Dua ve Tılsım Hazinesi

Dua ve Tıl­sım Hazi­ne­si

BU BÖLÜME DUA VE TILSIM HAZİNESİ ADLI ESERİMİZDEN BAZI KUVVETLİ TERTİPLERİ EKLEYECEİZ!

1- Ayrılanları birleştirme ve muhabbet tertibi

Alt­ta gelen mübarek vefk iki adet yazılır ve bir­in­cisi­ni kişi üzerinde taşır diğeri­ni de bakır lev­haya yazarak ateşeatıp yakarsa sevdiği yada evi­ni, yuvasını terk edip giden kimse sıcak bir sev­gi ile geri dön­er gelir. Bu vefk hintli bir alim­in farsça yazılı eski eserinden alın­mıştır. (Bu tert­ibi Türkçe’ye Pak­istan­lı ‘Seyyid Nime­tul­lah Haşi­mi’ adlı bir ahbabımız ter­cüme edip eser­im­ize ekle­mem­izi tavsiye etmiştir. Yardım­larını biz­den esirgemediği için Allah kendi­lerinden razı olsun) Not: vefk ‘Dua ve Tıl­sım Hazi­ne­si’ adlı eserdedir.


2- Aşk ve Celbiye

Aşağı­da gelen vefk Pazar gününün muhab­bet saatinde koyun yada kuzu­nun kürek kemiğine yazılır ve ateşte yakılr­sa der­hal bek­le­nen aşk ve cel­biye hasıl olur. Tecrübe edilmiştir.
Not: vefk ve dua ‘Dua ve Tıl­sım Hazi­ne­si’ adlı eserdedir.


3- Ezber gücünün artması için:

Sal­ih­ler­den Hişam İbni Kel­bî hazret­leri şöyle buyu­rur: oğlum kur’anı ezber­lemk­te güçlük çekiy­or yada ezberlediği­ni çabuk unutuy­or­du. Bir gece rüyam­da bir Allah dos­tu bana alt­ta­ki tar­ifeyi öğret­ti.

Ezber gücü zayıf olan kim­sel­er yada okuduğu ezberlediği şey­leri çabuk unutan­lar için aşağı­da gelen ayeti ker­imel­er miskian­ber mürekke­bi ile eşref bir saat­te iki adet yazılır. Bir­in­cisi tem­iz bir kağı­da yazılır ve unutkan yada ezber gücü zayıf olan kimse üzerinde taşır. İkin­cisi de tem­iz bir kab içeri­sine yazılır. Sabahları (yedi sabah) o dudan içerse ezber gücü artar, duy­duğunu, okuduğunu daha çabuk hafıza­sın­da tutar, zihin açık­lığı ve başarı elde etmiş olur. Bu ter­tip en azın­dan okul çağın­da olan çocuk­larımız için çok fay­dalı ola­cak­tır.

Yazıl­ması tavsiye olu­nan ayetler ‘Dua ve Tıl­sım Hazi­ne­si’ adlı eserdedir. esere müra­caat edi­niz

Bu bölüme inşal­lah kitabın fihris­ti­ni yani için­dek­il­er kıs­mını ekleye­ceğiz.