Çalışmalarımız

ÇALIŞMALARIMIZ

Çözümünde fay­dalı ve başarılı olduğu­muz konu­lar­dan bazılarını çalış­malarımız başlığı altın­da şöyle sıralaya­bil­i­riz!

Çalışmalarımız, korku, nazar, aile geçimsizlikleri, büyülü ya da cinli hastalar, ailesinden uzaklaşanlar, sevgi muhabbet arayanlara başarılı bir şekilde yardımcı oluyoruz. rahatlıkla arayabilirsiniz.

Çalış­malarımız, korku, nazar, aile geçim­si­z­lik­leri, büyülü ya da cin­li hasta­lar, ailesin­den uza­k­laşan­lar, sev­gi muhab­bet arayan­lara başarılı bir şek­ilde yardım­cı oluy­oruz. rahatlık­la araya­bilirsiniz.

*** Çalış­malarımız esnasın­da yap­tığımız tespitler­den birisi de korku prob­le­mi yaşayan insan­lar neredeyse ön sıralar­da gelme­sidir, (bazı insan­lar vardır ki bun­lar, her şey­den korkar­lar- mesela tele­fon çal­sa yada kapı çal­sa aca­ba kötü haber mi gele­cek, yol­da yürüse birisi takip ediy­or zanned­er, hat­ta evinin içinde tuvalete bile yal­nız gide­meyen, karan­lık­ta yal­nız uyuya­mayıp saba­ha kadar ışığı açık bırakan nice hasta­ların bu dert­lerinden kur­tul­maları­na şimdiye kadar vesile olduk ve bun­dan son­ra­da mem­nuniyetle devam ede­ceğiz
 
 *** Nazar, Peygam­ber efendimiz “Nazar deveyi kazana, insani mezara gön­derir” buyur­mak­tadır. Nazar insani anın­da hal­si­zleştirir, eli kolu bir ise güce kalk­maz. Hat­ta her hastalığı vere­bile­ceği gibi hadisi şerifte buyu­rul­duğu gibi ölüme kadar götürür.
 *** Aile geçim­si­z­lik­leri; Birçok ailede aşırı huzur­su­zluk var. Bu huzur­su­zluk­ların bir kıs­mı büyü­den ve nazardan kay­naklanıy­or. Allah’ın inayeti ile böyle huzur­su­zluk­ların ortadan kalkıp yeri­ni sev­gi, hoşgörü ve muhab­bete bırak­ması için denediğimiz, tecrübe ettiğimiz kuvvetli dualarımız  var. Kime bun­ları yazdık­sa bizi hediyeleri ile ziyarete geliy­or­lar, gele­meyen­lede tele­fon­lar­la arayıp teşekkür ve takdir ediy­or­lar.
 *** Uykusu­zluk, bazı insan­lar düzen­li uyuya­ma­zlar. Bunun içinde denen­miş ayet ve dualar mev­cut­tur.
 
 *** Evham -Vesvese ve Tıb­bın tedavi edemediği depresy­on ve ruh­sal bunalım­lar…
 
 *** Aile geçim­si­z­lik­leri ve bir­birine dargın eslerin barış­maları ve huzurlu bir ortam­da istik­bal­leri­ni devam ettire­bilmeleri…
 
 *** Öğren­ci­lerin der­s­lerinde ve imti­han­ları da basar­ili olmaları ve zihin açık­lığı için..
 
 *** Yapılan Sihir — Büyü (mus­ka) veya nazar sonu­cu nasi­bi kapalı olup evlen­e­meyen erkek ve bayan­ların kıs­met­leri açılıp hayır­lı yuva kur­maları için…
 
 *** Kendi­ler­ine büyü yapılan kim­selerin üzerinde­ki büyünün iptal edilme­si için ..
 
 *** Ticari hay­at­ta basar­ili ola­mayan isleri ters giden kim­selerin kazançlarının art­ması ve islerinin yol­u­na girme­si, bol rızık ve berekete kavuş­maları için…
 
 *** Geçmeyen kro­nikleşmiş bas ağrıları için…
 
 *** Sübyan illetinden dolayı çocuğu olmayan yada yaşa­mayan hanım­lar için..
 
 *** Sihir ve bağlılık­tan dolayı cin­sel bir­leşmede bulu­na­mayan­lar için…
 
 *** Hay­al gören, kulağı­na sesler gelen, düşüp bayılan, nöbet geçiren hasta­lar için…
 
 *** Uyu­mayan, ailesi­ni huzur­suz eden veya çarpıl­ma sonu­cu havale — nöbet geçiren küçük çocuk­ların düzelme­si ve sağlığı­na kavuş­maları için, 30 yılı aşkın zaman­dan beri hazır­ladığımız ter­ti­pler­le elhamdülil­lah hemen hemen her defasın­da başarılı olduk…

Korku, Nazar, Fal, Sübyan

Korku, Nazar, Fal, Sübyan, Aile geçim­si­z­lik­leri vb konu­lar­da başarılı çözüm­ler üretiy­oruz.

** Fal, (Fal­cı), kahve falı, suya bakan, hat­ta; papaz ve kahin, (Cin) cin­ci, Baki­ci (bakım­cı), görücü, medyum-medium’lara ihtiy­acı olan­lar biz­leri her an araya­bilir­ler. O konu­lar­da gereken yardımı yapıy­oruz.  Büyü iptali için Papaz, Kahin vb arayan­lar ise mut­la­ka bize müra­caat etsin­ler. Çünkü böyle kötü büyü­leri de Cenâbı Mevlâ’nın yardım ve inâyeti ile yap­tık­ları büyü­leri de çözüp iptal ediyoruz…Yoksa kesin­lik­le büyü filan yap­mıy­oruz. Gele­cek­ten haber verme diye bir hüner­im­izde ola­maz. Gele­ceğe ait bil­gilerde yine Kuran da yasak­lan­mÖıştır. Ver­ilen bil­giler sadece hava raporu gibi tah­min­den ibaret­tir. Zat­en Allah ve Resulüne inancı olan Kuran a inanan kimse böyle bir şeye (sihir ve kehanete) teşeb­büs ede­mez. Peygam­ber efendimizde hadisi şer­i­flerinde 7 büyük günahı sıralarken bun­ların arasın­da büyü-sihir yapanı da ayni kat­e­gori içeri­sine koy­muş­tur.
 
 *** Önem­li bir konu daha vardır ki oda,  eşler ve çiftler arasın­da yıldı­zların ve karak­ter­lerin barışıp barış­ma­ma mese­lesi­ni bana çok fazla soruy­or­lar buda tecrü­bel­er yoluy­la sabit ve önem­li bir mevzudur. Bu konu­da arayan­lara da detaylı bil­giler veriy­oruz. Müra­caat etm­eniz halinde her çeşit manevî prob­lem­lerinizde yardım­cı ola­cağız ve inşal­lah mem­nun kala­cak, duacı olacaksınız.Almanya için­den arayan­lar için:    
Cep: 0176,20 01 53 08
Almanya dışın­dan ve Türkiye­den arayan­lar için:
Cep:0049,176,20 01 53 08

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir