Eserlerim

Değer­li Ziyaretçi­ler­im,
El emeği ve göz nuru ile yıl­larımı verek hazır­ladığım, havas ilmi ile ilgili iki eser­im vardır. Bu eser­leri değer­li İslam büyük­ler­im­izin asır­lar önce havas ilim­leri ile ilgili yazdık­ları önem­li Ara­pça eser­leri yedi­den yet­mişe herkesin anlayıp isti­fade ede­bile­ceği öz Türkçe’ye çevir­erek hazır­ladım…

Değer­li Ziyaretçi­ler­im,
El emeği ve göz nuru ile yıl­larımızı ver­erek hazır­ladığımız, havas ilmi ile ilgili 4 eser­im­iz mev­cut­tur. Bu eser­leri değer­li İslam büyük­ler­im­izin asır­lar önce havas ilim­leri ile ilgili yazdık­ları önem­li Ara­pça eser­leri yedi­den yet­mişe herkesin anlayıp isti­fade ede­bile­ceği öz türkç­eye çevir­erek aslı­na ve ori­ji­naline sadık kalı­narak sizler için hazır­ladık…

1- DUALAR VE TILSIMLAR

2- ŞİFA İNCİLERİ VE OTLARDAKİ MUCİZELER

3- Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son!

4- Dualar­da­ki Mucizel­er

adli eser­ler­im Türkiye’de ve avru­pa­da yıl­lardır havas ilmiyle ilgili satılan eser­lerin başın­da gelmek­te ve büyük ilgi ve rağ­bet görmek­te­dir.. Yedi­den yet­mişe her insanin okuyup fay­dalan­abile­ceği eser­lerdir ve tamamı tecrübe edilmiş dua ve ter­ti­pler­den oluş­mak­tadır.

1-Dualar ve Tıl­sım­lar adlı kitabin ihti­va ettiği konu­lar­dan bazılarını söyle sıralaya­bil­i­riz:

-Kötülük­ler­den korun­mak.

-Borçları öde­mek

-Ruhi bunalım­ları gider­mek

-İsmi Azam duası

-Peygam­ber Efendimizin cin­lere yazdığı mek­tubu

-Ayrılan iki kişiyi kavuş­tur­mak için

-Kur­sun isle­meme­si için

-Nefis bağlılığını çözmek için

-Şifa Ayet­leri

-Muhafaza ayet­leri

-Dargın­ları barıştır­mak Ayrılan­ları kavuş­tur­mak

-Diş kalp sıt­ma ve çeşitli ağrılara karsı dualar

-Cin dav­et­leri ve cin­ler­le görüşmek

-Cin­li hasta­ları tedavi sara hastalığı­na şifa -Sihir- büyü boz­mak (papaz büyüsü dahil) -Nezle, sar­i­lik, uykusu­zluk boğ­maca vs. hastalık­ları iyileştirmek

-Çok gezen esi eve bağla­mak

-İçki kumar ve zinadan soğut­mak için

-Korku ve nazardan korun­mak için

-Hayır­lı evlat isteyen­ler için

-Erkek çocuk sahibi olmak için

-Kolay doğum için

-Kıs­met açıl­ması için

-Sev­gi ve muhab­bet kazan­mak için

-Define bul­mak için

-Nefis bağlılığını iptal için

-Hüd­dam elde etmek için

-Zor isleri kolay­laştır­mak ve her tür­lü sıkın­tıyı gider­mek için

-Aile huzur­su­zluk­larını gider­mek ve huzu­ru temin etmek için

-Peygam­ber efendimizin tavsiye ettiği selavatı şer­ifel­er

-Çeşitli hacet ve zikir duaları

-Gün­lük okun­masın­da muaz­zam fay­da olan virdil­er…

Mucize dualar ve dav­etler (aşk duaları) kitabımızın içerisinde çok sayı­da cin ve ruh dav­et­leri, sıcak­lık muhab­bet, aşk, cel­biye vb duaları bula­cak ken­di işinizi ken­di­niz göre­cek ve artık bun­dan böyle hacı, hoca, fal­cı, cin­ci, medyum gibi insan­ların kapılarını aşındır­may­a­cak­sınız! Artık aradığınız her şey bu kitap­ta ve elin­izin altın­dadır.. Fiy­atı da oldukça ekonomik­tir.
Kitabın içerisin­den bazı konu başlık­ları;
— Kuran ile has­ta tedavisi
— Rızık dar­lığı çeken­ler,
— Çok sayı­da denen­miş aşk sev­gi duaları
— Dargın­ları barıştır­mak, ayrılan­ları kavuş­tur­mak
— Papaz büyüsü dahil her çeşit büyü ve bağlılık­ları çözmek,
— Çocuk sahibi olmak isteyen­ler,
— Hayır­lı yuva kur­mak isteyen­ler,
— Kayıbı bul­mak, yeri­ni tespit etmek,
— Define yada muskanın yeri­ni tespit etmek, rüya­da görmek
Hırsızı tespit etmek be bul­mak
— Kötü ve zarar­lı bir komşuyu sürgün etmek,
— Gayıp alemiyle irt­ibat,
— Koruyu­cu zırh
— Dil bağı
— Düş­manın hela­ki
— Ala­cağın tah­sili
— Cin ve ruh dav­eti
— Mendel ter­ti­p­leri

- Kıs­met açık­lığı
— Kalplere taht kur­mak için
— Mahkeme için
— Uzun Fird­e­vsin meşhur Dav­et­name duası
— İmam gaza­lin­in en kuvvetli ve müthiş duası?
— Besme­lenin hadi­mi ile irt­ibat
— Hz. Alin­in Cel­celu­tiye duası ve inanıl­maz fay­daları
— Kasemül emlakül felekiyyenin hadi­mi ve cin­lere muskayı getirt­mek için
— Rihi ahmer duası ve 14 çeşit hastalığa şifası
— Ken­zül arş duasının bil­in­meyen gizli yön­leri
— Şah­mer­an duası

Diğeri ise;

2-‘Şifa İnci­leri ve Bitk­il­erde­ki Mucizel­er’

Bu kitap­tan uzun uzun bah­set­m­eye gerek gör­müy­o­rum. Çünkü adin­dan­da ihti­va ettiği konu­lar anlaşıl­mak­ta ve yukarı­da­ki bah­set­tiğim kitap­ta olduğu gibi bu kitabin da tamamı denen­miş ter­ti­pler­den oluş­mak­tadır. Tered­düt yok­tur. Mut­la­ka alıp oku­manızı tavsiye ediy­o­rum.

Şifa İnci­leri ve Otlar­da­ki Mucizel­er;

- Kitabın ihti­va ettiği konu­lar­dan bazılarını özetleye­cek olur­sak;

- Sev­gi aşk ve muhab­bet ter­ti­p­leri

- Eşleri evine yuvası­na bağla­mak için

- Aile huzu­ru ve iyi geçim için

- Zina eden eşleri zinadan soğut­mak için

- Gün­lerin ve gecelerin hayır ve şer saat­leri

- Üfürükçülük nedir ve İslam­da­ki yeri nedir?

- Peygam­ber­im­izin büyü­den etk­ilen­mesi..

- Cin ve sara hastalık­larının şifası

- Vücut­ta­ki cinin çıkartıl­ması

- Şems suresinin azimeti ve hud­damı ile irt­ibat

- Şems sure­si ile Müs­lü­man cin­leri dav­et

- Düş­man­dan korun­mak ve düş­manı hezimete uğrat­mak

- Cin veya rûhâni­leri elde etmek

- Hırsızı bul­mak, bağla­mak ve şaşkı­na çevirmek

- Evi­ni, yuvasını terk eden­leri geri evine yuvası­na döndürmek,

- Yedi ayetler ve mucize­vi fay­daları

- İsti­hare ter­ti­p­leri

- Çocuğu olmayan­lar yada yaşa­mayan­lar ve Allah’tan hayır­lı evlat isteyen­ler..

- Salâtı Mün­ciye ve şaşırtıcı fay­daları

- Borç sıkın­tısın­dan kur­tul­mak için

- Rızık, bereket ve bol kazanç için,

- Esmaül-Hüs­nanın fay­daları ve bil­in­meyen yön­leri

- Latîf ve Habîr ismi şerîfinin has­saları ve hüd­damı ile irt­ibat

- Otlar­da­ki mucizel­er

- Şek­er hasta­ları­na tavsiyel­er ve şifalı bitk­il­er­den ilaçlar

- İsveç otları şifa iksirinin inanıl­maz fay­daları

- Deliyi akıl­landıran ayetler

- Ayet el Kürsinin havas ve esrarı

- Hacet namazı ve duası ve daha sayısız şifa ve havas reçeteleri..

Mut­la­ka bize tele­fon açıp kita­pları satın alıp oku­manızı tavsiye ediy­oruz.

3-Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz Büyüsü ve Kara Büyüye Son! adlı muaz­zam esrim­izi sadece biz­den temin ede­bilirsiniz. Bu eserin içerisinde ruhaniyet alem­i­nin sır­ları, papaz büyüsü dahil her çeşit büyü­lerin çözümü, oldukça çok sev­gi muhab­bet aşk ter­ti­p­leri ve daha bura­da sırala­madığımız sayısız manevi reçetel­er bula­cak­sınız

Gizli Sır­ların Keş­fi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! adlı eser­im­izin için­de­ki bazı konu başlık­ları;

- Büyünün tar­i­hi ve günümüzde kon­u­mu

- Üzerinizde büyü ve cin var­mı? ken­di­nizi test edin

- Papaz büyüsü ve kara büyü ve çözümü

- Kalp­leri bir­leştiren dualar

- Sev­gi, muhab­bet aşk duaları

- Sevdiğin kim­seyi kendine çek­mek için

- Ömür boyu aşk ve beraber­lik için

- Gideni döndürmek, ayrılanı bir­leştirmek ve sev­en­leri kavuş­tur­mak için bazı denen­miş kuvvetli ter­ti­pler

- Esmâül Hüsna’nın bil­in­meyen mucize­vi tesir­leri

- Cin­li ve bunalım­lı hasta­ları tedavi şek­li

- Düş­mana, zal­ime galip gelmek için

- Gizli sır­lara erişmek için

- Kalp gözünün açıl­ması için

- Çare­siz hastalık­lara şifa

- Hayır­lı evlat için

- Hırsızı ve kay­bı tespit için

- Ezber ve zeka gücünün art­ması için

- Ticaretin art­ması ve bol rız­ka kavuş­mak için

- Dav­et­name

- İmam gaza­lin­in cin dav­eti tert­ibi

- İmam gaza­lin­in icazet/el alma konusun­da­ki müthiş uyarısı

- İçki, zina, kumar gibi kötü alışkan­lık­ları terk etmek için

- Buruç suresinin inanıl­maz fay­daları ve hüd­damı ile irt­ibat

- Define bul­mak için çeşitli ter­ti­pler

- Kulak dav­eti

- Kelime-i tevhidin sır­rı

- Başarı ve mut­lu­luğun anahtarı!

- Ala­cağın tah­sili için ter­ti­pler

- Ervahı teshir etmek ve onlar­la bağlan­tı kur­mak için

- Cin­ler hakkın­da bil­in­meyen­ler

- Rüya çeşit­leri

- Cebrail’in bildirdiği dualar

- idrar zor­luğu çeken­ler için

- Silah işle­meme­si için

- Korku, nazar, evham/vesvese ve her çeşit sıkın­tının gider­ilme­si için

- Çok sayı­da ibretli altun sözler

- Selam ve dua ile…

Yorum ve sorun­larınızı bek­liy­oruz.

