Cinli Hastalar

Cinli Hastalar ve Tedavisi Dünyada bir ilki başlattık!

Cin­ler gözle görülmeyen ruhanî var­lık­lardır. Cin­leri ancak çarpılan, onlar­la rahat­sı­zlık geçiren insan­lar göre­bilir­ler. Onlar­da gerçek hal­lerinde değil ya insan yada çeşitli hay­van­lar şek­linde görür­ler.

Cin­lerinde erkek ve dişi­leri vardır. Onlar­da yer ve içer­ler, ürerler ve her can­lı mahluk gibi ölür­ler. Akıl ve irade sahibidirler. Onlar da insan­lar gibi emir ve yasak­lara uymak Allah’a ibadet etmek için yaratılmışlardır. Kuran da Allah ”Ben insan­ları da cin­leri de ancak bana ibadet etsin­ler diye yarat­tım” buyur­mak­tadır. İnsan­ların Peygam­ber­leri onların­da peygam­ber­leridir. Cen­netle de nimetlendirile­cek­leri olduğu gibi Cehen­nem­le de azab­land­ırıla­cak olan­ları vardır. Kafir cin­ler insan­ların zayıf anlarını bek­ler­ler ve bu anda insanın zih­nine girm­eye çalışır­lar.

Bu zayıf anlar ise aşırı korku, aşırı sinir, aşırı yorgun­luk aşırı stres, sıkın­tı bunalım, aşırı üzün­tü, aşırı sev­inç vb anlarıdır. Bu anlar­da insanın zih­nine girme­si insanın onlara çarpılıp yenik düşme­si halidir. insan­ların sihir büyü yap­tığı gibi cin­lerde sihir ve büyü yaparlar. Cin­lerin durağı yaşadığı başlı­ca mev­ki ve mekan­lar mezarlık­lar, yol kenarları, çöplük­ler, ağaç dip­leri, su kenarları, yıkılmış virane harabe yer­ler, kur’an okun­mayan evlerin tavan­ları vb yer­lerdir. Cin­lerin azık­ları: Cin­lerin başlı­ca yiye­cek­leri; kuru­muş tezek, kemik parçaları, tuz, ve besme­le­siz bırakılan her yiye­cek. Bir rivayete göre cin­ler yeme­zler sadece kok­la­mak­la gıdalanır­lar.

Cin­ler­den bahseden bazı ayetler: Kuran­da özel olarak cin­ler­den bahseden CİN SURESİ vardır.

De ki: Cin­ler­den bir toplu­luğun din­leyip de şöyle söyledik­leri bana vahy­ol­un­muş­tur: ”Gerçek­ten biz, hârikulâde güzel bir Kuran din­ledik. Doğru yola iletiy­or, ona iman ettik. Kim­seyi Rab­bimize asla ortak koş­may­a­cağız. Hakikat şu ki, Rab­bimizin şânı çok yücedir. O, ne eş ne de çocuk edin­miştir. Doğrusu biz­im beyin­siz olanımız, Allah hakkın­da pek aşırı yalan­lar uydu­ruy­or­muş. Hal­bu­ki biz, gerek insan­lar gerekse cin­ler Allah hakkın­da asla yalan söyle­me­zler, san­mıştık. Su da gerçek ki, insan­lar­dan bazı kim­sel­er, cin­ler­den bazı kim­selere sığınır­lardı da, onların taşkın­lık­larını art­tırır­lardı. Onlar da sizin sandığınız gibi, Allah’ın hiç kim­seyi tekrar dirilt­meye­ceği­ni san­mışlardı. Doğrusu biz, göğü yok­ladık, fakat onu sert bekçil­er­le, alevli kıvıl­cım­lar­la doldu­rul­muş bul­duk. Hal­bu­ki, biz onun bazı kısım­ların­da din­le­mek için otu­ra­cak yer­ler (bulup) otu­ruy­or­duk; fakat şim­di kim din­le­mek isterse, ken­disi­ni gözetleyen bir alev huzme­si buluy­or. Bilmiy­oruz, yeryüzün­dek­ilere kötülük mü murat edil­di, yok­sa Rab­leri onlara bir hayır mi dile­di? Gerçek­ten biz, -kim­imiz Sâlih kişil­er, kim­imiz ise bun­lar­dan aşağı­da olmak üzere- tür­lü tür­lü yol­lar tut­muş­tuk. Şu gerçeği şüph­e­siz anladık ki, biz yeryüzünde bulun­sak da Allah’ı âciz bıraka­may­a­cağız, baş­ka yere kaç­mak­la da elin­den kur­tu­la­may­a­cağız. Doğrusu biz, o hidayeti işit­ince ona iman ettik. Kim Rab­bine iman eder­se, artık ne bir eksik­liğe uğratıl­masın­dan ne de hak­si­z­lik edilmesin­den korkar. İçimizde, tes­limiyet gösteren­ler de var, hak yoldan sapan­lar da var. Tes­limiyet gösteren kim­sel­er, doğru yolu arayan­lardır. Hak yoldan sapan­lara gelince, onlar cehen­neme odun olmuşlardır.” (Cin Sure­si 1–15)

