Aşk Duaları

 

 

 

GİZLİ SIRLARIN KEŞFİ / Papaz büyüsü ve kara büyüye son!
ADLI ESERİMİZDEN SEVGİ AŞK MUHABBET TERTİPLERİNDEN BAZI ALINTILAR

Karı -Koca Arasın­da Huzur Muhab­bet İçin:

Allah isminin üçlü (müselles) vef­ki şer­ifi­ni hayır­lı bir saat­te yazıp etrafı­na da aşağı­da­ki ayetler ilave edildik­ten son­ra üzerinde taşıyan kim­s­enin zor olan işleri kolay­laşır, aile­si ile arasın­da geçim­si­z­lik varsa düzelir, her gören sev­gi saygı ve hürme­tle davranır, hat­ta, kötü niyetli insan­lar zarar vere­meye­ceği gibi vahşi hay­van­lar bile o kişi­den uzak olur.. Bun­lar denen­miş ve tecrübe edilmiştir.

Allah ismi şer­ifinin ismi azam olduğunu söyleyen İslam alim­leride çoğun­luk­tadır.

Vefk: Kay­nak: Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

Çok Kuvvetli Bir aşk Muhab­bet Duası

Aşağı­da­ki ayeti ker­ime mum üzer­ine .….…. adet oku­nacak ve filan kişide ben­im sevgim­den aşkım­dan böyle yan­sın ve bir an evvel bana dön­sün (bura­da niyet söylenecek) deyip .….…. saatinde yakıla­cak.. Bu tert­ibi uygu­ladığınız kişi nerede ve ne kadar uza­k­ta olur­sa olsun dön­er gelir ve sizi ölene kadar sev­er.. Denen­miştir..

و القيت عليك محبة منى

(Ve elgaytü aleyke mehab­beten min­ni)

Kay­nak: Mustafa Yiğit’in Yazdığı 3-lü set (Takım)

Herkes Tarafın­dan Sevilmek ve İlti­fat görmek için:

Vedûd ismi şer­i­fi doğru­dan sev­gi muhab­bet ve aşk­la ilgilidir..Bu ismin aşağı­da­ki vefki­ni üzerinde taşıdığı halde bol­ca zikre­den kimse herkes tarafın­dan sevilen sayılan ra’bet gös­ter­ilen bir kimse olur. Allah, mahlukâtın kalbine o kim­s­enin izze­ti­ni celâli­ni ve hey­be­ti­ni koyar. Çünkü bu isim Allah katın­da kadri yüce bir isimdir..

Vefk : Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

Sev­gi, Muhab­bet ve Gönüllere Taht Kur­mak İçin

Sev­gi muhab­bet ve bütün can­lı mahlukatın gönüne taht kur­mak isteyen kimse, Cuma gününün ilk saati olan Zühre yıldızının şere­fli bir vak­tinde, alt­ta­ki vef­ki şer­i­fi yazarak üzerinde taşır ve ismi şer­i­fi de oku­maya devam eder­se, acayip ve garaib dere­cede herkes tarafın­dan sevilip sayıldığını, rağ­bet hürmet gördüğünü yakî­nen müşa­hede eder..

Vefk: Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

 

▪ SEVGİ, MUHABBET, AŞK VE AİLE HUZURU İÇİN

Aile huzu­runu artır­mak, terk eden eşi geri yuvası­na döndürmek, ayrılan kalp­leri bir­leştirmek için aşağı­da­ki vef­ki şerif muhab­bete ait bir saat­te yazılır ve alt­ta gelen ayeti ker­ime de bu vefkin etrafı­na yedi defa yazılır. Son­ra hazır­lanan bu ter­tip bir nar çubuğu­na asılarak üzer­ine bin altı yüz defa aynı ayet nefes edilir ve dargın olan­lar­dan biri bu tert­ibi üzerinde taşır­sa mık­natıs gibi diğeri­ni ken­di­sine çek­er. Sev­gi muhab­bet aşk artar.. Dargın­lık zâil olur.