* zorun­lu alanı gös­terir

Biz­den temin ede­bile­ceğiniz

(Yeni Türkçe — Osman­lı­ca — Ara­pça) eser­ler:

(Kita­plar­da % 50’ye varan indirim yapıy­oruz)

1- Dualar ve Tıl­sım­lar (Yeni Türkçe)

2- Şifa İnci­leri (Yeni Türkçe)

3- Gizli sır­ların keş­fi / Papaz büyüsü ve kara büyüye son! (Yeni Türkçe)

4- Nus­ret Efen­di نُصْرتْ اَفَنْدِي (Osman­lı­ca) Cin, Sara, Ümmüsübyan, huy­suz çocuk­ların düzelme­si ve uyku için, Çare­siz hastalık­lar, büyülü ve bağlıyı çözmek için, evi­ni terk edenin geri dön­mesi, Baş, göz, diş ve çeşitli ağrılar için, bekar­ların ve dulların çabuk kıs­met­lerinin açıl­ması için, hırsızı ve çalın­tıyı bul­mak için, çeşitli bitkisel yağların fay­daları, içki ve kötü alışkan­lık­ların ter­ki için.. Daha bir çok konu­da aradık­larınızı bu Osman­lı­ca mat­baa baskısı eserde bula­cak­sınız…

5- Seçme Dualar ve Tısım­lar; (Osman­lı­ca) منتخبات السَّامِيّة

Şeyh Sami Efen­dinin seçtiği, denediği dualar. Muhab­bet sev­gi aşk için, Besme­lenin ve kuran­da­ki 114 surenin sır­ları, kuran­dan seçme bazı ayet­lerin has­saları, Allah dos­tu Şeyh’ten rüya tabir­leri, baş, göz, diş, sırt, kalp, karın, ağız, boyun, böbrek ağrıları­na şifa, ateşli hastalık­lar için, kara sev­daya tutu­lan­ların bu illet­ten kur­tul­maları için, büyü ve bağlılığı çözmek için, bazı kadın­lar­da­ki dok­tor­dan fay­da olmayan sebep­siz kana­maları kesmek için, evden ve tar­ladan zarar­lı haşereleri uza­k­laştır­mak için, hırsızı ve kay­bı rüya­da görmek için, eşler arasın­da­ki aşırı kıskançlığı gider­mek için, bir kim­seyi uyku­da konuş­tu­rup sır­larını öğren­mek için, sara ve cin peri şer­ri için, uyku için, bol av için, sürüyü muhafaza için, eşler arasını düzelt­mek, kıs­meti kapalı olan­ların kıs­met­leri­ni açmak, ticaretin ve satışın bol olması, Hızır’ı (a.s) rüya­da görmek için, isti­hare, şirin­lik için, hak­sız yere hapse düşenin kur­tul­ması için, kötü yol­da gezen kişi­leri tefrik için, ayrı­ca kitabın son bölümü ise fal mer­ak­lıları­na fal bak­mayı güzel bir şek­ilde anlat­mak­tadır..

6- Havasın Cevher­leri جواهر الخواص (Osman­lı­ca — El yaz­ması)

Bu mübarek kitap 350 say­fa civarın­da olup sev­gi-muhab­bet, cel­biye, tır­nağa yazılan ter­ti­pler, evi­ni yuvasını terk edeni geri yuvaya döndürmek, dargın­ları barıştır­mak, tefrik, her çeşit hastalık için yazıl­ması gereken kuvvetli denen­miş ter­ti­pler, cin dav­eti, cin tutan hasta­ları kur­tar­mak, biri­ni kendine ısındır­mak, cel­celu­tiyye duası ve sır­ları, büyü, cin, silah vb işle­meme­si için, kötü yol­da gezen­leri yada yuvayı bozan üçüncü kişi­leri uza­k­laştır­mak, burun vb kana­maları dur­dur­mak için, basur için, hırsızı tespit için, hırsızın uyku ve idrarını bağla­mak, Dil ve göz bağı için, düş­manı bulun­duğu yer­den kov­mak, düş­mana ruhani musal­lat etmek, uyku­nun hafi­fleme­si için, çocuğu olmayan hanım­lar, için, eve yada tar­laya zarar veren haşarat için, baş-bel-ve çeşitli ağrılara karşı ter­ti­pler,

7- Remil Name (Osman­lı­ca) رمل نامة Seyyid Süley­man Hz.leri tarafın­dan yazılmış el yaz­ması remil kitabı. Fakat mükem­mel bir yazı.. Mat­baa yazısın­dan fark­sız.. Remil mer­ak­lılarının kaçır­may­a­cak­ları eşi olmayan eski eser…

8-Ruhani İlim­lerde Gizli Cevher­ler التحف الجوهرية Gizli cevher­ler adını taşıyan bu paha biçilmez eser, ruhani ilim­lerde başarının yol­larını açık­la­mak­la bir­lik­te, denen­miş çok kuvvetli denen­miş sev­gi muhab­bet ve aradığınız tüm konu­lar­da sizlere ışık tuta­cak ve siz­leri mahcup etmeye­cek­tir.. Ben­imde güven­le kul­landığım ve başarılı olduğum kita­plar­dan biri­sidir…

9- Kib­ritül-ahmar الكبريت الأحمر Havas ilmiyle işti­gal eden ve birazcık Ara­pça bilen kim­sel­er bu meşhur eseri mut­la­ka duy­muşlardır.. Kır­mızı kib­rit anlamı­na gelen bu eseri yazan, devrinin düny­a­ca tanın­mış en büyük ali­mi-kut­bül-arifin hazret­leri kalp gözü açık olan büyük velil­er­dendir.. Günümüzde dahi bu alim­in adını bilmeyen tanı­mayan yok­tur.. Havas alim­lerinin başı ustası ve şey­hidir.. Bu kadar tanıtım­dan son­ra bu kitabın­da nel­er arz ede­bile­ceği­ni tah­min etmişsinizdir.. eşsiz olan bu eseri elde ettiğinizde bel­ki de baş­ka esere ihtiy­acınız kalmay­a­cak­tır..