Aldat­mak için bir­bir­ler­ine cazip sözler fısıl­dayan cin ve insan şey­tan­larını her peygam­bere düş­man yap­tık. Bu şey­tan­lar ahirete inan­mayan­ların kalbi­lerinin o sözlere yönelme­si, ondan hoşnut olması ve kendi­lerinin isledik­leri suçları islemeleri için böyle yaparlar. Rab­bin dile­sey­di bunu yapa­ma­zlardı, sen onları ifti­raları ile başbaşa bırak.” (Enam Sure­si 112–113)

” Allah hep­si­ni toplay­a­cağı gün, “Ey cin toplu­luğu! İnsan­ların çoğunu yoldan çıkardınız” der, insan­lar­dan onlara uymuş olan­lar, “Rab­bimiz! Bir kıs­mımız bir kıs­mımız­dan fay­da­landık ve bize tayin ettiğin surenin sonuna ulaştık” der­ler. “Cehen­nem, Allah’ın dileme­sine bağlı olarak, temel­li kala­cağınız durağınız” der. Doğrusu Rab­bin hakimdir, bilendir. Zal­im­lerin bir kıs­mını, kazandık­ların­dan ötürü diğer bir kıs­mı­na böylece musal­lat eder­iz. “Ey cin ve insan toplu­luğu! Size ayet­ler­i­mi anla­tan, bugün­le karsılaş­mamız­dan sizi uyaran peygam­ber­ler gelme­di mi?” “Ken­di hakkımız­da şahidiz” der­ler. Dünya hay­ati onları aldat­tı da inkâr­cı olduk­ları­na, ken­di aleyh­lerinde sahih­lik ettil­er.” (En’am Sure­si 128–130)

Cin­leri öz ateşten yarat­tı. O halde, Rab­binizin nimet­lerinden hangisi­ni yalanlayabilirsiniz?”(Rahman Sure­si 15–16)

” Sabah gidişi bir aylık mesafe, aksam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman’a (onun emrine) verdik ve onun için erim­iş bakırı kay­nağın­dan sel gibi akıt­tık. Rab­binin izniyle cin­ler­den bir kıs­mı, onun önünde çalışırdı. Onlar­dan kim emrim­iz­den sap­sa, ona alevli azabı tat­tırırdık. Onlar Süleyman’a kalel­er­den, heykeller­den, havu­zlar kadar (geniş) leğen­ler­den, sabit kazan­lar­dan ne dil­erse yaparlardı. Ey Davut aile­si! Şükredin. Kullarım­dan şükre­den azdır! Süleyman’ın ölümüne hük­met­tiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneği­ni yiyen bir ağaç kur­du gös­ter­di. (Sonun­da yere) yıkılın­ca anlaşıldı ki cin­ler gaibi bilsel­er­di, o küçük düşürücü azap içinde kalma­zlardı. ” (Sebe Sure­si 12–14)”

Cin­leri öz ateşten yarat­tı. ”

Cin­leri de daha önce zehirli (duman­sız yalın) ateşten yarat­mıştık.”