Vefk ; Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabın­da. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

 

▪ AİLEDE/EŞLER ARASINDA MUHABBETİ HUZURU ARTIRMAK İÇİN

Aşağı­da gelen ayeti ker­ime; ailede eşler arasın­da, sevgiyi, muhab­beti, huzu­ru artır­mak için isti­fade edilen en kuvvetli ayetler­dendir. Bu niyetle Ara­bi ayın ilk perşem­be yada ilk pazarte­si günü, günün ilk saatinde yazılır ve bu yazı yağ­mur yada gün görmemiş kuyu suyu ile silinir ve dargın, geçim­siz olan ailelere içir­ilirse araların­da­ki dargınlık/kırgınlık kalkar ve huzur ve muhab­bet­leri artar.

Yazıla­cak Ter­tip; Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

 

▪ HERKESİN SEVGİLİSİ OLMAK İÇİN

Herkes tarafın­dan sevilmek, beğe­nilmek, hoş görülmek isteyen kimse, yüce Mevla’nın VEDUT ismi celîlesi­ni bol bol zikret­melidir.. Çünkü bu isim sevginin muhab­betin dostluğun sim­ge­si ve kalka­nıdır.. Hat­ta bu ismi şerif muhab­bete ait bir saat­te (Şifa İnci­leri isim­li kitabımıza bakınız) şek­er veya tatlı üzer­ine veyahut yenile­cek bir meyv­eye .….…. defa okunup nefes edilir ve yedirilir ise hazır­lanan bu ma’mülü yiyen kimse; hakkın­da bu ismin okun­duğu kişiye derin bir muhab­bet ve aşk­la bağlanır.. Eğer bu ismi zikre­den kişi, Cuma gününün ilk saati ve en şere­fli vak­ti olan Zühre yıldızının saatinde bu ismin aşağı­da­ki vefki­ni bir kağıt üzer­ine resmedip üzer­ine alarak zikrine devam eder­se Allah’ü Teâlâ bütün mahlukatın sevgisi­ni o zâkirin kalbine koy­duğu gibi acâib ve garâib zuhu­rat­lara erişe­ceğide tasavvuf alim­leri tarafın­dan müjde­len­miştir..

Ter­tip, Kay­nak: Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

▪ Cel­bi-Muhab­bet

Sev­gi muhab­bet aşk vb konu­lar­da bu aşağı­da gelen buruç suresinin hayır hate­mi yazılır ve etrafı­na da daire şek­linde surenin azimeti ilave olunur. Son­ra azimetin buhu­ru yakılır ve 41 defa azimet okunup hazır­lanan bu tert­ib­in üzer­ine nefes edilir. Son­ra bu vefk yazılı ve üzer­ine de 41 kez azimet okun­muş dua rüz­gara maruz bir yere asılır ise hakkın­da bu ter­tip uygu­lanan kişi zin­cir­ler­le bağlı bile olsa dön­er gelir.. Ayrıysa kavuşur.. Gurbetteyse sılaya dön­er..

Yazıla­cak­lar; Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

 

▪ Dâimî Bir Muhab­bet İçin:

- Bir kim­s­enin sev­gi ve muhab­be­ti­ni kay­bet­memek için her gün 7 kez aşağı­da­ki kısa dua okunur ise o iki kimse ömür­lerinin sonuna kadar bir­bir­lerinden ayrıl­ma­zlar.

Dua; Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

▪ Kuvvetli Bir Cel­biye ve Aşk, Muhab­bet

 Eşler arasın­da soğuk­luk olur­sa, bu soğuk­luğu gider­mek ve araların­da kuvvetli bir sev­gi aşk heye­can mey­dana getirmek veya yuvasını terk eden biri­ni geri yuvası­na döndürmek için beyaz ve tem­iz bir kağıt üzer­ine bir insan tasviri yap. Bu tasvirin tam kalbinden bir iğne ile delip kır­mızı bir ipek ip geçir.

Son­ra suretin kafası­na:

بَرْهَتِيهٍ كَرِيرٍ وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Kalbinin üzer­ine; .….…. yazıla­cak

 Devamı; Gizli Sır­ların Keş­fi Kitabı. Yazarı: Mustafa Yiğit

 

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ. (Bil­gi­leriniz gizli tutu­la­cak­tır)

* zorun­lu alanı gös­terir