10-Define Çıkar­ma Kitabı (osman­lı­ca -El Yaz­ması) إخراج الدفئن Define bul­ma, define yerinde­ki cin ve per­i­leri bağla­ma tesir­siz hale getirme, ayrı­ca sev­gi muhab­bet ve daha çok konu­da ter­ti­pler­le dolu Osman­lı­ca el yaz­ması bir eserdir..

11- Kitabı Nus­retül-Cünud نصرو الجنود Düş­man­lar­dan yakasını kur­tara­mayan ve hep büyü nazar, bereket­si­z­lik ve dualarının kab­ul olma­masın­dan işlerinin düzgün git­memesin­den dem vuran­lara tavsiye ede­bile­ceğim muaz­zam bir eserdir..

12- Sır­rül-Mazruf: السر المظروف Bu kitap samur hin­di kitabı gibi bir kimse hakkın­da bir işlem yap­mak istiy­or­san, işlem yapacağın vak­ti, ulvi ve süfli müvekkil­leri, oku­nacak azimeti vb gerek­li püf nok­ta­ları tespit için hazır­lan­mış hac­mi küçük ama mar­ifeti oldukça büyük olan Ara­pça bir eserdir..

13-Acayi­p­lerin Acay­ibi عجب العجاب Zannediy­o­rum kitabın dehşe­ti­ni ve hey­be­ti­ni anlamışsınızdır. Kitabın için­dek­il­er zat­en adın­dan da anlaşılıy­or. Aradığınız bütün acayip tesir­li dua ayet azimet vefk tıl­sım vb ter­ti­pler bu kitap­ta mev­cut­tur.. Ömrünü havas ilmine adamış zamanının kut­bu-büyük ali­m­inin Ara­pça olarak kaleme almış olduğu bu muaz­zam eser gerçek­ten akıl almaz acayip dehşetli aşk muhab­bet ve aradığınız her konu­da çok sayı­da ter­ti­pler­le doludur. Alıp denediğinizde bize hak vere­ceksiniz…

14- Büyük Cevher­ler ( Cevahirül Azim جواهرالعظيم ) (Osman­lı­ca — El yaz­ması) Büyük cevher­ler adlı bu muhteşem eser gerçek­tende büyük bir kitap­tır. 350 say­faya yakın hac­mi ile içerisinde bir çok Vefk hazır­la­ma usul­leri, (hat­ta kişi­lerin isim­ler­ine göre özel vefk­ler) yap­tığınız muskaların tut­ması için her muskanın sonuna ilave etm­eniz gereken gün­lerin ve ayların tıl­sım­ları, giden bir eşi yada sevgiliyi geri döndürmek, Karşımız­da­ki kişiyi etk­ile­mek için, samur hin­di ve tam­tam hin­di kitabı gibi vefk ve azimet hazır­la­ma ter­ti­p­leri, sev­gi muhab­bet ve aşk için güçlü ter­ti­pler, Allah’ın 99 isminin bil­in­meyen sır­ları ve bun­lar­la hazır­lanan müthiş havas reçeteleri, büyük ve küçük ebcet hesapları, karabasan ve cin şer­ri, sara vb hastalık­lar için, büyü çözmek, kıs­met ve nefis bağlılığını çözmek, çocuğu olmayan yada yaşa­mayan­lar, ayın ve güneşin men­zil­leri, vefk ve tıl­sım­ları ve yapıl­ması gereken havas ter­ti­p­leri, düş­mana had­di­ni bildirmek için, çok sayı­da müthiş tesir­li mühür­ler, hırsızı bul­mak için, cel­celu­tiyye duasının ve vefkinin sır­ları, selamün kavlen ayetinin sır­ları, daha bir çok murad için aradığınızı bu muaz­zam eserde bula­cak ve muradınıza kavuşa­cak­sınız…

15- Beyaz Büyü ve Çözümü السّحر الاَْبْيَضْْ Bu kitap bu işle işti­gal eden elinde bulun­ması gereken kitap­tır..

16- Büyük Büyü Kitabi ve Çözüm­ler السّحر العَظِيم (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

17- Bar­nuh Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْبَارْنُوخ (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

18- Hindis­tan Büyü­leri ve Çözümü لسّحر الْهُنُود (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

19- Papaz Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْكهَّان ْ (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

20- Korkunç Büyüler ve Çözümü السّحر الرَّهِيبْ Büyü işleri siz­leri ilgilendiriy­or­sa bu kita­ba mut­la­ka göz atmalısınız..

21- Cin Büyü­leri Kitabı ve Çözümü السّحر الْجَانْ (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

22- Sıralı Büyüler ve Çözümü السّحر الْمَانْظُومْ Bu kitap halen elin­izde yok­mu?

23- Sudan Büyü­leri ve Çözümü السّحر الْسّودا Sudan­lı büyük ve

tanın­mış bir büyücünün yap­tığı ve tecrübe ettiği aşk büyü­leri baş­ta olmak üzere daha birçok büyü çeşit­leri­ni ve çözüm­leri­ni bu kitap­ta bula­cak­sınız… (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

24- Kir­mizi Büyü ve Çözümü السّحر الاحمر (elim­izde bu isimde iki ayrı alim­den iki ayrı kitap var)

25-Kitabül Havas: كتاب الخواص (Osman­lı­ca) Osman­lı­ca el yaz­ması olan bu eserde her konu­da denen­miş dua ve ter­ti­pler bula­bile­ceğiniz gibi çok sayı­da sev­gi aşk muhab­bet dua ve tıl­sım­ları da bula­cak ve muradınıza kavuşa­cak­sınız…

26-Kitabül Muaz­za­ma كتاب المعظمة (Osman­lı­ca) Adın­dan da anlaşıldığı gibi bu eser, Osman­lı­ca eski el yaz­ması ve muaz­zam bir eserdir… sev­gi muhab­bet, bereket, büyü, nazar, vb konu­lar­da denen­miş ter­ti­pler­le doludur…

27- Gizli Cevher­ler: تحف الْجوهرية Bu kitap büyük ve eşsiz bir alim tarafın­dan yazılmış ve aradığınız her konu­da ter­ti­p­leri bula­bile­ceğiniz oldukça kuvvetli bir kitap­tır.

