Büyü ve deniz geçmek

Büyü ve deniz geçmek

Bazı insan­lar vardır ki, deniz geçince büyü bozu­lur, cin bırakır der­ler. bu sözün batıl ve yalan olduğunu şu hadisi şerif açık­la­mak­tadır. ” İblis (kafir cin) tahtını denizin üzer­ine kur­muş­tur. Son­ra bir­lik­leri­ni gön­derir. Bu bir­lik­lerin içerisinde en üstün olanı iblise en yakın olanı yani en büyük fitne fesat çıkar­tanıdır. insan­lara zarar ver­mek için etrafa dağılan cin guru­pların­dan birisi geri gel­erek baş iblise ben şöyle şöyle yap­tım der. iblis onu din­ledik­ten son­ra, ona; sen hiç bir şey yap­mamışsın der.

son­ra diğer sırada­ki kafir cin gel­erek ben git­tim bir insanı eşin­den ayırdım der. Bunu duyan iblis hemen sen ne güzel bir iş yap­tın (en iyi işi sen yap­tın der ve onu ödül­lendirir)

Bu hadis­ten de detaylı bir şek­ilde anlaşılıy­or ki, büyü ve cin rahat­sı­zlığı olan kimse deniz geçince büyüde bozul­maz cinde yakasını bırak­maz. çünkü cinin mekan­ların­dan biri­side denizin üstüdür ve büyüde cin­lerin yardımıy­la tutar.. Böyle bir sıkın­tınız olun­ca bize müra­caat edi­niz..