıp yap­madığımızı detaylı olarak araştır­madan kararınızı ver­meyiniz! Piyasa­da Allah’dan kork­mayan ve haramı helalı düşün­meyen çok insan var.. Olurya bizde insanız, biz­imde eksik­ler­im­iz ola­bilir, her zaman tavsiye ve öner­i­lerinize açığız..Yine bazıları­da MSN’den bakım yaparmısınız diy­or­lar biz MSN filan kul­lan­mıy­oruz.. Maale­sef MSN’de oyalanacak zamanımız­da yok. Allah cüm­lem­izin yar ve yardım­cısı olsun..

 

Kitap açma ve Yıldız­name bakımı devam ediy­or!!!