28- Cevherül-Küşuf: جوهر الكشوف Bu kitabı­da yine bir önce­ki kitabı yazan alim kaleme almıştır. Aradığınız bütün aslı bozul­mamış cevher­ler bu kitabın içerisinde mev­cut­tur..

29- Aşk büyü­leri ve Çözümü: أَلسِحْرُ الْعُشَأقAşıkların sevgililer­ine kavuş­maları için asır­lar evvel tanın­mış büyük bir alim tarafın­dan yazılmış bu eserin tamamı denen­miş kuvvetli sev­gi muhab­bet cel­biye duaları ile doludur.. biz kuvvetli dua bula­madık demeyin.. bizi arayın…

30- السِّرُّ الرَّبَّانِي فِي عُلُُوم الْفَلَكْ وَالرُُّوحَانِي ‘Rûhânî ve felek ilim­lerinde sak­lı olan gizli sır­lar’

31-Şifrelerin çözümü, Hazinelerin anahtarları:حَلَّ الرُّمُوز مَفَاتِيح الْكُنُوزْ Bu kitabın neden bah­set­tiği adın­dan da anlaşıl­mak­tadır, bu sebepten ayrı bir açık­la­ma yap­maya gerek görmedik..

32- Cin ve Ruh Dav­et­leri: مشاهدة الأرواح الروحانية Adın­dan da anlaşıldığı gibi Ara­pça yazılı olan bu muaz­zam eser cin, ruh ve hadim dav­et­leri yap­mak için bulun­maz ve paha biçilmez bir hazinedir.. Beni zaman zaman arayıp cin dav­et­lerinde başarılı ola­madık­ların­dan dert yanan­lara bu eseri okuyup bun­da­ki denen­miş ter­ti­p­leri uygu­la­malarını hararetle tavsiye ediy­o­rum..

33- علم الاْسْرَارْ وَشِفَاءبِالْقُرْاَنْ ُوالدُّخُول فِي عالم الْجَانْ Sır­lar ilmi ve Kuran­la tedavi

34-‘Süleyman A.S’ın Mühürü ve Rûhânî ilim­ler’
خَاتَم سُلَيمَانِي وَالْعِلم الرُّوحَانِي adlı bu eserde aradığınız her konu­da kuvvetli ve denen­miş dualar mev­cut­tur.

35-Cin ve Şey­tan­ları Teshîr etmek تَسْخِيرُ الشَّيَاطِين
Bu kitap, cin dav­et­leri ve teshîr, tefrîk için çok sayı­da dua ve ter­ti­pler­le dolu.… Bu kitap bu işle işti­gal eden elinde bulun­ması gereken kitap­tır..

36- Kuranın sır­ları خَواص الْقُراَن فِي عِلاَج عِبَاد الرَّحْمَانْ Mısır­lı bir prof. tarafın­dan yazılmış denen­miş ter­ti­pler­le doludur..

37- Ilâcüs-Sıhrü Ve Târidül-Cân) عِلاَج السّحر وطَارِِِِدُالْجِنْ Cin­ler­den şikayeti olup­ta bir tğr­lğ diyar diyar gezdik­leri halde hastalık­ları­na çare bula­mayan­ların arayıp­ta bula­madık­ları neçiz bir eserdir..
38- Acây­ib (havas ilmi) Deniz (Bahrul-Karâib)بَحْرُ الغَرَائِب Bu kitap­ta piyasa­da olmayan değişik havas reçeteleri bula­cak­sınız..

39- Seçilmiş Mühür­ler (Mün­te­hıbül-Hutûm) مُنْتَخِب الْخُتُومْ

Bu kitap­ta piyasa­da olmayan değişik havas reçeteleri bula­cak­sınız..

40- Fay­dalar (El-Fevâid) الْفَوَائِدُ Fay­dalı bil­giler adlı bu kitap­ta havas ilmiyle alakalı gerçek­tende her konu­da oldukça fay­dalı havas reçeteleri­ni bula­bile­ceğiniz..

41-Haber Saati (Muhit­ti­ni Ara­bi Hz) مَجموعة ساعةالخَبَرْ Zat­en Muhyittin’i Arabi’nin adını duy­duğunuza ve bu Alim­in havas ilminin piri olduğunu bildiğinize..

42-Hazinetül Esrar خَزِينَةُ الاَسْرَارْ Bu kitabın­da elim­izde iki çeşi­di var ikisi de mat­baa baskısı.

A-Birisi 200 say­fa civarın­da

B-Diğeri ise 1300 sh civarın­dadır..

43- Vefk­ler اَلاْوْفَاقْ Vefk ve cel­biye mer­ak­lılarının müra­caat ede­cek­leri muaz­zam bir ara­pça eserdir..

44- (Mühecüd-deavât-Dav­et Metot­ları ) مهج الدّعوَات

45- (Mücer­re­bâtı İmâmiyye) مُجَرَّبَات الإِمَامِية Meşhur bir şey­hin yıl­lar yılı deneyip tecrübe ettiği bütün havas mec­muaları

46- (Tâcül-Mülûk) تَاج الْمُلُوك Bu mübarek eserin bir kıs­mı dualar vefk­ler tıl­sım­lar ve diğir bir kıs­mı­da kuş türü bazı hay­van­ların çeşitli organ­ların­dan havas ilminde han­gi konu­lar­da nel­er yapıla­bile­ceği­ni açık­layan — gözler önüne seren ben­z­eri olmayan bir eserdir..

