Ana sayfa

(Say­famızı yeniliy­oruz, www.misirlimustafahoca.com say­famızı ziyaret ede­bilirsiniz)

Drs. Mustafa Yiğit/Mısırlı Mustafa Hoca Kimdir?

Manevi Rehber, Mustafa Yiğit

Manevi Rehber / Mustafa Yiğit / Mısır­lı Mustafa Hoca, Büyü, nazar, cin peri, aile geçim­si­z­lik­leri, kıs­met bereket duaları vb manevi prob­lem­lerinizde sizlere 30 yıl­lık tah­sil, bil­gi ve tecrü­beleriyle yardım­cı olmaya devam etmek­te­dir.

Değer­li ziyaretçi­ler­im­iz, fal­cılar­dan ve hocalar­dan ağzı yanan bazı muz­darip kim­sel­er, biz­leri arayıp fal­cı, hacı, hoca, medyum, herkes inter­nete say­fa açmış. Kimin doğru kimin eğri olduğunu anla­mamız mümkün olmuy­or. Siz gerçek­ten İsla­mi bir üniver­siteyi okuyup bitir­di­niz mi? diye soruy­or­lar. Hat­ta bun­ların içerisinde Allah şahit Amerika’da Dok­tor olan­lar bile var. Bende cevap olarak diy­o­rum ki; Ben  bir tane değil iki tane İsla­mi üniver­siteyi (fakülteyi) başarıy­la bitirdim ve diplo­ma­larımı da Almanya’da büro­ma astım. Ziyare­time gelen­ler görüp takdir ediy­or­lar.  Allah Kur’an-ı Azimü şan­da ”Hiç bilen­ler­le bilmeyen­ler bir olur mu?” buyu­ruy­or! İşte bizler insan­lara bil­erek yardım­cı ola­bilmek için halen Yük­sek lisan­sı­da Büyü üzer­ine senel­er önce tamam­ladım. Dok­to­ra çalış­mamız da tez savun­mamızı bek­liy­or. Yakın­da inşal­lah o da nasip ola­cak­tır.. Allah yar ve yarım­cımız olsun! Amin.


YARDIMDA VE ÇÖZÜMÜNDE BAŞARILI OLDUĞUMUZ KONULARDAN BAZILARINI KISACA ŞÖYLE ÖZETLEYEBİLİRİZ!

Cinler insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır.

Cin­ler insanın damar­ların­da kanın dolaştığı gibi dolaşır. (Hadisi Şerif)

** Korku, (bazı insan­lar vardır ki bun­lar, her şey­den korkar­lar- mesela tele­fon çal­sa yada kapı çal­sa aca­ba kötü haber mi gelecek, yol­da yürüse birisi takip ediy­or zanned­er, hat­ta evinin içinde tuvalete bile yal­nız gide­meyen, karan­lık­ta yal­nız uyuya­mayıp saba­ha kadar ışığı açık bırakan nice hasta­ların bu dert­lerinden kur­tul­maları­na şimdiye kadar vesile olduk ve bun­dan son­ra­da mem­nuniyetle devam ede­ceğiz…

*** Nazar, Peygam­ber efendimiz “Nazar deveyi kazana, insani mezara gön­derir” buyur­mak­tadır. Nazar insanı anın­da hal­si­zleştirir, eli kolu bir işe güce kalk­maz. Hat­ta her hastalığı vere­bile­ceği gibi hadisi şerifte buyrul­duğu gibi ölüme kadar götürür.

* ** Aile geçim­si­z­lik­leri; Birçok ailede aşırı huzur­su­zluk olduğu bir gerçek­tir.. Bu huzur­su­zluk­ların bir kıs­mı büyü­den ve nazardan kay­naklan­abiliy­or. Allah’ın inayeti ile böyle huzur­su­zluk­ların ortadan kalkıp yeri­ni sev­gi, hoşgörü ve muhab­bete bırak­ması için denediğimiz, tecrübe ettiğimiz kuvvetli dualarımız var. Kime bun­ları yazdık­sa bizi hediyeleri ile ziyarete geliy­or­lar, gele­meyen­ler de tele­fon­lar­la arayıp teşekkür ve takdir ediy­or­lar. Devamını Oku­mak İçin Buraya Tık­layınız-»


Cinlerin Belirtileri

Değer­li ziyaretçi­ler­im, bazı ziyaretçi­ler­im­iz sık sık biz­leri arayıp büyü cin ve nazara karşı mus­ka yazdır­madan her­han­gi bir kur­tu­luş yolu yok mu diye soruy­or­lar.

Tabii ki var. Biliy­or­sunuz ki; şey­tan iman dolu bir kalbe yak­laştığın­da, insanın çarpıldığı gibi çarpılır. Çünkü kalbe Allah’ın adı yer­leşince şey­tan ona yak­laşa­maz ve cin­lerin, insan­ları çarp­tığı gibi o tak­va ehli kalbe kötü niyetle yak­laşan şey­tan­da çarpılır, zarar görür. Neden bura­da bu ibareyi zikret­tim? Çünkü büyülerde genel­lik­le şey­tan­lar rol alır­lar ve o işin gerçek­leşme­si için var güç­leriyle insana hücum eder­ler. Eğer imanımız kuvvetli yani tak­va ehli isek habis ruh­lar bizlere doku­na­may­a­cak ve zarar­da vere­meye­cek­lerdir.

Cin­lerin dokun­ma şekil­leri ve verdik­leri çeşitli rahat­sı­zlık­lar­dan bah­set­miştik ama yinede basitçe özetleye­cek olur­sak;

1- Cin­lerin rahat­sız ettiği kim­sel­er genel­lik­le karışık ve çoğu kezde kötü ve korku­lu rüyalar görür­ler, yük­sek­ler­den atlıy­or­muş, düşüy­or­muş yada uçuy­or­muş gibi karışık rüyalar ve bu rüyaların çoğun­da da hay­van­lar yer alır

2- Cin­lerin tasal­lu­tu­na uğrayan hasta­lar­dan bir çoğu Allah’ı zikret­mek­ten yavaş yavaş soğu­maya başlar ve ibadet­ten uza­k­laşır. Diğer bir kıs­mı ibade­ti­ni bırak­maz ama onlar­da evham ve vesveseden kendi­leri­ni ala­ma­zlar

3- Has­tanın vücud­un­da zaman zaman yer değiştiren ağrılar olur bazen mid­ede bazen kol­lar­da, bacak­lar­da gez­er, yine kol ve bacak­lar­da zaman zaman uyuş­malar ve karın­calaş­malar olur

4- Bazen hiç bir sebep yokken bile ağla­ma hissi gelir ken­di kendine hüzün­lenir.

5- Bazı hasta­ların kalbine göğsüne zaman zaman şid­detli sıkış­ma ve ağrı gelir.

6- Bazı hasta­lar­da da sık sık baş ağrısı olur, ilaç vs fay­da etmez.

7- Bazı hasta­lar­da da unutkan­lık ve dal­gın­lık baş gös­terir

8- Cin­lerin musal­lat olduk­ları bazı kadın­lar­da, çeşitli kadın hastalık­ları ve adet düzen­si­z­lik­leri vs olur.

Sizinde yakınınız­da, çevr­enizde bu tür rahat­sı­zlık­ları olan­lar varsa biz­im­le irt­iba­ta geçin­ki yardım­cı olalım
Allah hep­imizin yâr ve yardım­cısı olsun! Amîn! devamı için tık­layınız»

DÜŞÜNCE VE PROBLEMLERİNİZİ BİZE YAZMANIZI BEKLİYORUZ.

* zorun­lu alanı gös­terir

Dost site: www.aysayayinevi.com 

Yayınevi, Tel: 0380 5244488 Cep: 0532 7776146 dua ve havas kita­plarıy­la hizmete devam ediy­or!