Büyü çözme şekilleri

BÜYÜ ÇÖZME ŞEKİLLERİ

(Mısırlı Mustafa Hoca / Manevi Rehber) 

Çok çeşitli büyü çöz­menin çeşitli şekil­leri vardır.

Büyü / Sihir çözme, Cinli hasta tedavi etme, ayrılanları kavuşturma, sevenleri birleştirme gibi durumlarda bizleri arayınız.

Büyü / Sihir çözme, Cin­li has­ta tedavi etme, ayrılan­ları kavuş­tur­ma, sev­en­leri bir­leştirme gibi durum­lar­da biz­leri arayınız.

Büyü çözmek için en etk­ili şek­il; bir bar­dak suya ve büyülü kimse üzer­ine 3 yada 7 gün Sevgili Peygam­ber­im­izin kendi­lerinin okuduk­ları ve bizlerede tarif ve tavsiye ettik­leri Kur’anı ker­imde­ki  ayet ve duaları okunur. Has­ta bu sudan içer, eli­ni ve yüzünü siler. üç yada yedi günün biti­mind­ede artan suyu çoğaltıp banyo yapar. fakat bu banyo suyu­da tuvalet vb yer­lere değil, besmele ile bir ağaç yada duvar dib­ine dökülür.  

Eğer has­ta yakın­da değil ve üzer­ine oku­mak­ta mümkün olmuy­or­sa ne yapıl­ması gerekir?

İşte bu durum­da aşağı­da gelen ter­ti­pler uygu­lanır;

1- gerek­li dualar ayet ve azimetler yazılarak büyülü veya cin­li kimse 3,7,9,14,21,40 gün bu sudan içer.

2- Grek­li ter­ti­ple zamanı­na mürekke­bine tüt­süsüne dikkat edil­erek hamaylı şek­linde hazır­lanır ve rahat­sız olan kimse en az 40 gün üzerinde taşır.

3- Gerek­li dua ve ter­ti­pler hazır­lanır ve büyülü kimse bu dualar­dan her gün bir­er tane yada bir­er gün aray­la tüt­sü şek­linde niyeti­ni söy­leyip yakar ve dumanı­na durur.

4- Büyülü kimse için yazıla­cak dua vardır ki; zamanı­na ve saa­tine dikkat edil­erek hazır­lanır ve cuma sabahı rahat­sız olan kimse bu duayı tem­iz bir akar suya atar ve atarken de; Ya Rab­bi bu suyun akıp git­tiği gibi, ben­im üzer­imde­ki büyü, nazar ve kötü etk­il­erde bu suy­la bu dua hürme­tine akıp gitsin ve tem­i­zlensin deyip suya atar  ve ardı­na bak­madan dön­er gelir.

5- Yazılıp rüz­gara asıla­cak dua vardır ki; o duaya orda rüz­gar vur­dukça o kim­s­enin üzerinde­ki negatif etk­i­leri de o rüz­gar alıp götürür.

6- Yazılıp ağır taş altı­na konu­la­cak dua da vardır ki; Ya Rab­bi beni rahat­sız eden ruhanil­er (per­il­er) bağlan­sın­lar ve artık beni terk etsin­ler. ayrı­ca hakkım­da kötü konuşan kim­sel­erde engel­lensin ve iyil­iği­mi konuş­sun­lar diy­erek, ağır bir taş altı­na koyarak, geri­sine bak­madan dön­er gelir.

———————————————————

Ayrıa­ca oku­nacak dualar;

Sevilmek, kab­ul görmek ve muhab­bet için;

Bu muhab­bet duasını bol­ca okuyunuz!

Kul in kün­tüm tühib­bunel­lah fet­te­biûnî yuh­bibkümül­lâh. Yâ vedût yâ bedûh ya cemîl yâ celîl yâ Allâh
Dilek­lerin ve müra­caat­ların kab­ulü, rızık bereket ve imti­han­lar­da başarılı olmak için;

  Bu Duayı Bol­ca Okuyunuz:

Allâhümme yâ müfet­ti­hal-ebvâb, iftah lenâ külle hayrel-bâb. Allâhüm­merzuknâ rızkan vâsian ve umran tavîlen vel-mehab­beti dâi­men ve fil imti­hani naci­han birah­metike yâ erhamer­râhimîn. Rab­bis­rahli sadri ve yessir­li emri vahlül ugde­ten min lisani yefkahu kavli rab­bi zid­ni ilmen ve fehmen ve elhig­ni bissal­i­hi­in. Eûzü bil­imâtil­lâhit-tâm­mâti min şer­rimâ halak,

**************************************

Düş­manınızı yada mer­ak ettiğiniz bir şeyi rüya­da görmek için: Cuma gece­si 2 rekat namaz­dan son­ra 1 Yasin ve 141 defa ’Ela ya’lemü men halak ve hüv­el latüfül habir’  okuyup sağ tarafınıza uyuyunuz…

Mısır­lı Mustafa Hoca

Aradığınız her konu­da işinizi göre­cek duaları bula­bile­ceğiniz

1- Dualar ve Tıl­sım­lar

2- Şifa İnci­leri

3- Gizli Sir­lar­in Keşfi/Papaz büyüsü ve kara büyüye son!

4- Duaların ve Zikir­ler­im

5- Mucize Dualar ve Dav­etler

6- Havas Hazi­ne­si ve Sır­lar İlmi 1–2

7- Beş yüz (beşyüz) aşk duası (Bu kitap mayıs­ta piyasaya sürüle­cek­tir)

adlı eser­ler­im­izi biz­den sipar­iş edip mut­la­ka oku­manızı tavsiye ediy­oruz Tamamı denen­miş dualardır. Okuyup mem­nun kala­cak ve başkaları­na da tavsiye ede­ceksiniz..

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir

Tel, What­App: 0176.20 01 53 08 Bizi Prob­lem­leri Olan­lara, Tavsiye Tavsiye Edi­niz!