47- (Mefâtîhul-Kayıb) Gayıbın Anahtar­ları مَفَاتِيحُ الْغَيبْ

48- (Gizli Sır­lar) (Esrârül-Hafiyye) الاَسْرَارالْخَفيّة

49- (Alemül-Ervâh) Ruh­lar âle­mi: عَالَمُ الاَرْؤَاحْ

50-Kuran ayet­leri ile cin ve sihir tedavisi اَيَات الْقُرْاَنْ فِي عِلاَجِ السّحْرِ وَالْجَانْ Cin­li ve büyülü hasta­lar için müra­caat ede­cek en mükem­mel eserdir…

51-Dur­run-Naz­im, Kuranın havası اَلدُّرُّالنَّظِيم فِي خَوَاص الْقُرْان الْعَظِيمْ kuran­la tedavi yol­ları, 114 surenin sır­ları icraat­ları… Müthiş fay­daları…

52- Şümusül envar شُمُوسُ الاْنْوَار كُنُوزُ الاَْسْرَارْ Bu eseri duy­muş­sunuz­dur. Fakat elin­izde olmaya­bilir. Çünkü değer­li şeyler altın mis­ali piyasa­da fazla bulun­ma­zlar.. Bu kitap asır­lar evvel düny­a­ca tanın­mış bir alim tarafın­dan 10 sene gibi oldukça uzun den­emel­er sonu­cu kaleme alın­mıştır.. Buda gös­teriy­or ki 10 sene­lik emek tama­men denen­miş hedefe isa­bet eden ter­ti­pler­le dolu bir emek­tir..

53-Cin dav­et­leri vak­ti ve saati الْجَوَاهِرُ الّلمَّاعَة إِسْتِحْضار مُلُوم الْجِنّ فِي الْوَقْت وَالسَّعَة Bu kitap­da; sev­gi, muhab­bet, aşk, her çeşit cel­biye, cin ve hadim ve kulak dav­et­leri, havas ilminin şart­ları ve sır­ları ve aradığınız her konu­da çeşitli ter­ti­pler bula­bile­ceğiniz eşsiz bir eserdir..

54-Deyre­bi-Bebir الدّيْرَبِي الْكَبِير Şeyh Ahmet Deyre­bi Hazret­lerinin tecrübe ettiği hep­si denen­miş her çeşit büyü­leri boz­ma ter­ti­p­lerinden tutun­da daha bir çok konu­da aradığınız dua ve azimet­leri bu kitap­ta bula­cak­sınız…

55- Er-Rah­metü Fit-Tıp اَلرّحْمَة فِي الطّب والْحَكْمَة Aradığınız her konu­da değişik dua ayet vefk ve azimet­leri bula­bile­ceğiniz kuvvetli bir eserdir..

56-Yıldı­zlar ve Tıl­sım­lar­da­ki Gizli sır­lar
السِّرّ الْمَكْتُوم في السِّحْرِ والطَّلاَسِمْ والنُّجُومْ Yazdığınız dualar, vefk­ler ve tıl­sım­lar tut­muy­or­sa mut­la­ka bu kitap­tan deneyin

57-Aşık­ların sevgililer­ine yapacağı AŞK BÜYÜLERİ سِحْرُ الْعُشَّاق ْ Sizde aşık­sanız bu kitabı hemen satın alınız

58- (Vasıfâtül-Cin­niyye) وصفات الْجِنِّيِّة

Cin­lerin Vasıfları, şekil­leri, kısım­ları ve bun­ların zarar­ların­dan korun­ma yol­ları

*************************************

59- (Ulûmül-Cân) علوم الْجانْ

Cin­ler hakkın­da kesin ve gerçek bil­giler, cin­lerin insan­lara bulaş­ma yol­ları ve onlar­dan korun­mak için en kuvvetli dualar…

*************************************

60- (Sârimül-Bat­târ) الصّارِِِمُ الْبَتّار، للسَّحرَةِالاْشْرَار

Papaz büyü­leri dahil her çeşit büyü­leri çözme yön­tem­leri ve dua ve ayetler..

**************************************

61- (Ilâcül-Cân, Minessıhri veşşeytân)
عِلاَج الإِنْسَان، مِنَ السّحر والشّيْطَان

Sihir ve şey­tan­dan kur­tul­ma ve korun­ma yol­ları.

**************************************

62- (Ilâcül-Meshûr) علاَج المسْحُور، بالْقُرْانِِِ الْماثُور Kur’an ile her çeşit büyü ve bağlılık­ları çözme konusun­da baş vura­bile­ceğiniz en kuvvetli eser..

***************************

63- Mücer­re­bâtı Gazâlî: مُجَرَّبَات غَزَالِي İmam Gaza­li Hazretleri’nin bu muaz­zam eseri hav­vas cami­asın­da çok meşhur­dur.. çok insanın arayıp­da bula­madığı sev­gi aşk muhab­bet ter­ti­p­lerinden tutun­da bu kitap­ta bir yok yok…

*****************************************

64- دّرّ المَنْظُوم (Dür­rül-Manzûm) Diye­bilir­im­ki 700 say­fanın üzerinde olan bu arabça ori­ji­nal baskılı eser elim­izde­ki en kuvvetli eser­ler­den biri­sidir. Mesela; kitabın içerisinde 100 tane sıcak­lık, 100 tane müste­hak olan­lara soğuk­luk vb. aklınıza gelebile­cek oldukça çok ter­ti­pler­le doludur.. Bu eserin için­de­ki ter­ti­p­leri deneyen­ler kesin­lik­le boşa çık­madığını ve hedefe isa­bet ettiği­ni çok muaz­zam bir eser olduğunu söyle­mek­te­dirler..