Üzerinizde rahatsız eden cinler varmı?

- Has­ta­da hep bir tedir­gin­lik, uyuşuk­luk, tem­bel­lik

- Takip ediliy­or­muş hissi

- Yal­nı­zlık­tan kork­ma ve tedir­gin olma.. (bazıları da tam ter­sine yal­nı­zlığı sev­er ve odaları­na kapanır­lar, kal­a­balık­lar­dan hoşlan­ma­zlar)

- Uyku esnasın­da kork­ma, sıçra­ma, bağırarak uyan­ma,

- Uyku­da yük­sek­ler­den atıl­ma-düşme-uçma (sık sık olan­lar)

- Uyku esnasın­da diş­leri gıcır­dat­mak..

- Uyku esnasın­da ter­lemek (oda sıcak­lığı yada giy­diği şeyler­le alakalı olmayan hallerde)

- Boğu­luy­or­muş gibi olmak (boğazını sıkıy­or­lar­mış hissi)

- Sabahları uyanın­ca ellerde kol­lar­da (genelde sol kol­da) uyuş­ma

- Akşam yatağı­na yat­tığın­da uyuya­ma­ma sağa sola dönüp dur­ma, saba­ha karşı uykuya dal­ma, sabahları da uyanıp kalka­ma­ma hali..

- Kasık­lar­da ağrı yada şişkin­lik..

- Vesvese hal­leri…

Mesela; bazıları evden dışarı çıkıp içeri girse elbis­esinin hat­ta tüm beden­lerinin kir­lendiği his­sine kapılarak elbiseleri­ni değiştirir­ler ve banyo yaparlar… Bazılarının der­di prob­le­mi de su ile; devam­lı banyo yap­mak ister­ler saatlerce bany­o­da kalır­lar, saatlerce elleri­ni yıkar­lar.

.…..

yukarı­da­ki belir­til­er­den bir veya bir kaçı üzerinizde mev­cut­sa ve sizi artık aşırı rahat­sız etm­eye devam ediy­or ve dok­tor­lar­dan­da bir çare bula­madıysanız biz sizlere sev­erek yardım­cı olmaya devam ediy­oruz.. Birde bizi arayın!!!

Değer­li ziyaretçi­ler­im

Kuran­da cin­ler­den bahseden daha birçok ayet vardır. Bura­da özetle­m­eye çalıştığımız konu cin­lerin var­lığı ve bun­lar­dan Müs­lü­man olmayan­ların insan­ların aley­hine çalışıp insan­lara zarar ver­meleridir. İşte böyle onların zararı­na uğray­a­cak bir duru­ma düşmemek için tek yap­mamız gereken yüce Mevla’nın muhafaza ayet­leri­ni sıkça tilavet etmem­izdir. Eğer bu ayet­leri her gün okuyamıy­or­sak şart­ları­na uygun olarak hayır­lı gün ve saat­te yazıp yanımız­da bulun­dur­mamız gerekir.

İşte biz böyle durum­lar­da sizlere hizmet etmek için seve seve bu göreve hazırız. Biz­leri hiç çek­in­meden arayıp yardım isteye­bilirsiniz. Bizde yüce Mevla’nın lut­fu kere­mi ile siz­lerin bu vb prob­lem­lerinizin halledilme­sine ve şifanıza vesile ola­cağımız­dan emi­niz. Ted­bir biz­den takdir ve şifa yüce Rab­bimiz­dendir… Allah hep­imizin yardım­cısı olsun.…
Medyum Mısır­lı Mustafa Hoca

200 den Fazla Kitap İçin Buraya Tık­layınız!

E-Mail: info­ho­ca @gmail.com