Gizli Sırların Keşfi, Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son

Gizli Sır­ların Keş­fi, Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son

Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son! adlı muaz­zam esrim­izi sadece biz­den temin ede­bilirsiniz. Bu eserin içerisinde ruhaniyet alem­i­nin sır­ları, papaz büyüsü dahil her çeşit büyü­lerin çözümü, oldukça çok sev­gi muhab­bet aşk ter­ti­p­leri ve daha bura­da sırala­madığımız sayısız manevi reçetel­er bula­cak­sınız

Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! adlı eser­im­izin için­de­ki bazı konu başlık­ları;

- Büyünün tar­i­hi ve günümüzde kon­u­mu

- Üzerinizde büyü ve cin var­mı? ken­di­nizi test edin

- Papaz büyüsü ve kara büyü ve çözümü

- Kalp­leri bir­leştiren dualar

- Sev­gi, muhab­bet aşk duaları

- Sevdiğin kim­seyi kendine çek­mek için

- Ömür boyu aşk ve beraber­lik için

- Gideni döndürmek, ayrılanı bir­leştirmek ve sev­en­leri kavuş­tur­mak için bazı denen­miş kuvvetli ter­ti­pler

- Esmâül Hüsna’nın bil­in­meyen mucize­vi tesir­leri

- Cin­li ve bunalım­lı hasta­ları tedavi şek­li

- Düş­mana, zal­ime galip gelmek için

- Gizli sır­lara erişmek için

- Kalp gözünün açıl­ması için

- Çare­siz hastalık­lara şifa

- Hayır­lı evlat için

- Hırsızı ve kay­bı tespit için

- Ezber ve zeka gücünün art­ması için

- Ticaretin art­ması ve bol rız­ka kavuş­mak için

- Dav­et­name

- İmam gaza­lin­in cin dav­eti tert­ibi

- İmam gaza­lin­in icazet/el alma konusun­da­ki müthiş uyarısı

- İçki, zina, kumar gibi kötü alışkan­lık­ları terk etmek için

- Buruç suresinin inanıl­maz fay­daları ve hüd­damı ile irt­ibat

- Define bul­mak için çeşitli ter­ti­pler

- Kulak dav­eti

- Kelime-i tevhidin sır­rı

- Başarı ve mut­lu­luğun anahtarı!

- Ala­cağın tah­sili için ter­ti­pler

- Ervahı teshir etmek ve onlar­la bağlan­tı kur­mak için

- Cin­ler hakkın­da bil­in­meyen­ler

- Rüya çeşit­leri

- Cebrail’in bildirdiği dualar

- idrar zor­luğu çeken­ler için

- Silah işle­meme­si için

- Korku, nazar, evham/vesvese ve her çeşit sıkın­tının gider­ilme­si için

- Çok sayı­da ibretli altun sözler

- Selam ve dua ile…