65-Et-Tıb­bır-Rûhânî, Lil-Cis­mil-İnsânî (İnsan bedeni için gerek­li olan ruhani tıp adlı bu nadide eseride aldığınıza piş­man olmay­a­cak­sınız)

66-El-Hutûm (Mühür­ler) adlı bu eser 1000 say­fadan fazladır. Mod­ern bir Ara­pça ile yazılan bu kitap ta aradığınız bir çok konunun detay­larını bula­cak mev­cut vefk­ler, tıl­sım­lar , dua ve ter­ti­p­leri kul­lanıp mem­nun kala­cak­sınız.…

67-Hik­met Usulünün Kay­nağı: منبع اصول حكمة Bu kitap oldukça muaz­zam bir kitap­tır.. Cin ve ruh dav­et­leri, büyü ve nazar iptal­leri, sıcak­lık, soğuk­luk, her çeşit hastalık vb konu­lar­da oldukça çok değişik ter­ti­pler bula­bile­ceğiniz muhteşem bir kitap­tır.…

68-Resail Bu Ara­pça eser bazı büyük İslam alim­lerinin eski elyaz­ması Ara­pça kita­pların­dan yine sade Ara­pça ile kaleme alın­mıştır.. Her çeşit sıcak­lık vb dualar ter­ti­pler mev­cut­tur..

69- Cevher ün-Nefis: Bu kitap sadece ve sadece sevgiliyi ve eşleri bir­bir­ler­ine ısındır­ma vb konu­lar­da denen­miş en kuvvetli dua ve ter­ti­pler­le doludur.

70-Cin Çarp­ması: مداهخل الشيطان Cin­lerin insan­lara bulaş­ma yol­ları ve bun­lara karşı önlem­ler ve cin­li has­tadan cini çıkar­mak vb konu­lar­da kuran ve sün­net­ten tedavi meto­du…

71-Tal­iğ Name (Baht Name) طالع نامة (Osman­lı­ca eski el yaz­ması eser) Baht name isim­li bu kitap hem yıldız name ben­z­eri, insan­ların durum­larını anlatıy­or ve hem de her çeşit sev­gi, korun­ma vb konu­lar­da dua ve tıl­sım­lar veriy­or.

72-Kuran­dan İlaçlar المعالج القرآنية Dok­to­ra git­tiğimizde nasıl her hastalık için ayrı ilaçlar alıy­or­sak işte bu muaz­zam kitap da; her çeşit büyü şekil­leri­ni ve bu büyü­leri de kuranı ker­im­den değişik ayetler­le çözme metot­larını pratik olarak anlat­mak­tadır. Hat­ta oku­nacak ayet­leri de kuranı ker­imde­ki gibi hareke­li ve oku­naklı bir şek­ilde yazmıştır..

73- Cel­biye جلبية Cel­biye-Elyaz­ması ve Osman­lı­ca eski bir eser aşk bağla­ma vb her konu­da ter­ti­pler mev­cut­tur..

74- Yıldı­zların Sır­ları ve Muhab­bet ter­ti­p­leri سرارالنجوم والمحبة (Osman­lı­ca) ا Bu Osman­lı­ca-El yaz­ması olan kitap­ta, Yıldız name, sev­gi ve muhab­bet duaları ve çeşitli dua ve ter­ti­pler mev­cut­tur..

75- Yüce sır­lar السِّرُّ الْجَلِيلْ Bu kitap­ta­da havas ilmi­zle alakalı değişik konu­lar­da mücer­reb vefk­ler azimetler ve ter­ti­pler mev­cut­tur..

76- Yahu­di Büyü­leri Çözümü: سحر اليهود Ara­pça ve el yaz­ması adın­dan zat­en ne olduğunu anladınız sanırım..

77- Acayip Büyüler ve Çözüm­leri (3 cilt): سحر العجييب Aradığınız her çeşit acayip büyü­leri bu eserde bula­cak­sınız…

78-Önem­li Sır­lar أسرار الأهم (Osman­lı­ca) Bu eser, Osman­lı­ca el yaz­ması olur gerçek­ten bazı önem­li sır­lara ışık tut­mak­tadır.. Ayrı­ca en kuvvetli büyü­leri çözen sürhu­bat dualarıy­la doludur…

79-Kara Büyü (El yaz­ması)

80-Fal Kitabı (Osman­lı­ca) تفاء النامة Fal mer­ak­lıları için bu kitap­ta çok çeşitli ter­ti­pler mev­cut­tur…

81-Remil Kitabı (Osman­lı­ca) رمل كتابي Değişik ve kolay bir remil kitabıdır.

82- Sır­lar İlmi (Osman­lı­ca) كَنْزُ الاْسرَارْ Gizli sır­lar­la dolu bir havas mec­muası..

83-Dav­et Nâme (Osman­lı­ca) دَعْوَتْ نَامَة Açık bir şek­ilde cin­leri dav­et metot­larını anlat­mak­tadır..

84-Şem­sül Ma’rif: Arapça’dır. piyasa­da satılan Türkçe de ben biz­zat inceled­im çok sayı­da eksik yan­lış ve hata­lar var Biz­den ori­ji­nali­ni temin edip bu muaz­zam eserin denen­miş ter­ti­p­ler­ine sizde bir göz gezdirin…

85- İbtali Sihir -: (Osman­lı­ca) Eski meşhur bir Seyyid tarafın­dan kaleme alın­mıştır. El yaz­ması ve adın­dan da anlaşıldığı gibi her çeşit büyü-sihirleri tem­i­zle­mek batıl kıl­mak (batıl name) ve korun­mak için yazılmış değer­li bir eserdir..

86- Yıldız­name: (Osman­lı­ca): Yıldız­nam­eye bak­mak, hay­atını dos­tunu düş­manını mer­ak eden­lere osman­lı­ca mat­baa baskısı yıldız­name kitabı…

87- Ruhani İlim­ler

88-Kara Büyü ve Çözümü (Mat­baa Baskısı) السّحر الاسود herkesin kork­tuğu kara büyüler nasıl han­gi ayetler­le çözüle­cek, işte size pro­fesy­onel bir kitap

89- Çevirgel Duası ve Büyü iptal­leri (Osman­lı­ca-Baaskı)

90- Cin ve büyüye karşı herkesin ken­di çözümü

91- Ilacül Kafi — Devaül Vafi

92-Ilmül-Batın ve Sır

93- Mücerrebat’ı Sadred­din Efen­di: (Osman­lı­ca-Elyaz­ması)

94- Yıldız­name (Osman­lı­ca)

95- Yıldız­name (Ara­pça 400 küsür say­fa)

96- Ken­zül Envar (كنز الأنوار) Çeşitli ruhani ilim­ler, harflerin ve vefk­lerin sır­ları, remil, han­gi saat­te han­gi ter­ti­p­lerin hazır­lanacağı­na dair detaylı açıklama,vefk ilmi, harf ilmi, tıl­sım ilmi, felek ilmi ve daha bir çok konu­lar­da aradık­larınızı bula­cak­sınız…

98- Remil İlminin Usul ve Kural­ları: اصول علم الرمل Bu kitap muaz­zam bir şek­ilde tane tane remil ilmi­ni ve kural­larını usul­leri­ni remil atılış şekil­leri­ni en ayrın­tılı biçimde anlatıyor.Tane tane oku­nan fasih Arabça ile yazılmıştır..

Ayrı­ca bu kitap­ta meşhur berhetiyye duasının şer­hi, çalın­tıyı ve hırsızı tespit vb konu­lar­da muhtelif denen­miş ter­ti­pler mev­cut­tur…

99- El Falı قرائة الكف El falı­na mer­ak­lı olup ken­di hay­atın­da­ki tüm olay­ları evlen­meleri ayrıl­maları, hastalık­ları, sür­pri­z­leri ve daha mer­ak edilen bir çok şey­leri ken­di elin­de­ki çizgilerde görüp oku­mak isteyen kim­sel­er için bu kitap bulun­maz bir hazinedir…

100- Ten­bi­hül Gafil­in تنبيه الغافلين Dua, zikir ve ibadet kitabı

101- Bitkisel İlaç Kitabı: (Osman­lı­ca, Mat­baa Baskısı) Asır­lar evvel yazılmış oldukça eski olan bu kitap 600 say­fa civarın­da.. Biliy­or­sunuz her hastalık sadece dua ile tedavi edilemiy­or.. Bazı hasta­lar için tıp­ta olduğu gibi mut­la­ka bitkisel ilaçlar gerekiy­or… Tama­men zararsız olan bu bitkisel ilaçlar her hastalık için yüzlerce bel­ki de bin­lerce çeşi­di ile bu güne kadar halk hekim­leri tarafın­dan denenerek bizlere ulaşmıştır… Elimde­ki bu kitap bel­ki de piyasa­da bulun­mayan senel­er evvel hakkın rah­me­tine kavuşan bir Allah dos­tu­nun vasiyeti üzer­ine bana ulaşmıştır.. Fakat çok net bir okunuşu vardır. Mat­baa baskısıdır. Aza­cık Osman­lı­ca-Eski Türkçe bilen herkesin okuyup isti­fade ede­bile­ceği bir eserdir..

102- Şifa Mucize­si: معجزة الشفاء Kuran­la, bal­la, çörek otuy­la mey­dana gelen şifa mucizesi­ni anla­tan çok fay­dalı bir eser.

103- Hip­noz Kitabı: Hip­noza mer­ak­lı insan­lar çok fazla olduğu için bu muhteşem eseri de buraya ilave ediy­o­rum.. Ara­pça olan bu eser hip­nozun fay­dalarını ve hip­no­zla tedavi yön­tem­leri­ni herkesin anlay­a­cağı şek­ilde tane tane anlat­mak­ta olan çok fay­dalı bir eserdir…

104- Mukad­dime: Meşhur ünlü islam, devlert adamı büyük alim ve aynı zaman­da tar­i­hçi olan İbn-i Haldun’un asır­lar evvel 1377 tar­i­hinde dünya tar­i­hi ve düşünce­si hakkın­da yazdığı çok meşhur bir eserdir.. Bu kitap­ta cin ve Hud­dam elde etmek, o cin­lere iste­nilen işleri yap­tır­mak hat­ta imti­han soru­larını dahi cin­lere çaldır­mak için ibni Haldun’un kitabı­na yazdığı ve tavsiye ettiği meşhur dua bu kitap­ta mev­cut­tur..

105- Cin ve Şey­tan­dan Korun­ma Yol­ları: تحصينات الإنسان Cin­lerin rahat­sız ettiği ve diyar diyar gezdik­leri halde dok­tor­lar­dan ve hocalar­dan bir şifa bula­mayan oldukça çok muz­darip has­ta vardır.. İşte bu çare­si­zler için hazır­lan­mış eşsiz arabça bir eserdir…

NOT: Geçi­ci bir süre için belirlediğimiz fiy­at­ları biz­den isteye­bilirsiniz Fakat bu fiy­at­lara pos­ta ücret­leri­ni ilave ediy­oruz..

Ayrı­ca 5 adet kitap alan­lara % 5 indirim

10 adet kitap alan­lara % 10 indirim

20 adet kitap alan­lara % 20 indirim

30 adet kitap alan­lara % 30 indirim

40 adet kitap alan­lara % 40 indirim

50 adet ve daha fazla kitap alan­lara % 50 indirim uygu­luy­oruz…

Daha elim­izde buraya yaz­madığımız çeşitli eser­ler mev­cut­tur… Bun­lar­dan satın almak isteyen­ler biz­im­le irt­iba­ta geçe­bilir­ler.…

Yorum ve sorun­larınızı bek­liy­oruz.

* zorun­lu alanı gös­terir